Hukukun Temel Kavramları


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 269
Ağırlık : 269
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Hakkında birçok yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen halen çözüme kavuşturulamamış olan kamulaştırmasız el atma konulu bu kitapta; mülkiyet hakkı kavramı ile mülkiyet hakkının sınırlanması hususları ele alınmış, kamulaştırmasız el atma kavramı ile kamulaştırmasız el atmanın hukuki niteliği ve sonuçlarına fiili ve hukuki el atmalar bakımından ayrı ayrı değinilmiştir. Ayrıca kamulaştırmasız el atma sorununun ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen süre içinde kanun koyucu tarafından kabul edilmiş olan kamulaştırmasız el atmaya ilişkin yasal düzenlemelerden söz edilmiş, kamulaştırmasız el atmanın unsurları incelenmiş, kamulaştırmasız el atmanın kamulaştırma, devletleştirme, istimval, geçici işgal, düzenleme ortaklık payı alınması uygulaması gibi mülkiyet hakkına müdahale niteliğindeki hukuki kurumlardan ayırt edilebilmesi maksadıyla anılan kurumlarla ayrı ayrı karşılaştırması yapılmıştır. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılabilecek olan el atmanın önlenmesi, bedelin tahsili, tazminat ve ecrimisil davaları (görevli ve yetkili mahkeme, davanın tarafları, süre, yargılama usulü, istinaf, temyiz, yargılama harç ve giderleri, vekalet ücreti ve faiz konularını da içerecek şekilde) ayrı ayrı ele alınmış ve kamulaştırmasız el atmaya bakan yönüyle Anayasa Mahkemesi'ne ve İHAM'a bireysel başvuru yollarına değinilmiştir.

Kamulaştırmasız el atma kurumunun şekillenmesinde yargı içtihatları önemli bir yere sahip olduğu için çalışma kapsamında kamulaştırmasız el atmayla ilgili 2020 yılı mayıs ayı ve öncesine ait Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve İHAM kararları taranmış ve bu kararlara kitapta olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlanması
Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Yasal Düzenlemeler
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılabilecek Davalar
Görevli ve Yetkili Mahkeme, Davanın Tarafları, Süre, Yargılama Usulü, İstinaf, Temyiz, Yargılama Harç ve Giderleri, Vekalet Ücreti ve Faiz
Anayasa Mahkemesi'ne ve İHAM'a Bireysel Başvuru
Güncel Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve İHAM Kararları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümünün uluslararası hukuk tarafından nasıl düzenlendiği inceleyen bu çalışma, barışın sağlanması ve korunmasında hukukun yerini ve önemini gözetmektedir.

Diplomatik uyuşmazlık çözümü uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri konu edinmekte, özel olarak ise taraflardan en azından birinin devlet olduğu yolları kapsamaktadır. Devletler, günümüzde yerleşik hâle gelen uluslararası yargı organlarına rağmen, yargısal çözüme gitmekten imtina ederek sonuçlarını kontrol edebildikleri diplomatik yolları ısrarla tercih etmektedirler. Konusu, işleyişi ve tercih edilirliği bakımından uyuşmazlıkların barışçı çözümünde hâlâ en çok uygulanan yöntemler olarak beliren söz konusu yollar, uluslararası toplumun uygulamalarını anlamak ve hukukun bu uygulamalardaki yerini kavrayabilmek için dikkate değer bir çalışma alanı sunar niteliktedir.

Öncelikle bir uluslararası uyuşmazlığın yargı içtihatları çerçevesinde belirlenmesi ve tasnifi için öngörülen kıstasların değerlendirilmesi yapılmış, ardından uyuşmazlıkların barışçı çözümü yükümlülüğünün içeriği kişi, konu ve nitelik itibarıyla işlenmiştir. Diplomatik müzakereler, dostça girişim, arabuluculuk, soruşturma ve uzlaştırmadan oluşan yerleşik diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, hukukî dayanakları çerçevesinde temel vasıfları açıklanmak suretiyle değerlendirilirken söz konusu yolların tercih nedenleri ve hangi durumlarda kullanıldıkları örneklerle ele alınmıştır. Son olaraksa uluslararası ilişkileri etkileyen yargısallaşma ve küreselleşme eğilimleri uyuşmazlık çözümü temelinde incelenmiş, yapılan değerlendirmelerden hareketle diplomatik uyuşmazlık çözümünün geliştirilmesi adına dikkate alınabilecek tavsiyeler ifade edilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00
(Önleme ve Rehabilitasyon)

Çocuk İstismarı, her geçen gün artarak yayılan bir şiddet türüdür. Özellikle çocukların sadece fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet dışında siber şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel sömürü boyutlarında da artan olaylar olması ciddi önlemler alınmasını gerektirmektedir.

Multidisipliner çalışmanın gerekti bu alanda; çocuk psikiyatristleri, hukukçular, iletişimcileri de kapsayan çok geniş yelpazede meslek gruplarının yer aldığı görülmektedir. Özellikle çocuk istismarı gibi multidisipliner çalışılması gereken bir konuda farklı mesleklerden profesyonellerin çok büyük katkıları olduğu görülmektedir. Ekip çalışmasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için en önemli kaynak bilgidir. Bilginin, bu konuda her boyutta bilimsel yaklaşım, data ve çalışmaların bilinmesinin büyük önemi vardır.

Kitapta; mağdur çocukla görüşme yöntemleri, mağduriyeti önleme yolları, korunma ve sivil toplum çalışmaları kapsamlı olarak yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Anamnez ve Fizik Muayene
Çocuk ve İletişim
İstismar Olgularında Çocukla Klinik Görüşme
İstismarcı
Kurban
Çocuk Psikiyatrisi Bakış Açısından Çocuk İstismarı ve İhmali
Çocuk İstismarı ve İhmali Hukuksal Boyutu
Sosyal Hizmetler ve Korunma Kararı
Çocuk İstismarı Araştırmaları
Ölümle Sonuçlanan İstismar Olgularına Yaklaşım
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
Çocuk İstismarında Risk ve Güvenlik Ölçümü
Önleme
Çocuk İstismarı Olgularının Multidisipliner İzlenimi
Tedavi
Sivil Toplum Çalışmaları
İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Taşınmaz mal anlaşmazlıkları, kamu düzeninin bozulmasına ve sarsılmasına neden olmakta ve özellikle kırsal kesimde asayişi büyük ölçüde etkilemektedir. Taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesine dair 3091 sayılı yasa taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan bu tür tecavüz ve müdahalelerle bozulan güvenlik ve asayişin sağlanması amacına yönelik idari tedbirleri belirleyen ve bunun ihlallerini cezalandıran hükümleri kapsamaktadır.

Kitap, bu yasayı ve sonrasında eklenmiş bulunan tüzük ve maddeleri de ele alan, uygulamacılar, öğrenciler ve taşınmaz mal sahipleri için başuçlarında bulundurmaları gereken bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
İdari Makamlar ile İdari ve Adli Yargıdaki Uygulaması
3091 Sayılı Kanun – Vali, Kaymakam ve Soruşturma Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
Örnek Karalar
Zilyedlik Kavramı, Zilyedliğin Kazanılması
Köylünün Ortak Kullandığı Mera, Harman Yeri, Yol ve Sulak Gibi Yerlere Yapılan Tecavüzler
2701 Sayılı Tebligat Kanunu ve Açıklaması


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 323
Ağırlık : 323
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺205,00

Genel Hükümler
Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar 
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması & Sözleşmelerin Kurulması 
Sözleşmelerin Geçerliliği
Rade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
Hukuki İşlemlerde Temsil
Borçların İfası İfanın Yükümlüsü-ifanın Konusu-ifa Yeri-ifa Zamanı) 
Borca Aykırılık Halleri İmkânsızlık-borçlu Temerrüdü) 
Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi - Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 
Borçların Üçüncü Kişilere Etkisi 
Haksız Fiil 
Sebepsiz Zenginleşme

Özel Hükümler
Kanunda Düzenlenen İsimli) Sözleşmeler Kanunda
Düzenlenmeyen Sözleşmeler İsimsiz)
Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler
Satış – Bağışlama – Mal Değişim) 
Kullandırma Ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler 
Ş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler 
Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler 
Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler
Ömür Boyu Gelir Ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
Yayım Sözleşmesi 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 198
Ağırlık : 198
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

Hukuki Mütalaalar serisinin beşincisi bu kitapla birlikte yayınlanmış olacaktır. Beşinci Kitap, kaleme alınan 13 adet hukuki mütalaadan oluşmaktadır.
Bu kitapta da ilginç somut olaylar ve ortaya çıkan sorunların çözümünde savunulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 394
Ağırlık : 394
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺290,00

İmtiyaz Medeni Hukuk Hakimlik Ders Notları


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Hukuk bir beden gibidir. Bedenle ruh ilişkisi kesilirse, “ruh” ve “nefs” devam eder, ancak beden bozulmaya mahkûm olur. Hukuk bedeninin cansız cesede dönüşmemesi için ilahî sevgi kaynağından kaynaklanan evrensel, temel ve değişmez ilkelerden ayrılmamak gerekir. Bu ilkeler (asl’lar, prensipler) Tabiî Hukuk ve Evrensel Ahlâk’ın ortak ilkeleridir. Pozitif Hukuk Piramidi bu ilkeler üzerinde yükselmezse, insanlığın mutluluğu sağlanamaz.

“Hukuk Devleti Arayışları” kitabındaki yazılar, bu kesin inancın ürünleridir.
Hüseyin Hatemi


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 219
Ağırlık : 219
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,00

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Gazi’nin talimatıyla kısa sürede kurulmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın, İsmet Paşa hükümetine yönelttiği eleştiriler, halkın en çok şikâyetçi oldukları konulardaydı.

Bu sebeple halk, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kendisinden görmüş ve büyük destek vermiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kısa sürede halk desteğini alması; Cumhuriyet Halk Fırkası yandaşlarını telaşlandırmış ve önlem alarak Serbest Fırka’nın kendisini feshetmesine sebep olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası, ülke siyaseti üzerinde etkili olmuştur. Örneğin Demokrat Parti tabanının şekillenmesini sağlamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası yaşama imkanı bulsaydı yeni kurulan devletimizde; ekonomi, siyasi, fikir yaşamlarında atılımlar olabilirdi.

 


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺57,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 864
Ağırlık : 864
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺395,00

Kitabın konusu; işveren yanında belli bir müddet çalıştığı halde, ferdi işçilik alacak ve haklan işçiye ödenmeden iş sözleşmesi haksız olarak işveren tarafından feshedilmiş ya da çeşitli nedenlerle işçinin kendisi tarafından hizmet akdi, haklı yada haksız şekilde sona erdirilmiş durumlarda işçilerin işverenler aleyhine açacakları yedi kalem işçilik hak ve alacaklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, senelik izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve işçiye ödenmemiş aylık ücretleri, bazen de işveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak ve tazminat davalarıdır.

Kitap da, ıslah dilekçesi verilmesi neticesinde, ek dava zaman aşımı savunması, harç ödeme yükümlülüğü, faiz uygulama çeşitleri, müştereken ve müteselsilen sorumluluk halleri, zorunlu dava arkadaşlığı, asıl işveren - alt işveren muvazaalı işçi çalıştırma durumları, rekabet etme yasağı, işçiye yapılan eğitim masrafları, cezai şart ve sair diğer gerekli dava konularına da yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 1023
Ağırlık : 1800
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺385,00
Yargı Kararları ve Uygulamadan Örneklerle

Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 527
Ağırlık : 400
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 654
Ağırlık : 654
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺350,00
Ders Notları

“Kıymetli Evrak Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabın amacı doğrultusunda bilimsel çalışma ve yargı kararlarına atıf yapılmamış ve böylece öğrencilerin gereksiz ayrıntıda boğulmasının önüne geçilmiştir. Anlatım, tablo ve şemalar ile desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Bu haliyle kitap, ek kaynağa ihtiyaç duyan hukuk fakültesi öğrencileri ile hâkimlik ve savcılık sınavına hazırlanan adaylar için faydalı bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺165,00

“Medenî Hukukun Hâkim Tarafından Uygulanması” adlı bu çalışmanın ana konusunu oluşturan hukukun hâkim tarafından uygulanması, tüm toplumlar ve hatta bir toplumu oluşturan tüm birey ve birimler için oldukça önemli bir konudur. Eserde, “Medenî Hukukun Kaynakları ve Kuralları” ,” Medenî Hukuk Kurallarının Uygulanması” ,” Medenî Hukuk Boşluklarının Hâkim Tarafından Doldurulması” ana başlıkları ele alınmıştır


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 282
Ağırlık : 282
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,00

“Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri Hukuku” adlı bu kitap, “Bankacılar İçin Kefalet Hukuku” ve “Bankacılar İçin İpotek Hukuku” kitaplarının ardından bankacılara yönelik olarak hazırlanan üçüncü kitaptır. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) ile ilgili olarak günlük çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan bir takım hukuki sorunlara kısa cevaplar oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 125
Ağırlık : 125
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

506 sayılı yasanın 79. maddesi, Hizmet tesbiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği , bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır.

Çalışma olusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 344
Ağırlık : 344
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺265,00

Konu Başlıkları
Göç ve Göçmenlik
Göç ve Göçmenlik Bağlantılı Kavramlar
AB'nin Göç Politikaları ve Bu Politikaların Çerçevesi
AB'nin Sığınma Politikaları
AB Sığınma Hukuku ve Düzenlemeleri
AB Temel Haklar Şartı Kapsamında Göç ve Uluslararası Koruma Uygulamaları
AB–Türkiye İlişkilerinde Göç ve Mülteci Sığınmacı Ekseni ve Geri Kabul Anlaşması


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 245
Ağırlık : 245
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Bu çalışmada, Türk İş Hukuku kaynaklarında, önemli bir yer teşkil eden işverenin yönetim hakkı ve bu hakkın sınırları ile itiraz edilebilir iş kavramının ilişkisi detaylı olarak ele alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00
İşverenin Belirlenmesi - Organik Bağ - Birlikte İstihdam

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde işveren kavramı anlatılmıştır. İkinci bölümde tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi ve teorinin Yargıtay kararlarında hayat bulduğu organik bağ ve birlikte istihdam kavramları üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise üçlü iş ilişkilerinde ve farklı durumlarda işverenin ve işverenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinden bahsedilmiştir. Çalışma Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına da yer vererek uygulayıcılar açısından zengin bir içerik sunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 136
Ağırlık : 136
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,00
(Hukuk Muhakemelerinde Uygulama ve Örneklerle)

Bu çalışmada uygulamaya yönelik olarak incelemeler yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış olan kitapta, konu ile ilgili temel bilgilere, yüksek mahkeme kararlarına ve sözleşme örneklerinin yanı sıra temel mevzuata da yer verilmiş.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 85
Ağırlık : 85
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺115,00
Uygulama ve Örnekler Yüksek Yargı Kararları

Bu çalışmada, konularına göre tasniflenmiş, dilekçe ve yazışmalar, Yargıtay İçtihatları ve örnek sözleşmeler bulunmaktadır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in 22/2. maddesinde "...faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile bir mal veya hizmet satışından doğmuş ve doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler..." düzenlemesine yer verilmiş .


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 213
Ağırlık : 213
En / Boy : 17 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Bilirkişinin aldığı her dosyada, bilirkişilik görevinin icra ederken en başta vicdani sorumluluğu hissederek hukuki ve cezai sorumluluklarının farkında olarak kamu hizmeti niteliğindeki bu işlevi hassasiyetle icra etmesi gerekir. Bilirkişi raporunu tanzim eden bilirkişinin kendi kendini sorgulaması ve belirtilen şekilde raporunu tanzim etmesi hayati öneme sahiptir.

HMK'nın 281. maddesinde, tarafların, bilirkişi raporunda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilecekleri; mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden ek rapor alabileceği; ayrıca gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabileceği açıklanmış.

6100 sy. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanununda Bilirkişilik, 6754 sy. Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında İlgili Yönetmelikler bu çalışmaya alınmış.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 101
Ağırlık : 101
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
(Uygulama ve Örneklerle)

Bu çalışma bilimsel bir çalışma değildir, uygulamaya yönelik olarak, inceleme yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış.

İbraname ve feragat her türlü işlemde, çok önemlidir. Bu çalışmada, Yargıtay İçtihatlarıyla birlikte dava konusu uyuşmazlıklar incelenmiş.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺245,00

Bu çalışmanın temel amacı optimal vergi politikasına ilişkin devlet ile mükellefler arasındaki çıkar çatışmasının en aza indirilmesini sınayacak senaryolar üzerinden, referans bir strateji teklifine esas "Hasılat Beyanı Koşullu Alternatif Hesap Modülü" geliştirmektir.

Bu çalışmanın sınırları içerisinde Türkiye özelinde vergi kayıp kaçağına konu olan Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak il örnekleri kapsamında bulunan mükelleflere ait vergi inceleme raporlarına dayanan "uzlaşma tutanakları" referans alınmış olup ilgili mükelleflerin vergiden kaçınma davranışı analiz edilmektedir.

Vergi mükellefi olarak tanımlanan her bir karar alma birimi olan mükellefin eğilimini analiz eden bu çalışma toplam üç bölümden oluşmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 167
Ağırlık : 167
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

Özellikle "Akıl Sağlığı" "Cezai Sorumluluk" gibi Ceza Hukuku'nu ilgilendiren önemli konular için adli alanda yetkinleşmiş akıl sağlığı uzmanlarının çalışma, araştırma ve bulgularına büyük ihtiyaç bulunmakta-dır. Psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanında yapılan her yeni araştırma ya da geliştirilen bakış açılarının bahsi geçen konuların ele alınışını etkilemesi beklenir.

Bu kitap da, geçmiş dönemde tanımlanmış ancak kişilerin şuur ve hareket serbestisine etkisi bakımdan oldukça yakın zamanda incelemeye alınan dissosiyatif bozuklukların doğasını açıklamak ve cezai sorumluluk yönünden değerlendirilişine eleştiri sunmak üzere yazılmış.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 115
Ağırlık : 115
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,00

Bu çalışmada, akademik çalışmalarda kullanılmasını sağlamak ve ihtiyacı olan uygulamacıların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan ceza hukukuna ilişkin mevzuat derlenmiştir.

 


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 334
Ağırlık : 334
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺190,00

Çalışma kaleme alınırken birinci bölümde Sözleşme hakkında değerlendirme yapılırken, ikinci bölümdeyse koruma tedbirleri kavramı değerlendirilmiş. Üçüncü bölümde, asıl çalışma konusu olan Sözleşme'yle Türk hukukunun karşılaştırılması, Sözleşme hükümleri esas alınarak yapılmış. Sonuç başlığı altında, Sözleşme ve Türk hukuk sisteminin geliştirilebilmesi için neler yapılabileceğine dair çözüm önerileri sunulmuş.

Çalışma içeriğinde sadece Türk hukukundaki kanuni düzenlemelerden değil. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve İngiltere'de ki düzenlemelerden de kısaca bahsedilmiş. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile yabancı yüksek mahkeme kararlarından da açıklamalarda bulunulmuş.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 349
Ağırlık : 349
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Bu çalışma, fikri mülkiyet hukuku, teknoloji transferi ve iklim değişikliği arasındaki kesişime odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı fikri mülkiyet haklarını çevresel haklarla dengelemektir. Kitap, TRIPS, UNFCCC ve WIPO'nun 2007 Kalkınma Gündemi, fikri mülkiyet ve iklim değişikliği ile ilgili uluslararası kuralları içermekte olup, ağırlıklı olarak TRIPS üzerinde yoğunlaşmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 209
Ağırlık : 209
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00
Finans Hukuku Açısından Bir İnceleme

Çalışmada, Avrupa Birliği düzenlemeleri yanısıra pay alım teklifi konusunun tarih olarak önce ve kapsamlı biçimde yapıldığı Birleşik Krallık düzenlemeleri ile bir zorunlu pay alım teklifi yükümü olmayan ancak pay alım teklifinin piyasalarda en fazla kullanıldığı ve en kapsamlı hukuksal düzenlemelerin olduğu ABD hukuku da ele alınmış.

Ülkemizde konu tarihsel boyutu ile de ele alınarak incelenmiş. Diğer yandan pay alım teklifi konusunda Önemli bazı uyuşmazlıklarla ilgili süreçler de kısaca ele alınmış ve konuya ilişkin ayrıntıya girmeden yargı kararları değerlendirilmeye çalışılmış.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 525
Ağırlık : 525
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺440,00

  • Teorik Çerçeve
  • Ülke Uygulamaları
  • Türkiye İçin Öneriler

Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 474
Ağırlık : 474
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺410,00

  • Giriş
  • Gemi
  • Donatan
  • Deniz Ticareti Sözleşmeleri

Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 603
Ağırlık : 603
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺320,00

Bu kitapta ülkemizde finansal hizmetlerin mesafeli yollarla dijital kanallar aracılığı ile sunulmasının hukuki yönü, finansal hizmetlerde dijitalleşmenin hukuki boyutu incelenmiş. Çalışmada konu ile ilgili Yargıtay kararlarına ve istatistiklere de yer verilmiş.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 146
Ağırlık : 146
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,00

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada özellikle noterlerle ilgili idari ve adli yargıda açılan dava ve soruşturmalarda, taraf olanlara pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmış.

Çalışmada okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde konu ile ilgili temel bilgilere ve ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiş.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 228
Ağırlık : 228
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1223
Ağırlık : 1223
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺645,00

Hayati öneme sahip olan denetçi kimdir? Hangi yetki ve sorumluluklara sahiptir? Kimler denetçi olabilir? Denetçinin yetkileri, denetçinin göreve atanması, yöneticinin hesap ve görev denetimi nedir vb. daha birçok soruyu araştırmada cevaplanmaya çalışılacak. Araştırmada özellikle yöneticinin denetlenmesi söz konusu olduğundan, denetçinin denetlemesi gereken yönetim görevleri ve hesapları da ele alınacaktır. Çalışma, konu hakkında araştırma yapan okurlara yarar sağlayacağına inanılmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2014
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 174
Ağırlık : 174
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Bu çalışmalarda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri gözönünde tutulmuş, özellikle, HMY'nın kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar anlatılmaya çalışılmıştır.

İş bu (14) nolu kitapda Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve zilyedin hakları, kamulaştırma yerine irtifak hakkı kurulması, kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmazın idare adına tescilli davası, kamulaştırma bedelinin tespiti esasları, maddi hataların düzeltilmesi davaları kamulaştırma işlemlerinde bilirkişiler, bilirkişilerin sorumluluğu, mülkiyetin çekişmeli olması halinde idare adına tescili, tapusuz taşınmazların idare adına tescili davası, kamulaştırılan taşınmaz malın boşaltılması, kamulaştırmadan idarenin taraflı vazgeçmesi, kamulaştırmadan tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir , kamulaştırılan taşınmazın geri alınması davası, kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar, taşınmaz üzerinde kullanılacak hakların sınırlandırılması, Trampa yoluyla kamulaştırma, acele kamulaştırma işlemleri, Taşınmazı bedelsiz kullanma yetkisi, giderlerin ödenmesi, bir idareye ait malın diğer bir idareye devri işlemleri, Taşınmaz sahibinin sağladığı yararların geri alınması, kamulaştırmadan sonra alınan tapuların iptali, kamulaştırma şerhinin kaldırılması, kamulaştırmasız el koyma davaları , kamulaştırmasız el konulan taşınmaz bedelinin tahsili, davaları inceleme konusu yapılmış, yasalardaki yeni hükümlere göre her dava ayrı ayrı açıklanmıştır.

Bu açıklamalar bol örnek ve Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2015
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 532
Ağırlık : 532
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺410,00

Bu çalışmada üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulanmasından dolayı uğranılan maddi ve manevi zararların hangi hukuki sebeplerle tazmin edilebileceği incelenmeye çalışılmıştır.

Ayrıca üremeye yardımcı tedavi yöntemleri etrafında şekillenen ve güncelliğini koruyan biyoetik ve hukuki sorunlar da ele alınmıştır. Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerini uygulayan merkez ve hekimlerin hukuki sorumluluğunu geniş kapsamlı olarak ele alan bir çalışmanın henüz bulunmaması şüphesiz bu kitabı daha farklı bir konuma yerleştirmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2014
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 179
Ağırlık : 179
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00
Yüksek Yargı Kararları Usül ve Uygulama

Bu çalışma da dava konularına göre, uygulamada icra inkar tazminatı yasal şartları incelenmiş.

Okuyucuya kolaylık sağlaması için, Yüksek Yargı Kararları sıralı olarak incelenmiş olup, Yargıtay'ın iş bölümü ile ilgili 2018 tarihli görev dağılımı kararı çalışma ekine alınmış.

Sadece İcra inkar tazminatı ile ilgili kısım değil dava konusu uyuşmazlığın daha iyi anlaşılması için tamamı ile Hukuk mahkemelerinde yargılama usulü ile ilgili genel bilgiler de çalışmaya alınmış.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 564
Ağırlık : 564
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺385,00

Bu çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda sosyal güvenlik hukukunda primler, ikinci kısımda ise 2018 yılı itibari ile yürürlükte bulunan prim teşvikleri konusu ele alınmış. Prim teşvikleri kısmında uygulamalara yön vermesi açısından örneklerle anlatım yapılmış ve konuya ilişkin Kurum genelgelerine yer verilmiş.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 322
Ağırlık : 322
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺285,00
Tükendi

İMTİYAZ 

İÇİNDEKİLER

İDARENİN GENEL ESASLARI

İDARE KAVRAMI

İDARE HUKUKU

İDARİ İŞLEMLER

İDARENİN SÖZLEŞMELERİ

İDARENİN YETKİLERİ

İDARENİN MALLARI

KAMU HİZMETLERİ

KAMU GÖREVLİLERİ

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE

 

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI

KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA KURMA VE SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKI

KAMU ETİK KURULU

İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU

TÜRK İDARİ TEŞKİLATI

BAŞKENT TEŞKİLATI

 

 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 522
Ağırlık : 522
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺330,00
Hukuku, Siyaseti ve Felsefesi

Bütün insanlar hakları ve onurları bakımından eşit ve özgür doğarlar. (EİHB)

İnsanların insanca ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi, büyük oranda tüm insanlığın tecrübesinin bir ürünü olan İnsan Haklarının herkes ve toplumsal her aktör tarafından tanınması, benimsenmesi ve saygı gösterilmesine bağlıdır. Zira, felsefe ve siyaset biliminin yüzyıllardır cevabını aradığı toplumsal barışın, huzurun ve özgürlüğün temelinde bu evrensel ahlaki ve hukuki ilkeler vardır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (EİHB)’nin diliyle, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin fıtraten sahip olduğu insanlık onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün temelidir”.

Özgürlük ve eşitlik emek ister, çaba ister ve en önemlisi samimiyet ve ahlak ister. İnsan hakları düşüncesi, adaletin hâkim olduğu, insan hakları ihlallerinin olmadığı ideal bir dünya tasavvur eder. İnsanlık bunu ne kadar başarabilirse o kadar insan kalma ve insan olma onurunu yakalayabilir.

Peki, insan haklarının kaynağı nedir ve meşruiyeti nereden gelir?

Dinler ve medeniyetlerin bu evrensel ilkelerin oluşumunda rolleri nelerdir?

İnsan hakları modern bir olgu mu, yoksa insanlık serüveniyle özdeş mi?

İnsan hakları Batı’nın bir değeri mi? Yoksa tüm dünyanın ortak mirası mı?

İnsan hakları mutlak doğrular mı? Yoksa araştırılması ve geliştirilmesi gereken olgular mı?

İnsan Haklarını korumada bireyler ve devletlerin, şirketler ve toplumların sorumluluğu nedir?

İnsan hakları koruma mekanizmaları nelerdir?

Uluslararası politikada insan hakları nasıl bir işlev görmektedir?

Demokrasi, kalkınma, küreselleşme ve eğitimin insan haklarıyla ilişkisi nedir?

Ve teknoloji insan haklarını nasıl etkilemektedir?

Elinizde bulunan İnsan hakları çalışması, bütün bu sorular ve merak edilen diğer pek çok suallere cevap arama gayretinin bir ürünüdür.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 416
Ağırlık : 416
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00
Tükendi

Vergi Hukukunda iştirak doğurmuş olduğu vergisel ve hürriyeti bağlayıcı sonuçlar dikkate alındığında sağlıklı biçimde tespiti zorunlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Vergi Usul Kanunu'nda iştirakin tanımına yer verilmemiş olması uygulamada iştirakin tespitinde sorunlar yaratmaktadır. Çalışmamızda Vergi Hukukunda iştirak ve sonuçları uygulayıcılara da yön gösterici olabilmesi adına yargı içtihatları da irdelenmek sureti ile ele alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 221
Ağırlık : 221
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Tükendi

Elinizdeki bu kitabın ilk baskısı 2006 yılında, ikinci baskısı ise 2011 yılında yapılmıştı. Kitabın ikinci baskısının da tükenmesi sebebiyle üçüncü baskısının yapılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Türk hukuk dünyasında çok fazla tanınmayan Eleştirel Hukuk Çalışmaları'nın (Critical Legal Studies) temel yaklaşımlarını ele almaktadır. ABD hukuk akademilerinde ortaya çıkan bu çalışmalar, modernizm, liberal felsefe ve liberal hukuk kavramına temelden çok sert eleştiriler yönelten bir çizgide toplanmışlardır. Sol retorikle ifade edildiğinde, eleştirel hukuk çalışmaları, kapitalist hukukun bir eleştirisidir. Diğer bir yönüyle eleştirel hukuk çalışmaları, genelde formalist bir yapıya dayanan klasik hukuk mantığının eleştirileridir. Daha çok klasik hukuk teorileriyle yetiştiğimiz Türk hukuk akademiyası için bu eleştirel çalışmaların ilgi çekeceğini umuyoruz. Eleştirel hukuk çalışmalarının eleştirilerine katılmasak bile, klasik hukuk teorilerine ve modern liberal hukuk kavramına ilişkin eleştiri ve tartışmaların daha da derinleştirilmesi ve alışa geldiğimiz hukuksal kavramların yeniden analizi bakımından, söz konusu eleştirilerin, hukuk düşüncemize eleştirel bir bakış kazandıracağına inanıyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 234
Ağırlık : 234
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,00
Tükendi

Türk Medeni Kanunu'nda birbirinden farklı üç konuda tapu kütüğüne şerh verilmesi olanağı tanınmıştır. Bunlar kişisel hakların tapuya şerhi, tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında tapuya şerh ve geçici tescil şerhidir. Bu çalışmada ise, Türk Medeni Kanunu'nun 1011. maddesinde düzenlenen geçici tescil şerhi incelenmektedir. Konuya ilişkin Türk ve İsviçre hukukundaki görüşler doğrultusunda, geçici tescil şerhi kavramı ve bu kavramın uygulaması değerlendirilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nda geçici tescil şerhi uygulaması iki durum için öngörülmüştür. Bunlar, sicil dışı ayni hak iddiasının güvence altına alınması ve tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanması durumlarıdır. Ancak bunun dışında geçici tescil şerhine benzetilen veya uygulamada geçici tescil şerhi olarak kabul edilen durumlara da çalışmada değinilmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 244
Ağırlık : 244
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺185,00
Tükendi

İçindekiler:

  1. Bölüm: Kamu Denetçiliği İle Hukuk Devleti İlkesi Arasındaki İlişki

  2. Bölüm: Türkiye’de Kamu Denetçiliği

  3. Bölüm: Kamu Denetçiliği Kurumu Örneği Olarak İsveç Ve Avrupa Birliği Modeli

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 178
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50
Tükendi

Hukukun istikrar ve kesinlik arzusu tabii ve anlaşılırdır. Ancak gelinen noktada modern dünyanın girift ve karmaşık olaylarını kesin hükümlerle açıklamak bir hayli güçleşmiştir. Dış dünyanın her biri farklı ilişkiler ağının içinde yer alan ve çok boyutlu bir karakter arz eden karmaşık olaylarına, klasik mantığın “bir şey ya doğrudur ya yanlıştır, aynı anda hem doğru hem yanlış olamaz” şeklindeki kesin önermeleri ile yaklaşmak her zaman ikna edici olmamaktadır.
Tam da bu aşamada “doğru” ve “yanlış” yerine “çok doğru”, “büyük ölçüde doğru”, “kısmen doğru”, “yaklaşık yanlış” veya “çok yanlış” gibi ikiden fazla önerme içeren, siyah ve beyaz renkler arasında gri tonlar olabileceğini savunan bulanık mantık yardıma yetişmektedir. Bulanık mantık, bir şeyin her zaman tümüyle doğru ya da tümüyle yanlış olarak nitelenemeyeceğini, doğruluk ve yanlışlığın farklı oran ve derecelerde tezahür edebileceğini savunmaktadır. Bu savunu, İslâm hukuk kültüründe oldukça tanıdıktır. Elinizdeki eserde zaman zaman kesinlik ve müphemlik arasında ama mutlaka insan lehine bir denge gözeten fıkıh kuralları, bulanık mantık perspektifinden incelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 230
Ağırlık : 230
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,00

Helâl ve haram hassasiyeti, doğruluk, dürüstlük, kanaat ve insaf gibi erdemlerin giderek azaldığı hırs, tamahkarlık, servet düşkünlüğü, israf ve lüks tüketimin ise giderek arttığı günümüz dünyasında yaradılış gayesinden uzaklaşmanın Müslüman toplumu ne hale getirdiği gün gibi ortadadır. Günümüzde helâl-haram konusundaki duyarsızlık maalesef endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; helâl ve haram ayrımı gözetmeden, nereden ve nasıl olduğuna bakılmadan para kazanma ve servet edinme hırsı büyük zararlar vermektedir. Hal böyleyken her Müslümanın özellikle esnaf ve tüccarların bu olumsuz gidişata karşı Allah’ın razı olacağı bir pozisyon almaları hayati önemi haizdir. Dünya ve ahiret saadeti, çalışma hayatının Allah’ın rızasına uygun olmasına bağlıdır. Bundan dolayı kazancın helâl olmasına dikkat etmek, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeden ticaret yapmak, kazançta ve harcamada orta yolu takip etmek Müslüman tüccarın en önemli vazifesidir. Günümüzde ticarî hayatta yaşanan sorunların sebeplerinden önemli bir kısmı hukukî kaidelere ve ahlakî prensiplere yeteri kadar ehemmiyet verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Onun için ticarî faaliyette bulunacak kimsenin, meşrû ve usulüne uygun ticaret yapabilmesi için ticarî ahlakın genel kurallarını bilmesi gerekir. İşte bu endişe ve gerekçelerle elinizdeki kitabı hazırladık. Esasında ticarette bilinmesi gereken temel hususlar; ticaret fıkhı ve ticaret ahlakıdır. Ancak biz bu kitapta, ticaret ahlakını esas aldık. Çünkü ticaret ahlakı, ticaretle ilgili bilinmesi gereken hususların başında gelir. Ticaret ahlakına sahip olmayan biri, diğer hususları bilse dahi fazla anlam ifade etmeyecektir. Bu çerçevede; İslam’da ticaretin yeri ve önemini, bir Müslümanın ticarete bakış ve yaklaşımını ve bir tüccarda bulunması gereken özellikleri konu edinerek Müslüman tüccarın profilini ortaya koymaya çalıştık.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00
Tükendi

Velayet Hakkı ve Anayasal Sınırları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 212
Ağırlık : 212
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺175,00
1 2 3 ... 8 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı