Anadolu’da her çevreye hitap eden ve her çevrede kendisine hürmetle yer açılan bir kimlik ve anlayış, Hz. Mevlânâ ile varlık bulmuştur. 
Eldeki çalışma insana hayata ve şehre dair Mevlânâ’nın söyleyip açıklarından bir kısmının etrafında dönüp dolaşmaktadır.
Ey yiğit! Gökyüzünü ayağının altına al; göğün üstünden semâ sesini dinle.
Kulağından vesveseler pamuğunu çıkar, gökten kulağına haykırış sesi gelir.
***
Aydınlık görmek dilersen can şehrini, hafifliğe ve yalana kapat baş kulağını.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Mevlânâ Araştırmaları -8- kitabı, ülkemizde Mevlânâ, eserleri ve düşünceleri üzerine son yıllarda giderek büyük artış gösteren araştırma yazılarına bir örnek teşkil etmektedir. Mevlânâ, Sultan Veled, Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr, Mesnevî Şerhleri, Mevlevîhâne ve Mevlevî Müziği, buradaki yazılarda ana konuları oluşturmuştur. 
Kitapta yer alan Mesnevî’de Zevk Kavramı; İki Mutasavvıf Şair: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Faḫruddîn-i İrâḳî Arasındaki İrtibat; Müstemleke Yönetimi Döneminde Lefkoşe Mevlevîhânesi başlıklı ilk üç yazı gibi bütün yazılar maziyle bugünü buluşturucu özelliktedir. 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,75

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi gözümüzün nuru yavrularımıza anlatmak arzusuyla dertlenmiştik. Uzun süren çalışmalar sonunda beklediğimiz gün geldi. 5 yaş ve üstü çocuklarımız için hazırladığımız 10 kitaplık serinin ilk 5 kitabını yayınlamak nasip oldu hamdolsun. Çok kısa zamanda serinin devamı olan diğer 5 kitabı da sizlerle buluşturmanın gayreti içindeyiz. 
     Bu seri ile Peygamber Efendimizi çok iyi tanıyacak, Selim ve Zehra gibi sizler de onun hayatını öğrenmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. 
Gerek çocuklara özgü dili, gerekse cıvıl cıvıl çizimleriyle bu seriyi sadece küçük okurlarımızın değil, herkesin istifadesine sunuyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 80
Ağırlık : 80
En / Boy : 22,5 / 22,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00

İslâmî ilimlerin Kur’ân-ı Kerîm’den sonra ikinci kaynağı Hz. Peygamber’in (a.s.) söz, fiil ve davranışlarından müteşekkil olan sünnettir. Tarihsel açıdan ilk olarak ortaya çıkan hadis ilmi, bütün İslâmî ilimleri etkisi altına almış, tefsir, fıkıh, kelam, İslâm tarihi gibi temel İslâm bilimlerinin en önemli kaynağı olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde İslâmî ilimler müstakil birer ilim dalı halini alırken İslâmî ilimlerin hiç biri hadisten bağımsız olamamıştır. Zira hadis dışındaki ilimlerle uğraşan bilginlerin, mütehassıs oldukları alanla ilgili hadisleri delil olarak getirirken kullanacakları hadislerin sıhhatini tespit etmek için hadis ilmine vakıf olması veya hadis ilminde uzman olan âlimlerin görüşlerinden yararlanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla hadis ilmi, diğer ilimlerin öncü kuvveti ve temel dayanağı olmuştur.

Bu eseri hazırlamaktaki amacımız; İslâm âleminde adı çok geçen ve muteber addedilip yapılan çalışmalarda sık sık başvurulan kaynak niteliğinde olan hadis eserleri ve müellifleri hakkında giriş mahiyetinde bilgi vermektir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 448
Ağırlık : 448
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺91,30

Üç bin yıl önce

Hz. Hasan, Peygamber Efendimiz’e (sav) nispetle “Resûl’ün Oğlu” ve “Vâris-i Nebi” olarak yâd edilir. Kur’ân-ı Kerim’e atfen “Vahyin İndiği

 

Evin Oğlu” da denilir.

Allah’ın Kitabı’na ve Resûlü’ne (sav) müştereken vâris oluşuna binaen “Âl-i Tâhâ” ve “Âl-i Yâsin” misal mahlasların sahibidir. Keza Âl-i Âba’dandır o.

Anneciğinden verasetle “Kevser’in Oğlu” ve “Nübüvvetin Kokusu” iken babasına atıfla “Konuşan Kur’ân” ve “İlmin Kapısı” olarak bilinir.

Ümmet-i Muhammed ile hukukunu kâh “Emire’l-Müminin” yahut “Halife” unvanı anlatır, kâh “İmam” ve “Veli” oluşu...

Nurani silsilenin iki kolundan birisi…

 

Hz. Hasan Efendimiz…


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85

Ubudiyeti hilkatımızın amacı, adaletli olmayı hayatımızın temeli, ahlaklı olmayı fiillerimizin esası, güvenilir olmayı sosyal hayatımızın zemini, insanlara faydalı olmayı ictimai yaşamımızın ilkesi ve taharet-i batıniyeyi iç alemimizin cilası haline getirip salih bireyler olabilir ve salihler hareketine dönüşebiliriz. Birbirimizi teşvik ederek, yekdiğerimizi davet ederek, birbirimizin elinden tutarak toplu halde bu dönüşümü gerçekleştirebilir veya en azından bu dönüşüm çizgisinde yer alabiliriz.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,50

 Kadim Doğu edebiyatına ait hikâye içinde hikâye anlatma geleneğinin özelliklerini taşıyan Bahtiyâr-nâme, bir çerçeve hikâye içerisinde anlatılan dokuz alt hikâyeden oluşur. Kişi, zaman ve mekân gibi ögeler yönüyle bağımsız ancak fikir zemininde birbirleriyle ilişkili olan bu hikâyeler, masallara yaklaşan bir üslupla anlatılır. Müellifinin kullandığı güçlü şiir diliyle eser, günümüz okuyucusunun da keyifle okuyacağı bir mesnevidir. Bu çalışmada, öncelikle mesnevinin müellifi Ömer hakkında bilgi verilmiş, daha sonra Bahtiyâr-nâme transkripsiyon işaretleri de kullanılarak günümüz harflerine aktarılmış, şekil ve muhteva incelemesiyle ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
Bahtiyâr-nâme, masalsı dünyası ve kadim çağlardan kalma ölümsüz şiir iklimiyle okuyucularını bekliyor. Eserin başkahramanı Bahtiyâr ile tanışmaya ve onun hikâyesinin gizemli dehlizlerini keşfetmeye hazır mısınız…?


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 443
Ağırlık : 443
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Kader demek, senin vücudunun yoğurulmuş toprağıdır. Her ne olup ne bitecekse toprağınla beraber yoğurulmuştur. Zamanı geldikçe vukua gelir. Fakat bütün bunlar, sebeplere bağlanmıştır. Ancak sen sebepleri görme. Hep Allah’tandır. Evvel de O’dur, Âhir de O’dur. Zâhir de O’dur, Bâtın da O’dur.”

Hz. Ken’an Rifâî

 

İbnü’l-Arabî Hazretleri, bu fassta Kur’ân’ın ve Üzeyir Peygamber’in mânâsından yararlanarak kader sırrını anlatmaktadır. Kader sırrı, yalnız Allah’ın bildiği bir sırdır ki gaybın anahtarları O’nun katındadır ve onları sadece O bilir (En’âm, 59). Ama anlaşılıyor ki fena makamına gelip Hakk’a sığınan ve Hakk’ın vücudunu giydikten, yani Hak’la Hak olduktan sonra Allah bazı sevdiklerine kader sırrını açıklamıştır. Üzeyir Peygamber ise bu sırrın açıklanışını 100 yıl ölüp sonra dirilerek göstermiş, yani “ölmeden önce ölü” makamına gelmeden bu sırrın bilinemeyeceğini ispatlamıştır.

Cemâlnur Sargut Biyografi:

 

TÜRKKAD İstanbul Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sargut, İstanbul doğumludur ve Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 30 yılı aşkın süredir tasavvuf alanında çalışmalar yapmakta ve hizmet vermektedir. Yayınlanmış kitapları arasında Kur’ân-ı Kerîm üzerine büyük mutasavvıfların yorumlarına dayalı çalışmaları ve Fusûsu’l-Hikem şerhleri yer almaktadır. Halka açık olarak Mesnevî ve Fusûsu’l-Hikem dersleri vermektedir. Almanya, Amerika ve Hindistan’da çeşitli üniversite ve kuruluşlarda İslam Tasavvufu alanında düzenli seminerler vermektedir. North Carolina Üniversitesi Dinî Etütler Bölümü’nde (2009), Pekin Üniversitesi Beşerî Bilimler Enstitüsü’nde (2011) ve Kyoto Üniversitesi’nde (2016) “Kenan Rifai Distinguished Professorship on Islamic Studies” kürsülerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Bakü Avrasya Üniversitesi kendisine fahrî doktora unvanı vermiştir (2014). Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanlığı yapmakta olan Sargut, Üniversite’nin Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde de dersler vermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

“Yer ve gökler ancak adaletle ayakta durur.” (Hadisi Şerif)

İnsan, en şerefli ve sosyal bir varlıktır. İnsanların korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Devletlerin varlığını sürdürebilmeleri, milletlerin huzur içinde yaşamaları ancak adaletle mümkündür. Devletin dini ve gök kubbenin direği adalettir. Yer ve gökler ancak adaletle ayakta durur.

Din ve vicdan hürriyeti ile can, mal, akıl ve neslin korunması çok önemlidir. Devletin görevi, insanların hukukunu adaletle korumaktır. Tarih göstermiştir ki insanlar huzur ve mutluluğu iki sebeple kazanmış ya da kaybetmiştir: Emanet ve adalet…

Bu kitapta adaleti, emaneti, dürüstlüğü, itidali, ölçüyü, dengeyi ve orta yolu bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,00

Kudüs, bilinen en eski tarihinden itibaren “kutsal” kabul edilmiş, binyıllar geçse de bu konumunu hiç kaybetmemiştir. Peygamberlerle birlikte vahiy kentine dönüşen şehrin kutsiyeti bu süreçle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Hz. Âdem burada mescit inşa etmiş, Tufan’dan sonra Hz. Nuh’un torunları tevhit mesajını buradan yaymıştır. Günümüzde, yeryüzündeki her 5 kişiden 3’ü bu şehri kutsal kabul etmektedir. Peygamber kokulu şehrin ilahi huzura yükselmek için bir yeryüzü basamağı olduğunu bütün semavi dinler kabul etmektedir. 
Yahudiler, Kudüs’ü “Tanrı’nın şehri” olarak isimlendirir. Hz. Davud zamanında fethedilen şehirde Hz. Süleyman mabet yapmış, sonraki peygamberler de bu mübarek şehri övmüştür. Babil sürgünüyle Yahudilerin umutlarını canlı tutan mefkure, “bir gün Kudüs’e geri dönme arzusu” olmuştur. Hz. İsa’nın çilelerine sahne olması bakımından erken dönem Hristiyanlıkta şehre mesafeli yaklaşılsa da IV. yüzyıldan itibaren itibarına kavuşan Kudüs, Hristiyan dünyasının da kıblesi ve hac mekânı olmuştur. 
İslam’ın da “ilk kıblesi” Kudüs’tür. Yeni dinin doğuşundan itibaren Kudüs’e yönelerek namaz kılmaya başlayan Müslümanlar, şehri on beş seneye yakın kıble edinmişlerdir. Nübüvvet zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed’in (sav) isrâ ve mi‘rac mucizelerine şahitlik eden şehre Kur’an’da yetmişten fazla ayette atıf vardır. Hadis ve siyer kaynaklarında ise Kudüs’e dair pek çok detay bulunmaktadır. 
Hz. Ömer zamanında fethedilen Kudüs, asırlar boyunca Müslüman yönetiminde Müslümanlarla birlikte gayrimüslimlerin de rahatça yaşadığı, adı gibi “selamet ve huzur şehri” olmuş, cihana hükmeden sultanlar kendilerini Kudüs’ün hizmetkârı görmüş; alimler ve arifler Kudüs’ün bereketini solumuşlardır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 512
Ağırlık : 512
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺337,50

Kudüs, bilinen en eski tarihinden itibaren “kutsal” kabul edilmiş, binyıllar geçse de bu konumunu hiç kaybetmemiştir. Peygamberlerle birlikte vahiy kentine dönüşen şehrin kutsiyeti bu süreçle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Hz. Âdem burada mescit inşa etmiş, Tufan’dan sonra Hz. Nuh’un torunları tevhit mesajını buradan yaymıştır. Günümüzde, yeryüzündeki her 5 kişiden 3’ü bu şehri kutsal kabul etmektedir. Peygamber kokulu şehrin ilahi huzura yükselmek için bir yeryüzü basamağı olduğunu bütün semavi dinler kabul etmektedir. 
Yahudiler, Kudüs’ü “Tanrı’nın şehri” olarak isimlendirir. Hz. Davud zamanında fethedilen şehirde Hz. Süleyman mabet yapmış, sonraki peygamberler de bu mübarek şehri övmüştür. Babil sürgünüyle Yahudilerin umutlarını canlı tutan mefkure, “bir gün Kudüs’e geri dönme arzusu” olmuştur. Hz. İsa’nın çilelerine sahne olması bakımından erken dönem Hristiyanlıkta şehre mesafeli yaklaşılsa da IV. yüzyıldan itibaren itibarına kavuşan Kudüs, Hristiyan dünyasının da kıblesi ve hac mekânı olmuştur. 
İslam’ın da “ilk kıblesi” Kudüs’tür. Yeni dinin doğuşundan itibaren Kudüs’e yönelerek namaz kılmaya başlayan Müslümanlar, şehri on beş seneye yakın kıble edinmişlerdir. Nübüvvet zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed’in (sav) isrâ ve mi‘rac mucizelerine şahitlik eden şehre Kur’an’da yetmişten fazla ayette atıf vardır. Hadis ve siyer kaynaklarında ise Kudüs’e dair pek çok detay bulunmaktadır. 
Hz. Ömer zamanında fethedilen Kudüs, asırlar boyunca Müslüman yönetiminde Müslümanlarla birlikte gayrimüslimlerin de rahatça yaşadığı, adı gibi “selamet ve huzur şehri” olmuş, cihana hükmeden sultanlar kendilerini Kudüs’ün hizmetkârı görmüş; alimler ve arifler Kudüs’ün bereketini solumuşlardır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 512
Ağırlık : 512
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺249,00

…..sarıl zikre, sımsıkı sarıl, bir an bile bırakma.. Öyle bir sarıl ki, kördüğüm gibi hiç çözülme, hiç ayrılama zikirden... Kalbin İlâhî zikrin muhabbeti ile en derin ufuklarda coşsun... Öyle bir zikret ki, şeytan ve nefis senin zikrinden, sana yanaşamaz olsun.. Bütün sıkıntıların, endişe ve kederlerin Allah'u Teâlâ'nın zikriyle son bulsun..
Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, Hz. Ebubekir Es Sıddık radıyallahu anh 'a nasıl demişti hatırla:
-"Üzülme! Allah bizimle beraberdir..." buyurduktan sonra mağara arkadaşına ilk zikir talimatını vererek:
--"Ya Ebubekir! Dilini damağına yapıştır ve içinden gizlice haykır: Allah, Allah, Allah...." demişlerdi.
Haydi o zaman canım kardeşim durma! Bekleme yapma! Gaflete dalma! İlahi zikrin yağmurunda islan doya doya!
Ve tertemiz bir başlangıç için haydi,
Vur kalbe "ALLAH "desin...


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 64
Ağırlık : 64
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,30

Bilgi ve Yarışma Oyunu - İslami Bilgiler

 1. İMANIN ŞARTLARI, 7.5X12 cm 72 kart
 2. İSLAMIN ŞARTLARI, 7.5X12 cm 72 kart
 3. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI, 7.5X12 cm 72 kart
 4. PEYGAMBERLER TARİHİ, 7.5X12 cm 72 kart

 

Her çocuğun yaşı ve bilgi seviyesi aynı olmayabilir. O yüzden oyunyöneticisi, soru kartlarındaki sorulardan oyuncunun yaşına ve bilgisine göre
her karttan birer veya 2 şer soru seçerek oynanabilir.

Oyun Materyalleri ve oyun kuralları:
Oyuncuların ortasına el basma kartı veya ZİL , oyuncuların ulaşacağı biçimde konur. Zil veya el basma kartından hangisiyleoynanacaksa ortaya o konur.

Bilgi kartları karıştırılır, ters çevrilip ortaya konur Oyuncuların isimleri ve aldıkları puanların yazılacağı bir kağıt hazırlanır ve isimler yazılır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 72
Ağırlık : 72
En / Boy : 23 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺247,50

Ebü’l-leys Es - Semerkandi Miracım Namaz ve İbretlik Kıssalar Tercüme: Muhammed Taha Beş Vakit Namaz Salih Amellerle Tevessül İffeti Muhafaza Etmek Mümin Hakkını Korumak Nefsini Allah’a Satan Genç

 


Basım Ayı/Yılı : 2013
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 84
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺15,00

- Dua; mü’minin silâhı, Din’in direği, Göklerin ve yeryüzü’nün nurudur. - Dua; Bir şeyin olması veya olmamasını, Allah Teala Hazretleri’nden adabına uygun şekilde dilemektir. - Dua; Allah Teala Hazretleri’nin afvına mazhar olmak için bir vasıtadır. - Dua; İhtiyaç anahtarıdır; sıkıntıda kalanların sığındıkları yerdir. Derdi olanların, ihtiyacı bulunanların rahatladıkları sahadır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 520
Ağırlık : 520
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,50

“İnsanlar helâk oldu,
ancak alimler kurtuldu.

Alimler de helâk oldu ancak,
ilmiyle amel edenler kurtuldu.

İlmiyle amel edenler de helâk oldu,
ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu.

İhlâs sahibi olanlar da
büyük bir tehlike içindedirler.”


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 122
Ağırlık : 122
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

Gelin bir saat Rabbimize iman edelim.... İman hakikatlerini,
İslamın hakikatlerini, Kur'an'ın ve sünnetin hakikatlerini, aziz İslam ümmetinin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ve aziz İslam ümmetinin sorunlarının çözüm yollarını bir birimize anlatalım... İmanımıza iman katalım... İmanımıza takviye, kuvvet, aksiyon, şuur, bilinç ve heyecan katalım.....

Bu kitap, vefakâr, fedakâr, cefakâr, cevvalkâr ve sebatkâr olan müslümanlarla bir hasbihalimizdir...

Rabbim, okuduğumuzu anlamayı, anladığımızı yaşamayı, yaşadığımızı da anlatmayı bizlere nasip eylesin...
Davamın, davetimin ve dualarımın sonunda Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 392
Ağırlık : 392
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00

Osmanlı devletinin son dönemlerinde Bağdat müftüsü olan Âlûsî (ö. 1270/1854) dil, edebiyat ve tefsir alanlarında yaptığı çalışmalarla, özellikle hacimli tefsiriyle adından çokça söz ettirmiş bir Osmanlı âlimidir. Osmanlı devletine müftülük yaptığı yıllarda yazdığı tefsirinde, başta Zemahşerî’nin (v. 538/1143) el-Keşşâf’ı olmak üzere birçok tefsir ve onların hâşiyelerinden yararlanmıştır. Bunun yanında Âlûsî, Beyzâvî ve hâşiyelerinden de önemli ölçüde istifade etmiştir. Âlûsî’nin, özellikle Hafâcî’nin (ö. 1069/1659) Hâşiyetü’ş-Şihâb’ını temel aldığını söylemek mümkündür. Sonuç itibariyle Âlûsî tefsiri, geçmiş klasik tefsirlerin mukâyeseli tahlilidir. Dolayısıyla Âlûsî tefsirini okumak bir anlamda geçmişte yazılan tüm tefsirlerin muhtevâsını okumak gibidir. Bu nedenle Âlûsî tefsirini anlamak, geçmişte kaleme alınan tefsir kaynaklarındaki tartışmalardan haberdar olmayı gerektirmektedir. Zira Âlûsî, bazen bu tartışmaları özetleyip kendi fikrini ortaya koymakla yetinirken, bazen sadece işaret etmekle yetinir ve ilgili tartışmayı geçmişteki tefsir literatürüne havale eder. İşte bu nedenle eserin Türkçe’ye kazandırılması oldukça büyük bir çaba gerektirmiştir. Okuyucunun daha iyi anlayabilmesi için eserin lafzî tercümesinden ziyâde mâna tercümesi öncelenmiştir. Ayrıca konuların anlaşılması için gerektiği yerde köşeli parantezler yoluyla izahlar getirilmiştir. Böylece sadece tercüme yapılmamış, Âlûsî tefsirinin âdeta Türkçe hâşiyesi yapılmış gibidir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 688
Ağırlık : 688
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺262,80

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali Metinsiz Türkçe Açıklaması


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Denizini arayan bir küçük nehir gibi
Belh’ten yola çıkan Muhammed
Celaleddin, zorlu yollar, kızgın çöller
aşmış, içindeki sevgi ırmağını besleye


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

İnsanı insan eden belki de sultanlık makamına yükselten bu erdemler, hayatımızda yol üzerindeki işaretler ve kurallar gibidir. Bunlara uyar, vahyin aydınlığında, Peygamberin rehberliğinde aklımızı kullanırsak rıza-i ilahiye ulaşabilir hem dünyamızı hem de ahretimizi mamur hale getiririz. Aksi halde nefsimizi kılavuz, şeytanı rehber kabul eder isek de nereye varacağımız hangi tehlikelerle karşılaşacağımız belli olmayan bir hayat sürer, ahrette acıklı sonla karşılaşırız.

Mutluluk ve huzur bir adım ötede ancak onu yakalamanın bazı zorlukları var. Sabır ve sebat bu yolda azığımız olmalı; tevekkül ve teslimiyet bineğimiz, akıl ve ilim vasıtamız olarak kabul edilmeli. Kanaat ve şükür zenginliğimiz, ibadet ve itaatimiz sermayemiz, dua silahımız olmalı. Bu istikamette yürürken üslubumuz tevazu kadar asil, ahde vefa kadar samimi, edep ve hayâ ile ahlâklı, af ve merhametle insani, ümit ve korku arasındaki kararlılık şeklinde olmalı.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺31,20
17. ve 18. Yüzyıllar

Son yıllarda Bektaşilik alanında birçok çalışma kaleme alınmıştır. Elinizde tuttuğunuz bu eseri diğerlerinden farklı kılan nokta, 17 ve 18. yüzyıllarda Balkan Bektaşiliğini bir bütün olarak ele alıp Bektaşiliğin Balkanlardaki kurumsal ağını ortaya koymasıdır. Dr. Aziz Altı tarafından kaleme alınan bu çalışmanın temel verilerini Osmanlıca arşiv vesikaları oluşturmaktadır. Titizlikle meydana getirilen bu çalışmada, İstanbul’un Avrupa yakasından başlayarak Macaristan’daki Gül Baba’ya kadar uzanan coğrafyadaki Bektaşi tekkeleri ortaya konulup onların iç işleyişleri, Pirevi ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri incelenmiştir. Bektaşiliğin güneşinden bir zerre, deryasından bir katre olan bu eser, okuyucuların takdirine sunulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 404
Ağırlık : 404
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,75

Kızılbaşlar Aleviler Bektaşiler yüzlerce yıldır Şah-ı Merdan’ı, Kerbela Şehidi İmam Hüseyin’i, Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi, Şah Hatayi’yi, Pir Sultan Abdal’ı, Şeyh Bedreddin’i ve daha nice Yol Ulularını adeta bayraklaştırarak Hakk Muhammed Ali Yolu’ndan, Kırkların deminden ve ceminden vaz geçmediler. Ehl-i beyte muhabbeti esas alan samimi inançları, sade yaşantıları, ocak ve dergah temelli Pirlerine olan bağlılıkları, dini bir araç olarak gören siyaset ve din sınıfını hep rahatsız etti. Yollarını herşeyden üstün gören, eline diline beline bağlılığı, incinseler de incitmemeyi, insana, kadına, doğaya saygıyı yaşam felsefeleri yaptıkları için ötekileştirildiler ve haksızlığa uğratıldılar.

İktidarlar değişse de ötekileştirme sürdü, Kerbela’yı da, Ortaca’yı, Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı da aynı zincirin halkaları olarak hissettiler. Yüzyıllar öncesinden evrensel değerleri yaratabilmiş böyle bir hazineden nasıl yararlanılabilir diye düşünmek şöyle dursun, siyasi iktidarlar ve siyasi ideolojiler Aleviliği ve Alevileri dini-etnik-siyasi hedefleri için araç olarak kullanmaya çalıştılar. Bunlara kentlerde yeni bir yaşam kurmanın, geleneksel kurumların parçalanmasının getirdiği sorunlar da eklenince, Alevilik büyük bir hafıza kaybına uğradı ve uğratıldı.

Bu kitap işte bu hafıza kaybını onarmaya, son olarak Anadolu ve Balkanlar’da şekillenen bu eşsiz hazineyi keşfetmeye yönelik temel bilgileri titiz bir şekilde ve öz olarak her kesimden okuyucuya, anlaşılır bir dille ulaştırmayı amaçlamaktadır. İnanıyorum ki Şah-ı Merdan’a Talip Olanların acısıyla ve tatlısıyla yaşadıkları ve yarattıkları değerler bir yönüyle hepimize ışık tutacaktır. Bir zamanlar Pir Sultanların, Aşık Veysellerin ve daha nice Canların yürüttüğü Şaha Doğru Giden Kervan elbet Yol’undan kalmayacaktır. (Prof. Dr. Ali Yaman)


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,50

Bu çalışma, Derviş Muhammed Yemînî’nin Fazîletnâmesi’nin muhtelif nüshalarında tesadüfen bulunmuş Mühürnâme-yi Caferî adlı kısa bir mesneviyi barındırmakla birlikte üzerinde yapılan ilk disiplinli çalışma olması bakımından da önem arz etmektedir.

Hz. Muhammed tarafından bir kadına emanet edilen mühürlenmiş bir taşın önce Hz. Ebubekir’e götürülmesi, sonrasında Hz. Ali’den başlayarak On İki İmam sırasına göre fantastik bir kurguyla İmam Cafer’e ulaşması ve nihayette bu taşın bir Caferîlik sembolü hâline gelmesi hadisesi eserin muhtevasını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, bu hikâyeye bağlı kalmak suretiyle yapılan objektif değerlendirmeler dışında metnin yapı unsurlarına da değinilmekte; tespit edilen nüshalar üzerinden metin tenkidiyle birlikte bağlamlı sözlüğün de eklenmesiyle söz konusu eserin daha anlaşılır olması hedeflenmektedir.

 

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 139
Ağırlık : 139
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺39,00

Kur’an-ı Kerim’in en küçük yapı birimi olan harflerinden hecelerine, peygamberlerden, özel kişilere, akrabalık bağlarından, karı-koca, kardeşler, anneler, babalar gibi hukuksal bağları oluşturan tüm öykülerdeki kişi sayılarına kadar hep 28'li ölçütle vahiy edildiği görülmektedir. Ayrıca sadece hukuksal bağlarla ilgili kişiler değil, hayvanlar, sorulan sorulara verilen cevaplar, matematik işlem rakamları, dualar, yemin sureleri gibi birçok konunun da 28 ölçütle vahiy edildiği anlaşılmaktadır.

28’li ilahi bir korunuş ölçütünün keşfedilmesi önemli bir adım olacaktır. Bu ilahi korunuş tasarımı ile Kur’an-ı Kerim’in değişmez/değiştirilemez olduğu anlaşılmaktadır. Fakat asıl anlaşılması gereken şudur ki bilimsel ya da mucizevi keşiflerin soyut ya da somut bütün ispatların varacağı tek gerçek yer vardır: “Kendini Bilmek!..”

Bugün önemli bir gün... Yepyeni bir keşif insanoğlunun karşısında duruyor... Kendini keşfetmek kilidinin anahtarı yine kendindeyken...

“Oku!..”


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 233
Ağırlık : 233
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Bektaşilik 1826’da dönemin “zalim” padişahı tarafından yasaklandı. Adeta yok edilmek istenen Bektaşilik hakkında her türlü olumsuz görüş ileri sürüldü ve propagandalar yapıldı. Bektaşilik aleyhine yürütülen bu siyasetin başını ilmiye mensupları çekiyordu. 1871 yılında Harputlu Hoca İshak Efendi türlü iftira ve dedikodularla kaleme aldığı Kâşifü’l-Esrar adlı eserinde Bektaşiliği Hurufilikle özdeşleştirdi ve bu nâzenin yola saldırıları zirveye çıkardı. İktidar gücünün arkasında olmasının avantajıyla eser birkaç baskı birden yaptı. Bu iftira dolu esere Bektaşilerden ilk reddiye dönemin Şahkulu Sultan Dergâhı Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan geldi. Fakat Dedebaba’nın Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’nin yayınlanmasına dönemin Osmanlı yönetimi “fitneye” sebep olur, “içinde hakarete varan ifadeler var” gerekçeleriyle izin vermedi. Bu açıkçası bir çifte standarttı. Eser ne yazık ki günümüze kadar da kütüphanelerin tozlu raflarına terk edildi. En azından yok edilmemiş olması bir lütuf olsa gerek! Bu çalışmada 1874 yılında kaleme alınmış ve o günden beri el yazması olarak kalmış olan Reddiye ilk defa günümüz Türkçesi’nde yayına sunulmaktadır. Şimdiye kadar yayınlanmamış bu eserin Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin 750. vefat yıldönümünde okuyucuya sunulması ise bizim o nâzenin yoluna bir vefamızdır.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺87,00

Bektaşilik, XIII. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelen ve geride silinmez izler bırakan Hacı Bektaş Veli’nin fikir ve düşüncelerinden neşet etmiştir. Sulucakaraöyük’te filizlenen Bektaşilik zamanla Balkanlar’da ve Akdeniz coğrafyasında yayılmıştır. Zümre-i Bektaşiyan adlı bu eserde bir araya getirilen yazılar Kastamonu, Sandıklı ve Tokat gibi Anadolu kentlerinin yanı sıra Arnavutluk ve Kıbrıs’ta tarikatın izlerini sürmektedir.

Bektaşiler Yeniçerilerle kader birliği ederek ocağın moral gücünü artırmışlar ve manevi terbiyesini üstlenmişlerdir. Bu birliktelik beraberinde 1826 yılında Yeniçeri ocağı lağvedilirken Bektaşiliğin de yok edilmek istenmesi tehlikesini doğurmuştur. 1826 tarihinde Bektaşilik için yasaklı bir dönem başlamıştır. Yasaklı yıllarda Bektaşiler bir taraftan Arnavut bağımsızlığını desteklemişler, bir yandan da Muhibban dergisi gibi yayın faaliyetleriyle toplum nezdinde kendilerini ifade etmişlerdir. İşte Zümre-i Bektaşiyan isimli bu eser tüm bu süreçleri birinci elden kaynaklar ile anlaşılır kılmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 262
Ağırlık : 262
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺71,25

İnsan; Ana rahminde döllendikten sonraki kırk gün içinde cenin halini alır, can olur.
Ana rahminde kırk hafta içinde tamamlanır, doğar, biyolojik insan olur.
Doğduktan sonra kırkı çıkıncaya kadar özenle yabancılardan, uğrulardan korunur, kırk ay içinde konuşur, kendi ayakları üzerinde doğrulur, kendi hayatına yürümeye başlar.
Hayat denilen serüven başlar. Bu serüvende tüm yönler mubahtır. Tüm yönler mubahtır demek sonsuz özgürlüktür, ancak bu özgürlük içinde sadece bir tek yön insanı insan olmaya götürür. Yolların bazıları ise insanı iyice insanlıktan uzaklaştırır. Bu gerçeği bilmek gerekir. Bildikten sonra hangi yöne gideceğine insan özgür iradesiyle karar verebilir.
İnsan kırk yaşına ulaştığında Kemal’e erer. Bunun anlamı kişi ne yöne gideceğine karar vermiştir.
Bu serüven yolculuğunda 40’lar Meclisine varanlar, insanı kâmil olmaya yönelmiş demektir.
İnsan olmaya.
Aşk ile.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 319
Ağırlık : 319
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺86,25

Derviş Muhammed Yemînî, XVI. yüzyıl Alevî-Bektâşî sahasına damgasını vurmuş bir tekke şairidir. Eski Anadolu Türkçesi’nin tesirini büyük ölçüde barındıran ve bir geçiş döneminin ürünü olan bu eser, toplamda on dokuz fazîletten oluşmaktadır. Eser, içerik itibariyle Hz. Ali’nin hayatını ve fazîletlerini anlatan bir biyografi ve nasihat kitabı niteliğindedir. Her ne kadar Fazîletnâme tercüme-telif bir eser olsa da Yemînî’nin hayatına yönelik birtakım bilgileri de içermektedir.

Fazîletnâme’nin temelini oluşturan, her biri kendi içerisinde müstakil bilgileri barındıran ve anlam bütünlüğünü muhafaza eden on dokuz fazîlet, şairin Ehl-i Beyt, On İki İmam ve Hz. Muhammed zeminine oturttuğu Hz. Ali sevgisini en üst derecede tutmaktadır.

Bu çalışma, Derviş Muhammed Yemînî'nin hayatına ışık tutacak birçok güncel bilgiyi ele almakla birlikte Fazîletnâmesi’ndeki on dokuzuncu sırrı da ortaya çıkartacak nitelikte hazırlanmıştır. Referansı, baştan sonra kerâmetlerle donatılmış bir mucizeler kitabı olan bu eser bir başvuru kaynağı olarak hakettiği yeri alacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,50

Cumhuriyet, İslam ve Kürt tarihinin en önemli hadiselerinden olan Şeyh Said Hareketi hakkında yüzlerce kitap ve makaleler yayınlandı. Ancak Şeyh Said Efendi’nin hayatını, şahsi özelliklerini, ilmini ve şeyhliğini anlatan bir eser çıkmamıştır. Elinizdeki eser bu yönüyle bir ilktir. Bu eseri benzer kitaplardan farklı kılan bir husus ise yazarı Abdulilah Fırat’ın Şeyh Said Efendi’nin torunu olmasıdır. Çalışmadaki bilgiler birinci kaynaktan okuyucuya ulaşmaktadır. Şeyh Said Efendi’yi tanımak, hayat çizgisini bilmek, 1925’teki kıyamı ve şehadetini anlayabilmek için bu üç ciltlik eser rehber niteliğindedir.  

Eserin birinci cildinde; Şeyh Said Efendi’nin hayatı, tarihe iz bırakan ailesinin geçmişi, ilmi ve tasavvufi anlayışı, birçok anektod ve konuya yer verilmiştir.

İkinci ciltte Şeyh Said Efendi’nin eserleri, eşyaları, sancağı, Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi, M.Kemal Paşa’yla Diyarbekir görüşmesi, İzmir işgali, Erzurum Kongresi, Molla Said Kurdi’yle görüşmesi, Alevilerle ilişkisi, Mustafa Kemal’e muhalefet etme sebepleri ve Şeyh Said mefkuresi ile Mustafa Kemal fikriyatının birbirine aykırı görüşleri, Şeyh Said Efendi’nin kıyam için yola çıkışı, istişare toplantıları ve yaptığı çağrılara ana hatlarıyla değinilmiştir.

Üçüncü ciltte Lozan sonrası durum, 1925 Şeyh Said Kıyamı’nın hazırlıkları, gelişimi, tedbirler, hadiseye ilişkin bilgi ve belgeler, Şeyh Said Efendi’nin ihanet sonucu yakalanışı, Diyarbekir’e götürülüşü anlatılmıştır. Hareketin süreci, savcılık ifadesi, mahkeme ifadelerine ve mütalaaya yer verilmiştir. Şeyh Said hareketinin sebep, gerekçe ve amaçları, Şeyh Said’in yazılı son savunması, Şark İstiklal Mahkemesi’nin nihai kararı, Şeyh Said ve arkadaşlarının şehit oluş süreci işenmiştir. Ayrıca, Şark İstiklal Mahkemesi arşivinde bulunan Şeyh Said Efendi ve arkadaşlarına ait mektuplar eklenmiştir.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺375,00

Kur’ân kıssaları sadece tarihsel bir olayın muhataplara aktarımından ibaret değildir. Nitekim Peygamberler ve olumlu ve olumsuz değerleri temsil eden diğer tarihi şahsiyetler her zaman ve zeminde insanlığa rehber olacak mesajlar sunmaktadır. İman, ilim, adalet, merhamet, sabır, sadakat, cömertlik, şükür, iffet, mükâfat, ceza, mücadele ve azim gibi daha nice faziletler kıssalar yoluyla öğretilmektedir. Yine küfür, hırs, kibir, zulüm, günah, isyan, cimrilik gibi nice çirkin davranışın kötülük ve zararları kıssalar üzerinden gösterilmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 712
Ağırlık : 712
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00

Gülistan ve Bostan tanıtılmaya, uzun ön sözlere muhtaç kitaplardan değildir. Aç, oku! Kıymetlerini anlarsın...
 
Bir varmış, bir yokmuş dünyasında Şeyh Sâdî, kubbede hoş bir sadâ bırakarak geçip gitmiş. Selâm olsun ona ve okuyanlara!
 
Belki gün gelir onunla bir Gülistan’da karşılaşabiliriz. Gülleri solmayan; acılar, ıstıraplar, ayrılıklar olmayan bir Bostan’da...


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 520
Ağırlık : 520
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺280,00

Kur’ân, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, hak ile batılı birbirinden ayıran, insana kendini, Rabbini, kâinatı, ölüm ötesini/âhireti; gayb ve şahadet âlemini tanıtan bir kitaptır. Mümin, bu kitabın beyanları ile yaşadığı ve öteki âlemi tanıyarak kendi konumunu tayin edecek, kulluk için yaratıldığı ve gönderildiği âlemde/dünyada Kur’ân’ın ortaya koyduğu ilkelerle gerek bireysel gerek toplumsal hayatını, tanzim edecektir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 261
Ağırlık : 261
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00

İnsan, hayatını, ancak Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkeler ve prensiplerle tanzim ettiği takdirde saadete erer. Aslında Kur’an, insanın fıtratını/aslî yaratılışını koruyan, geliştiren ve terbiye eden bir Kitaptır. Kur’an kadar, insanın gayesini ve hayat planını dosdoğru anlatan bir düşünce ve görüş yoktur. Yaratılış gayesini ancak mükemmel olarak o anlatır, açıklar ve çözüme bağlar. Zira Kur’an, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. Bu yönüyle Kur’an, hayat kitabıdır. Hayatın sırır, hikmeti ve varoluş amacı ancak onun beyanı ile gerçek anlamda fark edilir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 250
Ağırlık : 250
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00

Allah’a kulluk ve O’nu tanımak için yaratılan insanoğlunun, ergenlik döneminden başlayarak hayatının sonuna kadar mükellef olduğu öncelikli sorumluluğu, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Genel anlamda ibadetler ve özel olarak namaz, insana lütfedilen hayat nimetinin bir şükranesidir. İnsanın yapısında, vicdanının derinliklerinde Allah Teâlâ’yı tanıma ve O’nun büyüklüğünü kabul etme duygusu vardır. Bu açıdan namaz, insanı, fıtratındaki (aslî yaratılışındaki) bu özelliği ile buluşturur.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

Hacim olarak küçük olmakla birlikte içerik olarak çok önemli bilgilerin yer aldığı bu eserde; insanlıkla yaşıt olan ilâhî kelâm Kur’ân-ı Kerîm’in mu’cizeliği/eşsizliği ve İslâm Hukûku ile beşerî hukuk arasındaki mukayese somut bilgiler ışığında ortaya konmakta; evlatlık müessesesi, çok eşlilik, boşanma, mîras, hürriyetler/özgürlükler, kölelik, kadın hakları, adalet, maslahat, meşveret, savaş ve kısas gibi hukûkî, ailevî ve beşerî hükümlerde var olan ilâhî gaye ve hikmetler Kur’an açısından muazzam bir üslupla değerlendirilmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 125
Ağırlık : 125
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

"Mârifet Meclisleri”, ibâdet vecdiyle îfâ edilen, feyz ve rûhâniyet dolu sohbet meclisleri için hazırlanmış bir kitaptır. Kitapta, "Oku” emri ile başlayan mukaddes seyirden günümüze ulaşan paha biçilmez muhtevâ içinden derlenmiş 52 adet sohbet yer almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 384
Ağırlık : 384
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺280,00

Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan ve kendisine kalp (gönül) gibi muazzam bir cevher verilen bir insanın asıl gayesi, esasen Mârifetullah’tır. Yani kâinatın sahibi ve yegâne maliki olan Allah Teâlâ Hazretlerini -isim, sıfat ve tecellileriyle- bilmek ve tanımaktır. Bunda inanan bir insan için zerre kadar şüphe yoktur.
 
Gönlün yaratılış gayesi, Allah’ı bilmek ve sevmekten ibarettir. İnsanın bunu başa şeylerle doldurması, onu gayesinden uzaklaştırır ve fıtratını bozar.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 11 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺25,00

Bu küçük risalenin hazırlanmasındaki ana gaye: "Öncelikle 24 saatlik zaman içerisindeki günlük hayatımızı Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) yaşantısına nasıl benzetebiliriz?” sorusuna cevap verebilmektir. Herkesin kolaylıkla anlayıp hayatına uygulayabileceği, Efendimiz’in günlük hayatından misaller naklederek az, öz ve sade bir çalışma ortaya koymak, önce nefsimizi sonra da bu konuda istekli mü’min kardeşlerimizi teşvik etmek ve bu yönde onlara yardımcı olmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 11 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺20,00

Elinizdeki bu kitap Ehlibeyt (a.s) âlimlerinin önde gelenlerinden Molla Ahmed Neraki tarafından yaklaşık 200 yıl önce kaleme alınmış ve o tarihten itibaren kemal peşinde olan insanların başvurduğu en önemli eserlerden birisi olmuştur.

Büyük ahlak üstatları bu esere itibar etmiş ve öğrencilerine bu eseri okuyarak, onda olan öğütleri hayata geçirmelerini tavsiye etmişlerdir.

Bu cümleden asrımızın en büyük arif ve ahlak üstatlarından merhum Ayetullah Behcet (k.s) kendisinden ahlak boyutunda destur talep eden kimselere; ilk aşamada bu kitabı tavsiye eder ve: “Gidin her gün Miracu’s Saadet” kitabından yarım  veya bir sayfa okuyun ve onda yazılanlar üzerinde tefekkür edip, iyice hazmettikten sonra hayata geçirmeye çalışın” buyururdu.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 714
Ağırlık : 714
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Dua, kulun yaratIcısına ulaşabileceği en kestirme yoldur. Dua ile hakikati sırf ihtiyaç ve acizlik olan kul, istediği ve doğrudan mutlak zenginlik, kudret, kerem ve şefkat sahibi olan Rabbi'yle bağlantı kurabilir ve araya kimseyi sokmadan arzlarından sonsuz kudret, kerem, şefkat ve merhamet sahibi olan Rabbi'ne sunabilir dileklerinin yerine  getirilmesini ve yaratıcısından isteyebilir.

Başka bir boyutuyla aynı zamanda aynı zamanda kulun, kendisi ve Rabbi'ne yönelik marifetinin zirveye ulaştığı bir haldir. Dua kul halinde, kendi hakikatinin sırf ihtiyaç ve acizlikten ibaret olduğunu, Rabbi'nin ise sonsuz zenginlik, kudret, ilim, hikmet, şefkat ve kerem sahibi olduğunu ve kendisinin hiçbir şeye malik olmadığını, mutlak kudret, mülk ve malikiyetin ise, ancak Rabbi'ne  ait olduğunu müşahede etmekte ve bu hakikati bizzat kendi benliğinde yaşamaktadır. Bu itibarla Allah Resulü'nün de buyurdukları gibi, aslında dua, ibadetin (kulluğun) aslını, içyüzünü ve özünü türü.  Kulluk ise, Hak Teâlâ'nın: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyruğunda açıklandığı üzere kulun yaratılış sebebi ve amacıdır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 600
Ağırlık : 600
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (s.a.a): "Ben, yüce ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim" buyurmuşlardır.

Allah Resulü'nün (s.a.a) bu veciz buyruğu, her şeyin başında yüce ah lâkın yer aldığını en güzel şekilde ifade etmiştir. Gerçekten de, bir in sanın ahlaki boyutu, düzene girmemişse ve ruhu, çirkefliklerden arınmamışsa, ne onun dünyevi yaşamı ve işleri bir düzene girebilir, ne de uhrevi yaşamı. Dahası, ahlâkı düzeltip güzel temeller üzerine oturtmadan, fazla hayır amel yapmanın, bir yarar sağlayabileceğini sanmak da hatadır. Aksine; sirkenin, bala katıştığında, bali bozup yok ettiği gibi, kötü huy da, aynen böyledir; hayır amel ile bir araya geldiğinde onu bozup yok etmektedir, akıbeti; çürüme, bozulma ve kaybetme olan bir amelden bir yarar gelmeyeceği ise açıktır.

Ehlibeyt Mektebi'ne göre nefis terbiyesi konusunu ele alan elinizde ki bu özet nitelikli eser, bu mektebin önde gelen ahlak ve irfan bü yüklerinden olan Ayatullah Hüseyin Behrani tarafından kaleme alınmıştır. Orijinal ismi: "et-Tariku ilallah" (Allah'a giden yol)'dur. Ancak içerdiği, saadete çağrı seyrinden dolayı, orijinal ismi yerine: "Kurtuluş Çağrısı" ismiyle yayınlanmasını uygun gördük.

Özet nitelikli olmasına rağmen, Allah'a giden yoldaki incelikleri en etkin ve en güzel bir anlatımla gözler önüne sermiştir. Bu üstün me ziyetinden dolayı olsa gerek ki, yazıldığı günden itibaren, bu mekte bin önde gelen ilim ve irfan büyüklerinin, bu yolun yolcularına oku masını tavsiye ettikleri eserler listesinin başında yer ala gelmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 180
Ağırlık : 180
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,00

Namaz, insanın hem ruhunu, hem vücudunu, hem de fikrini etkilemekte ve tüm bunları insanın mutluluğu için devreye sokmaktadır.Namazın en önemli sonuçlarından biri, insanı kötülükten korumasıdır. Allah Teala: “…Namazı hakkınca kılın. Gerçekten namaz (insanı) kötülüklerden sakındırır…” buyurmuştur.

Hz. Ali’de (a.s) şöyle buyurmuştur: “Namaz konusuna önem verin, onu koruyun, fazla olması için çalışın ve onunla Allah’a yakınlaşın. Çünkü o, vakitli olarak müminlere farz kılınmıştır. Ateş ehlinin; kendilerine: “Biz namaz kılanlardan olmadık” cevabını vereceklerini duymamış mısınız?

Bilin ki namaz, ağaçtan yaprağın döküldüğü gibi, insandan günahları döker ve kölenin hürriyetine kavuşması gibi insanın günahlardan kurtarıp azat eder. Resulullah (s.a.a) onu, insanın kapısı önünde olup gece gündüz beş defa yıkandığı bir çeşmeye benzetmiştir. Hiç böyle bir kimsenin bedeninde bir kirlilik kalır mı?

Müminlerden; dünya ziyneti, dünya malı ve göz aydınlığı olan evlat, kendilerini namaz kılmaktan alıkoymayan kimseler onu hakkıyla tanımışlardır. Allah Teala; “Öyle erler ki, ne ticaret ne alışveriş onları, Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz.” buyuruyur. Hz. Resulullah da (s.a.a), cennetle müjdelendiği halde, Allah Teala’nın; “Aileni namaza emret, kendin de onda ısrarlı ol” buyruğundan dolayı, namaz kılmaktan bitkin düşerdi. Hem ailesini namaza emreder, hem de kendi nefsini namaz kılmakta ısrar ettirirdi.”


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 8
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Kuşkusuz, ahlak ilminin değeri, üstünlüğü, yüceliği ve önemi basiretli ve ince düşünceli insanlara saklı değildir. Aslında dinin omurgasını bu ilim oluşturmaktadır ve dünya yaşamının düzene girmesi ve ahiret saadetinin kazanılması ancak bu ilim sayesinde sağlanmakta ve insan ancak güzel huy edinerek, Allah Resulü (s.a.a.) ve Pak Ehlibeyti’nin önderlik ettiği, iyilerin safına katılabilmektedir. Buna karşın, kötü huylar ise, insanın, Allah’ın dergahından uzaklaşmasına ve lanetli şeytanın önderlik ettiği, kötülerin safına katılmasına yol açan öldürücü birer zehir misalidir.

Sonra dine ve maneviyata zarar veren kalp ve nefis hastalıklarının, insanın bedenine zarar veren fiziksel hastalıklardan çok daha tehlikeli olduğu, kuşku götürmez bir gerçektir. Zira fiziksel hastalıklar, nihayetinde insanın geçici olan bedensel hayatına zarar verebilmektedir. Buna karşın ruhsal hastalıklar, insanın sonsuz olan uhrevi hayatını mahvetmektedir. Dolayısıyla da fiziksel hastalığın tedavisini(tıp ilmini) öğrenmek, kifa-i bir farz iken, ruhsal hastalığın tedavisini(ahlak ilmini) öğrenmek, ayn-i bir farzdır.

Elinizdeki bu kitap, bu değerli ilmin ana komutlarını ve yüce tıbbın kısaca bir özetini içermektedir. Bu eserde nefis hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi yöntemleri ve keza kurtarıcı ve helak edici sıfatların tanıtımı ve helak edici sıfatlardan nasıl kurtulabileceği ve kurtarıcı sıfatların nasıl kazanılabileceği özet nitelikte açıklanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca her bir konu, Kur’an ayetleri, Allah Resulü(s.a.a.) ve Pak Ehl-i Beyti’nin (a.s.) nurlu hadisleri, akli deliller ve nakli örneklerle de inci misali süslenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 672
Ağırlık : 672
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00
99 Esma 99 Dua

Dr. Senai Demirci, eşsiz bir esma-i hüsna açılımı yapıyor.
Güzel isimlerin anlamının insan ruhuna dokunduğu yerleri buluyor.

İnsan gizemdir kendisine. Kördüğümdür kendi kendine. Açılmak ister ama dinleyen bulamaz. İçinde saklı gizli sesler duyulsun diye bekler ama herkes telaşlıdır. İçinin kuyularına cesaretle ve şefkatle eğilen birini bekler ama sağırdır âlem.

Esma-i Hüsna, insanı insana anlatan bir aynadır; içinin seslerini duyuran bir dağ yankısıdır. İnsanın içinde bulutlanan sancıları sağanak sağanak indirdiği bir topraktır. Darlıklarını göğe savurur insan esma ile tanıştıkça. Kalbinin kırık kanatlarını açar kendisini göreni, dinleyeni, bağışlayanı tanıdıkça. Kendi yaralarıyla tanıştıkça, esmanın anlamını bir merhamet göğü olarak bulur, bir şefkat dokunuşu olarak yaşar.

Dr. Senai Demirci, yazar, hekim ve terapist kimliğini yanına alarak, eşsiz bir esma-i hüsna açılımı yapıyor. Güzel isimlerin anlamının insan ruhuna dokunduğu yerleri buluyor. İnsanın yeryüzü yalnızlığına eğiliyor, susturduğu sesleri, avuttuğu hasretleri anlamın avuçlarına koyuyor. Hasretli fısıltıları işiten, sessiz âh’ları ciddiye alan, utanç verici itirafları anlayışla kucaklayan Bir’inin yakınlığını keşfediyor. Şiirlerin kalbine dokunarak, kalbin şiirini duyarak yazıyor. Şaşıracaksınız. Sevineceksiniz. Teselli bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 212
Ağırlık : 212
En / Boy : 12 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,75

Bu kitap Sehl b. Abdullah et-Tüsterî hazretlerinin sohbetleri esnasında veya ona yöneltilen sorular çerçevesinde âyetlere getirdiği yorumların müntesipleri tarafından yazıya geçirilmesi ile meydana gelmiştir. Ancak tefsirde her sûrenin tamamına değil de belli başlı âyetlere hatta kimi zaman bu âyetlerin sadece bir kısmına yönelik tasavvufî yorumlar yer almaktadır. Bununla birlikte zâhirî mana da gözetilmiş hatta birçok âyette önce zâhirî anlam ortaya konduktan sonra bâtınî manaya geçilmiş, bazı âyetlerde de sadece zâhirî mana ile yetinilmiştir. Kitabın giriş kısmındaki isnat bilgilerinden anlaşıldığına göre Sehl’in tasavvufî yorumları müridi Ebû Bekir Muhammed es-Sizcî tarafından şifahî olarak nakledilmiş ve daha sonra Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed el-Beledî tarafından yazıya geçirilmiştir. Eser bir mutasavvıfa nispet edilip günümüze ulaşan en eski tefsir metni olma özelliği taşımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Zındıklık suçlamasıyla dayak ve işkence sonrası idam edilen bilgin filozof, musikişinas Serahsi’yi,
Sultanı hicvettiği için 11 yıl hapis cezası sonunda ölen Şair Ceyyani’yi,
Kitapları meydanda yakılarak hapiste öldürülen Tıp bilgini İbn Mürahhim’i,
İşkenceyle öldürüldükten sonra  cesediyle birlikte eserleri de yakılan bilgin İbnü’l-Ebbâr’ı,
Osmanlı’da astronomi ile uğraştıkları için kafası kesilip sokağa bırakılan Vecdi Efendi’yi,
Ağır işkencelerle öldürülen Kırımlı şair, yazar Çobanzade’yi,
İran’da çarşaf karşıtı söylemleri yüzünden boğularak öldürülen Ferruhru Parsa’yı,
Afganistan’da muska satanları uyardığı için cesedi parçalanıp yakılan İslam Hukuku Öğrencisi Ferhunde’yi,
IŞİD tarafından Palmira sütunlarında işkenceyle katledilen meşhur Arkeolog Halid Esad’ı,
Birçok eski yaşanmış mihnelerle birlikte hâlen YAŞAYAN 
MİHNELERDEN bazı örnekleri de bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Bu çalışma Kur’an-ı Kerim ayetlerinin harfi bir tefsiri değildir. Surelerin hedef ve maksatları üzerine tutulan bir ışık, kapsadı bazı hüküm ve edepleri ortaya koyan bir kılavuz niteliğinde olup Kur’an'a gönül veren, onu araştıran, ezberlemeye ve anlamaya çalışanların istifade edeceği bir eserdir. Çünkü bu kitabı okumak onların görevlerini kolaylaştıracaktır. Bir surenin tarifini okuyan, sonra da onu ezberlemeye ve anlamaya çalışan kimse manasını daha çok idrak edecek ,ayetlerin arasına sinen genel ruhu daha iyi kavrayacaktır. Böylece ezberleyenin işi kolaylaşacak, okumak isteyen içinse ayetlerin icmali manasını kavramak basitleşecektir.
Kur'an-ı Kerim’i insanların telif ettiği eserler gibi düşünerek anlamaya çalışan bakış ile onun bütün yönlerine sirayet eden ruhu ve surenin etrafında dolaştığı özel manevi çevreyi - Kur'an'ı kendisine has bir uslup ve en önemli icaz noktalarından uzaklaştırmadan okuyucuya vermek için çalışan bakış arasında büyük fark vardır.
Şüphesiz ki sureye bu şekilde tam bir bakış surenin özelliğini bütün açıklığıyla ortaya koyar ve okuyucunun surenin genel fikrini öğrenmesine onu başka surelerden ayıran genel çerçeve dahilinde konularını araştırmasına yardımcı kılar.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 832
Ağırlık : 832
En / Boy : 15,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

Kudsî hadisler kudsî âlemin sırlarını taşır.
Gayb âleminin parıltılarıyla ruhumuzu aydınlatır.
Bu hadislerde ilâhî bir heybet vardır.
Çünkü Allah Teâlâ kudsî hadisleri Fahr-i Âlem Efendimiz’in gönlüne rüyada mana olarak bildirmiş veya kalbine ilham etmiştir. 
O da bu manayı “Allah Teâlâ şöyle buyurdu” gibi ifadelerle dile getirmiştir.
Elinizdeki eser bu tür hadislerden 111 tanesini bir araya getiren ve açıklamalarının da yer aldığı bir seçki mahiyetindedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 558
Ağırlık : 558
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺262,50

Farzların, vâciblerin, sünnetlerin ve müstehabların anahtarının âdâb olduğu kesindir. Hatta "Turuk-u Aliyye" dediğimiz ulvi tarikat yolları da bu üstün adab üzerine tesis edilmişlerdir. Nitekim Şu Hikmetli söz bu hususu açıklamaktadır: "(Allah'a Giden) tüm yollar edebler (ile elde edilmekte)dir."

O halde her ibadetin adabını öğrenmek ve onu yerine getirmek hususunda titiz davranmak, kul olmanın temel taşıdır.

İslamın esaslarını ve adabını öğrenmeyi arzu eden müminlere ve özellikle günahsız yavrulara hizmet etmeye çalışan bu sermayesiz fakir kardeşiniz Samsun Çarşamba müftüsü Sofizade Seyyid Hasan Hulusi, kitaplarda geçen serpilmiş inci taneleri gibi yazıları ve faydalı bilgileri derleyip bu risaleyi kaleme aldım ve adını da "Mecmaul Adab" koydum
Tevfik ve İsmet Allah'tandır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 432
Ağırlık : 432
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00
1 2 3 ... 145 >

İslami Kitaplar

İslami Kitaplar

İslami kitaplar, insanlara manevi açıdan yön veren kitaplardır. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren çeşitli dini inançları benimsemiştir. İslam kitapları, islam dininin ne olduğu, nasıl yöntem izlediği ve nelerin gerekli olduğunu anlatan bilgilendirici kitaplardan oluşmaktadır. Her dinin kendine özgü kuralları ve ibadet şekilleri bulunmaktadır. İnsanlar inançları gereği bazı ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini düzgün ve doğru bir şekilde öğrenmek için kitaplara başvurmaktadır. Bu kapsamda yazılmış İslam dinini anlatan en önemli dini kitap Kuran-ı Kerim’dir. Müslümanlığın şartları, İslam dininin gerektirdikleri ve daha pek çok bilgi Kuran-ı Kerim’de yer almaktadır.

Din kitapları sadece İslam dini hakkında değil, diğer semavi dinler hakkında da önemli olan başlıca kutsal dini kitaplar indirilmiştir. Hristiyanlar için İncil, Yahudiler için ise Tevrat ve Zebur bu dinlere inan kişileri bilgilendirmektedir. Kutsal kitapların yanı sıra dini anlamda yazılmış ve edebi tür haline gelmiş pek çok eser okurlar tarafından ilgi görmektedir. Her bakımdan insana katkı sağlayan, aydınlanmasına neden olan din kuralları kitabı, hayata farklı pencerelerden bakma imkânı da sunmaktadır. Özellikle İslam dini hakkında yazılmış, belirli bir olay kurgusu üzerinden bilgilendiren dini roman kitapları tercihlerde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Dini okuma kitapları, insana huzur veren, hayata daha pozitif bakma imkânı sunan ve kişiyi psikolojik anlamda rahatlatan kitap içeriklerine sahiptir. İnancı gereği insan bazı durumları çabuk kabullenebilmekte kader, alın yazısı gibi kavramlarla açıklayabilmektedir. Dini yazarlar bu kapsamda yazmış oldukları eserleri kutsal kitaplardan edindikleri bilgilerle destekleyerek okurlarına sunmaktadır. Çünkü dini anlamda savunulan düşüncenin güvenilir olması gerekmektedir. Dini kitaplar yaratılış, evrenin sırrı, ölümden sonraki hayat gibi konuları ele alarak insanlara birçok alanda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İslami Romanlar

Dini romanlar, inanışları bir olay örgüsü üzerinden anlatan uzun edebi türlerdir. İslam dini romanları veya farklı inançları benimseyen bireylerin okuması için yazılmış bu eserler, içerikleri itibari ile oldukça bilgili kitaplar arasında yer almaktadır. Anlatılan olay, dini temellere dayandırılarak dinin gereklilikleri, inanışlar ve inanmanın sonucunda yaşanılan gelişmeler anlatılmaktadır. Hem Türk edebiyatında hem de Dünya edebiyatında bu kapsamda yazılmış pek çok dini okuma kitapları bulunmaktadır. Bu romanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Huzur Sokağı – Şule Yüksel Şenler
 • Secdede Son Nefes – Halit Ertuğrul
 • Minyeli Abdullah – Hekimoğlu İsmail
 • İmamın Manken Kızı – Emine Şenlikoğlu
 • Kendini Kınayan Nefis – Emre Dorman
 • Çöle İnen Nur – Necip Fazıl Kısakürek
 • Aşk Çağlayanı – Nurten Selma Çevikoğlu
 • Bir Annenin Feryadı – Raif Cilasun
 • Öldüğüm Gün – Senai Demirci
 • Aşk Neden Can Yakar – Mehmet Yıldız
 • İdamlık Genç – Emine Şenlikoğlu
 • Nasip Der Susarsın – Nurhayat Şuara Şenbalkan
 • Pirahen – Şener İşleyen
 • Sevme Beni Yüreğinde Allah Yok İse – Kadir Akel
 • Şems-i Tebrizi’nin Not Defteri – Mehmet Hakan Alşan

İslami Kitap Setleri

Dini kitap setleri hem çocuklar için hem de yetişkinler için yazılmış kitaplardan oluşmaktadır. Kişiler dini küçük yaşlarda anlamaya ve algılamaya başlarlar. Bu yüzden çocuklarına dini, etkili bir şekilde açıklamak için ebeveynler din ile ilgili kitaplar okumaktadır. Bu kitaplarda çocukların gelişimine uygun bir şekilde anlatılan dinin gereklilikleri, görsellerle desteklenerek kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine olanak sunmaktadır. Aynı şekilde çocukların merak duygularını gideren içerikleri ile de son derece eğitici ve bilgili kitaplar arasında yer almaktadır. Yetişkinler için yazılmış dini set kitaplar ise daha ayrıntılı ve daha kapsamlı içeriklere sahiptir. Her yaşa hitap edecek şekilde yazılmış bu kitaplar dini anlama ve açıklama konusunda oldukça başarılıdır. Bu kitaplar arasında yer alan bazı dini kitap setleri

 • Dini Eğitim Seti – Amine Kevser Karaca
 • Can Veren Pervaneler – Hayati İnanç
 • Gökteki Yıldızlar – Mahmud Şakir 
 • Bir Müslüman Nasıl Bakmalı – 
 • İz Bırakanlar – Eda Bayrak
 • Şehadet Serisi – Taha Yusuf
 • Peygamberimizin İzinde – Kollektif
 • Bir Müslüman Nasıl Bakmalı – Yasin Aktay

En Çok Okunan İslami Kitaplar

En çok okunan islami kitaplar çarpıcı olay örgüsüne sahip eserlerden oluşmaktadır. Bu yüzden genellikle roman ya da öykü şeklinde yazılmış eserler okurların daha çok ilgisini çekmektedir. İslamı sevdiren kitaplar yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı etkileyici kitaplardır. İslam dini sade ve akıcı bir üslupla anlattığı için okuması da oldukça keyiflidir. Etkileyici islami kitaplar her dönemde okuyuculara yön vermiş ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlamıştır. Bu kapsamla yazılmış kitaplar ve içerikleri:

Dervişin Teselli Koleksiyonu – Mecit Ömür Öztürk: Çeşitli musibetler karşısında insanların nasıl davranması gerektiğini dini incelikler içinde anlatılmıştır. İçinde 99 teselli bulunan bu eser insana huzur veren dini kitaplar arasında yerini almıştır. 

İslam’ın Dirilişi – Sezai Karakoç: Hem yazıldığı dönem hem de günümüzde en çok okunan dini kitaplardan biridir. Kitapta İslam’ın gelişmesinde Deneme niteliğinde yazılmış bu eser farklı konuları İslam’la ilişkilendirerek ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. 

Dirilt Kalbini – Nouman Ali Khan: İslam dinin temellerini ve Allah’a yaklaşmak için neler yapılabileceğini anlatmaktadır. Müslüman olmanın kuralları, Müslümanlığın değerlerini içeren İslami kitaplar arasında dünya çapında geniş okuyucu kitlesine ulaşmış bir eserdir. 

Allah De Ötesini Bırak – Uğur Koşar: Dini okuma kitapları arasında yer alan eser farklı başlıklarla dinin gücünü okurlarına hissettirmeyi amaçlamıştır. Her başlık altında ders çıkarılabilecek konular yer almaktadır. Allah sevgisin insan hayatını nasıl değiştirebileceği üzerinde duran yazar bu kitabı seri şeklinde yazmıştır. 

Yön ve Yol – Savaş Barkçin: Hak yönüne dönmeyenin yolunu bulamayacağı üzerine yazılmış etkileyici dini kitaplar içeriğine sahiptir. 

Sevdirerek Din Eğitimi – Hatice Kübra Tongar: Çocuklara nasıl ve ne şekilde dini eğitim anlatılması gerektiği anlatan bilgilendirici bir kitaptır. Dini zorlamadan hangi yöntemlerde ve doğru zamanda öğrenilmesi konusunda önemli ayrıntılara değinmiştir. 

Affet Beni Allahım – Halit Ertuğrul: Yaşanmış bir öyküden esinlenerek yazılmış dini okuma kitapları arasında yer edinmiş önemli bir eserdir. Deizm konusunda çıkmaza girmiş bir adamın hayatını anlatmaktadır. Bu insanın yaşadığı tüm zorlukları ve içindeki manevi duyguları keşfetme sürecini ele alan kitap son zamanlarda en çok okunan dini romanlar arasında yer almaktadır.

İslami Bilgi Kitapları

Dini kitap yazarları insanları manevi açıdan aydınlatmak için birçok konuda yazılmış kitapları okurlarına sunmuştur. Bu kitaplar içerisinde temel dini bilgiler ve dinde yapılması gereken her türlü eylem ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Her evde bulunması gereken dini kitaplar arasında yer alan bu eserler, akla gelen her türlü soruya kolaylıkla cevap verebilecek nitelikte yazılmıştır. Ana kaynağı kutsal kitaplar ve çeşitli akademik makaleler olan bu eserlerin doğruluğu ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. İslami kitaplar, İslam dininin güzelliklerini, insan ruhuna faydasını ve insan ilişkilerindeki rolünü anlatmaktadır. 

Din kuralları kitabı yapılması gereken ve yapılmasının yasak olduğu eylemleri açıklamaktadır. Manevi yönden bilgilenmek isteyen okurların tercih edebileceği bu kapsamda yazılmış önemli ve bilgilendirici kitaplar kaleme alınmıştır. Alanında uzman dini kitap yazarları konunun hassas olmasından dolayı bu eserleri dikkatle ve her türlü ayrıntıyı ele alarak oluşturmuşlardır. Din, İnanç, Allah, Peygamber, kutsal varlıklar, manevi duygular başlıca konuları olan dini kitaplar geniş okuyucu kitlesine sahiptir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı