Hilafet nedir? Bu kavram ne anlama gelmektedir? Bu fikrin tarihi nedir? Bu sadece tarihe emanet edilmiş, geçmişten gelen bir ses olduğu için ilgi çeken eskiden kalma önemsiz bir şey midir? Ya da bugün yorumlayıp kullanabileceğimiz bir kavram mıdır? Bu kitapta tüm bu soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Bu kitap, temelde, güncel siyasetle alakalı bir kitap değildir. Daha ziyade bir tarih kitabıdır ve ele aldığı tarihi malzemenin çoğu, her ne kadar tartışmaların bir kısmı yirmi birinci yüzyıla kadar gelse de, Anglo-Sakson geleneğine mensup tarihçilerin erken Orta Çağlar, hatta Karanlık Çağlar olarak adlandırdığı, Hz. Muhammed’in 632’deki vefatından 1097’de Haçlıların Orta Doğu’ya gelişine kadarki dört yüz yıllık bir döneme dayanmaktadır.

Kitap boyunca vurgulanan şey, hilafet fikrinin zengin ve farklılık gösteren bir gelenek olduğudur. Birçok Müslüman, böylesi bir kurumun insan toplumunu düzenlemenin en iyi yolu olduğu fikrine sıkı sıkıya bağlıdır.

₺36,40

Dîvân’ın bu sayısı karma bir sayı olarak, bir bilgi ve fikir şöleni olarak hazırlandı. Sizi Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Osmanlı Irak’ına, modern siyaset tasavvurundan alegoriye, İbn Haldun’dan Muhammed Zahid el-Kevserî’ye uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz.

Elinizdeki sayı, M. Akif Kayapınar’ın Dîvân’ın 35. sayısında yayınlanan “Modern Siyaset Tasavvurunun Mekanizmacı Arkaplanı” başlıklı makalesinin devamı olan “Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri” ile başlıyor. Bu makalesinde Kayapınar modern dünyaya hâkim olan siyaset tasavvurunun genellikle verili kabul edilen, bu nedenle de sık sık bilinç dışına itilen temel ilkelerini detaylı bir şekilde tahlil ederek ana akım siyasal yaklaşımımızın “kurgusal” veya “konvansiyonel” yapısına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda Kayapınar’ın modern siyaset tasavvuruna içkin ilkelere (siyasal alanın özerkliği, “iyi hayat” idealinin terki, özgürlük ve eşitlik ekseni, tabii hukuk ve tabii haklar nosyonu, bireycilik ve akılcılık) yaptığı vurgu aynı zamanda siyasetin farklı şekillerde de tasavvur edilebileceğine ilişkin bir kapı aralama çabası olarak da görülebilir. Diğer bir deyişle modern siyaset tasavvurunun temel ilkelerini daha görünür kılma gayreti aslında geleneği topyekûn tartışmaya açmakla eş anlamlıdır. Siyasal lügatimizle siyasal gerçekliğimiz arasındaki irtibatın son derece zayıfladığı ve alternatif anlatılara duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde böyle bir çabanın önemi açıktır.

Hızır Murat Köse’nin kaleme aldığı “Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması -Üç Siyer Metni Üzerinden Bir İnceleme-”, İslam tarihinin önemli tartışma konularından birisi olan, Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Emevîlere geçişin siyasi açıdan nasıl anlaşılacağı meselesine odaklanıyor. Makalede bu meseleye dair siyer kitaplarında öne çıkan üç yaklaşım; Zekai Konrapa’nın, bu geçişi cumhuriyetten mutlakiyetçi bir rejime dönüşüm şeklinde olumsuz bir değişim olarak yorumlayan modernist daraltıcı yaklaşımı; Ahmed Cevdet Paşa’nın, bu geçişin asabiyet ile mülke dönüşümün tabii bir sonucu olduğunu ifade eden umrani yaklaşımı ve Muhammed Hamidullah’ın, bu dönüşümü temel ilkeler çerçevesinde ele alarak mülke dayalı yönetimin Kur’an’da mutlak olarak kötülenmediğini belirten ilke esaslı yaklaşımı ele alınıyor.

Üçüncü makale Ebubekir Ceylan’a ait. 19. yüzyıl Irak’ı hakkında yazılmış raporların, günümüz Irak’ının daha iyi anlaşılmasında büyük önem taşıdığı ifade eden yazar “Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Lâyihası Üzerine” başlıklı makalesinde II. Abdülhamid’in valilerden istediği lâyihalar kapsamında Bağdat Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa’nın kaleme aldığı lâyihayı değerlendiriyor. Asayiş ve güvenlik, eğitim, ziraat, zanaat ve ticaret hususlarındaki sorunların ele alındığı lâyihada, yazıldığı dönemin sıcak konularından olan Sünnî-Şiî ilişkileri, Irak’ta tapu dağıtılması gibi konulara değinilmemiş olmasına dikkati çeken yazar, lâyihanın Irak’ın siyasi, sosyal ve ekonomik durumuna temas eden içeriğiyle Bağdat’ın bugünkü problemlerinin tarihî arkaplanını verdiğini ifade ediyor.

Dördüncü makalemizin müellifi Cemile Barışan, “el-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Kırılma mı?” başlıklı makalesinde İslam düşünce tarihinde birçok ayrı alanda mesai sarf eden bu düşünürü, Endülüslü bir diğer meşhur filozof İbn Rüşd’le karşılaştırarak değerlendiriyor. Bu değerlendirmeyi yaparken İbn Haldun’un kelâm ve tasavvuf gibi diğer alanlarla ilişkisini de ele alıyor ve özellikle Mukaddime’nin o dönemde cari olan ilmî disiplinler hakkında neler söylediğine de atıfta bulunuyor.

“Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori” başlıklı makalesinde Türk akademisinde neredeyse hiç ele alınmamış olan alegorinin tür mü, tarz mı olduğu meselesini tartışmayı hedefleyen Berat Açıl, Aydınlanma öncesi dönemin hâkim anlatma biçimi olarak düşünülebilecek alegorik anlatımın, klasik edebiyatlar içinde en çok klasik Türk edebiyatında kullanıldığı tespitinde bulunuyor. Alegoriyi bir tür olarak telakki etmeye imkân sağlayan ortak özellikler kapsamında teşhis, iç çatışma, arayış, zamansal ve mekânsal müphemiyet, tenasüp, çok anlamlılık ve metinlerarasılığı saydıktan sonra konu bütünlüğünden yoksun olduğu için alegorinin bir tarz olarak değerlendirilmesinin daha isabetli olabileceğini ifade ediyor.

Altıncı makale ise “İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı” başlığını taşımakta olup Mehmet Özşenel tarafından kaleme alınmış. Makalede öteden beri tartışılan bir konu olan haber-i vâhidlerin itikadi konularda delil olması meselesinde başlıca iki taraf tefrik ediliyor: Cumhur ulema, geliş yolu itibariyle zannîlik taşıdığından âhâd tarikle gelen hadislerin itikadda delil olmasını doğru bulmazken ehl-i hadis uleması ise haber-i vâhidlerin hem itikadi hem amelî konularda delil olacağı kanaatini taşıyor. XX. yüzyılın başlarında Mısır’a yerleşen Osmanlı’nın son Şeyhülislâm vekili Muhammed Zâhid el-Kevserî de bulunduğu coğrafyada bu konuda cereyan eden tartışmalar üzerine kitap ve makaleler yazmıştır. Özşenel, Kevserî’nin, haber-i vâhidin, sübûtu açısından zannî olsa da itikad oluşturmaya yetecek bir bilgi verebileceği kanaatine vardığını belirtiyor.

Kitap değerlendirmeleri bölümümüzün ilk yazısı “Hattatlara Yeni Armağan: Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi’nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe-i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine” başlığıyla Aziz Doğanay tarafından kaleme alındı. Karen Barkey’in Empire of Difference: The Ottomans in a Comparative Perspective’ini Fikriye Karaman değerlendirdi. Ertuğrul Zengin, M. Talha Çiçek’in telif ettiği War and State Formation in Syria, Cemal Pasha’s Governerate during World War I, 1914-17 hakkında bir inceleme kaleme aldı. Son yazımızda ise M. Talha Çiçek, Mehmet Ali Doğan - Heather J. Sharkey’in hazırladığı American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters’ı değerlendiriyor.

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 216
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺22,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 429
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2016
₺31,20

Tarih Topluluğu’nca hazırlanan 6 aylık tarih ve kültür dergi kitabının 5. sayısı Bilgi Yayınevi’nden çıktı.

İnsanın Evrimi: “Eşref-i Mahlûkât”tan “Homo Sapiens”e başlığını taşıyan beşinci sayımızın Dosya Yazıları, iki kısma ayrıldı ve birinci kısımda Ergi Deniz Özsoy, Ferhat Özçep, Hüseyin Özel, Mehmet Elgin, Ömer Faik Anlı, Hamdi Bravo, Ergun Türkcan ve Semih Koray’ın Evrim Kuramı’nın çeşitli yönlerine ilişkin makalelerine ve ikinci kısımda ise Harun Çakan, Hasan Aydın, Remzi Demir, İnan Kalaycıoğulları, Çiğdem Özbay, Kudret Emiroğlu, Orhan Aybers ve Batuhan Akgündüz’ün Evrim Kuramı’nın Antik Çağ Yunan, Orta Çağ İslâm ve Yakın Çağ Osmanlı Tarihlerindeki yeriyle ilgili çalışmalarına yer verildi; böylece, konu hem sistematik hem de tarihsel yönleriyle sergilenmeye çalışıldı.

“Geçmişten Metinler” bölümü de, olduğu gibi evrime ilişkin Eski ve Yeni Türkçe Metinler’e tahsis edildi. Burada bulunan Ali Sedad’ın “Ecsâm-ı Âliyye”, Abdullah Cevdet’in “Kastamonu’da Kurûn-ı Vusta”, Edhem Necdet’in “Darwin’in Efkâr-ı Tekâmüliyyesi-Darwinizm”, H. G. Wells’in “Büyük Maymunlar, Yarı İnsânlar ve İlk İnsânlar” ve İbrahim Temo’nun “Darwin Ellinci Ölüm Yıl Dönümü” adlı yazılarının ilgiyle okunacağını tahmin ediyoruz.

Dosya Dışı Yazılar bölümünde ise Sina Akşin’in “Neden Abdülhamit’ten Yana Değiliz?”, Ahmet Ünal’ın “Tarih Yazımı, Felsefe, Tarihî Mirasın Araştırılması ve Paylaşılması ve Türkiye’deki Durum Üzerine Bir Deneme II”, Jiri Subrt’in “Tarih ve Sosyoloji: Tarihsel Sosyoloji Nedir?” başlıklı makalelerine yer verildi.

Bu sayımızın editörlüğünü üstlenen Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü  Başkanı Sayın Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Demir’e ve birer makale ile katkıda bulunan bütün yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 468
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2018
₺49,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 134
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2018
₺16,62

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2013
₺20,00
 • Ertan Eğribel - Ufuk Özcan Tarihsel Sosyolojinin Sınırlılıkları:
 • Batı’da Marksist Tarih Eleştirisi Üzerine
 • Ertan Eğribel Tarih ve Sosyoloji: Türk Sosyolojisinin Ana
 • Eğilimlerinin Belirlenmesi Açısından Prens  Sabahattin-Ziya Gökalp İlişkisi Üzerine 
 • Ertan Eğribel - Ufuk Özcan Türk Sosyolojisi ve Tarih İlişkisi Üzerine: 
 • Baykan Sezer’de Batıcılaşma Eleştirisi ve  Doğu-Batı Çatışması Görüşü
 • Burhan Şayli Marksizm, Anarşizm, Felsefi Fetişizm,
 • Eylem Fetişizmi, İdeoloji ve Postmodern  Gericilik
 • Tarihte Doğu-Batı Çatışması
 • H Arnold Toynbee Medeniyetler Çarpışması (Çev. Hamit Uzgören)
 • Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Vasiyetname-yi Siyasi
 • (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)
 • Ali Suavi Ali Paşa’nın Siyaseti
 • (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası-Batıcılaşma
 • Ertan Eğribel Türkiye’de Batıcı Çoğul Modernleşmenin
 • Küre-Muhafazakar Belirsizlik ve Değersizleşmeye Dönüşmesi: Ortadoğu’nun
 • Balkanlaşması ve Amerikancı İslamcılık Üzerine
 • Gökçe Kaçmaz Prens Sabahattin’in Konuyu Gündeme
 • Getiriş Biçimi Açısından Günümüz Adem-i  Merkeziyetçilik Tartışmaları: Türkiye’nin
 • Batı Karşısında Direnç Merkezinin  Dağıtılması Önerisi

Uygarlık-Şehir Tarihi

 • Oya Şenyurt II. Mahmud Dönemi Edirne Piyade
 •  Kışlası’nın Tamiri İçin Yapılan Çizimlerin Düşündürdükleri
 • Selma Gül Davud Paşa Sahrası ve İçinde Yer Alan Başlıca Yapılar
 • Özden Senem Erol Tarihsel Süreçte İzmit Hükümet (Vilayet)
 •  Konakları ve İktidarın Temsiliyetindeki Değişim Osmanlı Uygarlık Bilinci: Sanat, Edebiyat, Kimlik
 • Mert Ağaoğlu - Ömer Çepnioğlu Osmanlı Minyatür Sanatı Bibliyografyası I
 • Ela Taş - Cemil Bedir Laleli Külliyesi Haziresinden Bir Grup Kadın Şahidesi
 • Birgül Koçak Oksev İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Geleneksel  Osmanlı Kültürüne İlgisi: Karagöz’ün 
 • Modernleştirilmesi Çabalarının Politik  ve Fikri Temelleri
 • Yüksel Yıldırım Etnisite, Çokkimliklilik, Çokkültürlülük Tartışmalarına Karşı Anadolu Kültüründe Bütünleştirici   
 • Bir Unsur Olarak Keçeci Baba

Garbiyat

 • J. Moufawad Paul Yüceltilmiş Sömürgecilik: Yerleşimci
 • Sömürgeciliğin Sürekliliği (Türkçesi: Sinan Jabban)
 • Cenk Demirkıran Rusçanın “Lingua Franca” Rolü ve Küresel
 • Ekranda Bir Post-Sovyet Televizyon Kanalı: Mir
 • İlker Aslan Edebiyat ve Tarih İlişkisi: Edebi Metinleri
 • Yeni Tarihselcilik Odağında Okumak Kurumlar Tarihi
 • (Çevrimyazı: Mehmer Kanar) 1893 Tarihli Amele Nizamnamesi
 • (İşçi Yönetmeliği)
 • Yüksel Yıldırım Mümtaz Turhan’da Doğu-Batı Ayrım Bağlamında Eğitim Meselesi

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 288
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2014
₺20,00

Tarih Topluluğu’nca hazırlanan 6 aylık tarih ve kültür dergi-kitabının  4. sayısı Bilgi Yayınevi’nden çıktı.

Historia 1923 dördüncü sayısına ulaştı.
Kuruluşumuz esnasında iki temel hedefimiz vardı: Bunlardan birincisi, Cumhuriyet Dönemi’ndeki kazanımlarımız konusunda sağlam bir bilinç uyandırmak, ikincisi ise siyaset tarihçiliğe odaklanmış olan tarih algımızın sınırlarını genişletmek…

Daha şimdiden, bu hedefler doğrultusunda önemli mesafelerin alındığını görüyor ve seviniyoruz.
Malum olduğu üzere, aradan yüz sene geçti ve bugün, komünizmin Rusya’daki öyküsünü daha nesnel bir biçimde inceleme imkânı doğdu. İşte bu sayımız, sayfalarını bu konuya ayırıyor ve insanlığı derinden etkileyen Rus Devrimi’ni, teorik ve pratik çehreleriyle anlamayı amaçlıyor.

Bu maksatla, Sina Akşin, Ergun Türkcan, Erel Tellal, İbrahim Korkmaz, Cüneyt Akalın, Abdullah Gündoğdu, Çağatay Benhür ve Gökhan Doğan meselenin siyasal boyutlarını, Özlem Parer, Jane Bernal, Alexei Kojevnikov, Zulfiya Şahin, Seyhan Uçar, Emine Öztürk, Zeki Tez ise kültürel boyutlarını serimliyor ve tartışmaya açıyor.

Hepsine ve özellikle de bu sayının editörlüğünü üstlenen Özlem Parer ile Cüneyt Akalın’a çok teşekkür ederiz.
Köşe Yazıları bölümünde Korkut Boratav, “Sovyet Gerçeği”ni değerlendirirken, Yasin Ceylan, yıkılan “Ecyad “Kalesi”ne bakıyor.
Dosya dışı konularda da ilginç çalışmalara yer verdik: Bilsay Kuruç, Birinci Dünya Savaşı’nı çözümledi; Işıl Bayar Bravo, Marx’ta tarihin dönemlenmesini ele aldı; Emrah Yıldız Midhat Paşa’nın bir tarih çalışmasını, Mete Cankaya ise traktör tarihimizi inceledi.

Bu sayımızdan itibaren saygın arkeologlarımızdan Ahmet Ünal’ın “Tarih Yazımı, Felsefe, Tarihi Mirasın Araştırılması ve Paylaşılması ve Türkiye’deki Durum Üzerine Bir Deneme” adlı makalesine yer veriyoruz; üç sayı boyunca yayımlayacağımız bu çalışma, öyle tahmin ediyoruz ki büyük bir ilgiyle okunacak ve tartışılacaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 440
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2018
₺49,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 418
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2015
₺31,20

Editörler

Prof.Dr. Yavuz Unat Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç. Dr.İnan Kalaycıoğulları Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü 

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Kenan Gürsoy Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. İlber Oltaylı Galatasaray Üniversitesi

McGill University, Canada,Director Institute of İslamic Studies Canada Research Chair in the History Of Science İn İslamic Societies

Prof. Dr. Şafak Ural İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Feza Günergun İstanbul Üniveristesi Bilim Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Yasin Ceylan Odtü Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Yavuz Unat Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Dr. Hasan Sacit Keseroğlu Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Sibel Kibar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Sekreterler

Araş.Gör. Ercan Salğar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Uzman Deniz Kundakçı Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Tuba Uymaz Kastamonu Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 234
En / Boy : 15,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2014
₺22,50

7 Ertan Eğribel-Ufuk Özcan: “Post” Söylemler ve Tarihin Değersizleşmesi

21 Ertan Eğribel : Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz

29 Güneş Ayas Shakespeare’in Fırtına’sındaki Kolonyalist Söylem Karşısında Anti-Kolonyalist ve Oto-Kolonyalist İki Tutum: Aimé Cesaire ve Nurullah Ataç Arasında Bir Karşılaştırma

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

49 Cevdet Yakupoğlu II. İzzeddin Keykâvus Devrinde Tosya’da Selçuk Mülk Toprakları ve Osmanlılar Devrinde Bunların Tımara Dönüşümü

65 Oya Şenyurt Osmanlı’nın Son dönemlerine Ait Belgelerde Mimar Anlatılar ve Mimarlık Terminolojisindeki Bazı Anlam Sorunları

85 Öznur Yılmaz Türk-Rum İlişkileri: Ötekileştiren Ulus-Devletler ve Ötekileştirilenler Üzerine Mülakatlar – II

Garbiyat

109 Halil Halid Türkler ile İngilizlerin İlk Teması

117 Herman Kellenbenz 16. Yüzyılın İlk Yarısında Orta Avrupa ile İstanbul Arasında Venedik Üzerinden Ticaret BağlantılarıTürkiyat Yazıları

125 Mehmet Aygün Türk Sosyolojisinin Masal ile İlişkisi(zliği) Üzerine, Masalın Sosyolojik İmkanı

139 Ayşe Gülver Anonim Masalların Bin Yıllardan Gelen Zenginliği ve Edebi Birikimi Üzerine

155 İmameddin Zekiyev “Seyf El Müluk” Destanı Hakkında Bilinmeyen Bir Hakikat

163 Vagif Sultanlı Ceyhun Hacıbeyli: Vatan ile Dövünen Yürek Kurumlar Tarihi

173 Mert Ağaoğlu Osmanlı Sarayı’nda Sarıkçıbaşılık

181 Ali Şenyurt Osmanlı Tersanelerinin Gelişiminde Ahi Evren’in Ahi Kümelenme Modeli Uygarlık-Şehir Tarihi

201 Bedri Mermutlu Toplumsal Değişim İzlemine Katkı Olarak Sayısal Verilerle Yüz Yıl Önceki Üsküdar

209 Selman Dinler Romanlarda Erken Cumhuriyet Ankara’sı (Nahid Sırrı, Yakup Kadri ve Memduh Şevket)

227 Özden Senem Erol Geçmişten Günümüze İzmit Halkevi Binasını İnşa ve Tamir Süreçlerine İlişkin Bir Deneme

BASIN BÜLTENİ

“Son yıllarda tarihyazımı örneklerine baktığımızda tarihçiliğin klasik yöntem ve paradigmalarının zorlanarak bir dönüşüme maruz bırakıldığı göze çarpıyor. Bu dönüşümü en başta yerel ve mikro tarih çalışmalarında, arşive girmeksizin yapılan sözlü tarih çalışmalarında, etnisite/kimlik eksenli tarihyazımında, spesifik tarihyazımında (bisikletin, kahvenin, kitabın vb. tarihi), feminist bakış açılı tarihyazımı denemelerinde, kültür tarihi çalışmalarında, popüler tarih eserlerinde görüyoruz. Tarihyazımının dil itibariyle şiir ve edebiyatla, genel olarak sanatla buluşarak, iç içe geçerek kuru akademik üsluptan kurtulması da bir başka dikkat çeken husus. Postmodernleşmenin bir sahnesi olarak güncel edebiyat da fantastik hikayeler, popüler tarih ve tasavvuf modasından payını almakta. Bu süreçte edebiyatın olduğu kadar tarihin de “üretildikten sonra” reklamı yapılan, pazarlanan ve tüketilen bir meta hale gelmesi söz konusu. Tarihsel bakış açılarının daralması ya da değersizleşmesi, her şeyi metalaştıran, metalaştırdıkça anlamsızlaştıran mevcut dünya düzeniyle/düzensizliğiyle yakından ilişkili. Mikro-tarihin, sözel tarihin, karşı-tarihin ön plana çıkmasını, geleneksel tarih anlatısının ve mitolojinin aşırı istismarını başka bir çerçevede anlamak pek mümkün gözükmüyor. Sonu gelmeyecekmiş gibi gözüken bütün bu tartışmalar, ulusal ve evrensel tarihyazımının olduğu kadar, Batı-merkezci tarihyazımının da onulmaz bir kriz içinde olduğunu gösteriyor. Makro-evrensel ve ulusal tarihe karşı mikro-yerel-tikel tarihin, arşivci-belgeci tarihe karşı sözel tarihin, Tarih’e karşı karşı-tarihin, “History”ye karşı “story”nin, tarihsel materyalizme karşı yeni tipte bir idealizm ve nihilizmin öne çıkarılması gerçekten düşündürücü. Bu bilinç kayması ve hafızasızlaşma muhakkak çözülmesi gereken karmaşık bir düğüm oluşturuyor.”


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 264
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺20,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 908
En / Boy : 21,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2000
₺180,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 253
En / Boy : 13 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2009
₺13,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 175
En / Boy : 13 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2007
₺13,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 216
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2015
₺20,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 207
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2011
₺13,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 40
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2017
₺8,00

Tarih ve Uygarlık Sorunları

 Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Sosyoloji ve Tarih: Fransız Annales Okulunun 20. Yüzyıl Toplum Düşüncesi ve Tarihçiliği Üzerinde Etkileri

Ufuk Özcan “Osmanlıca” Tartışmaları: Ecdad Üzerinden Siyasi Rant mı Sağlanmak İsteniyor?

Tarihte Doğu-Batı Çatışması

Baykan Sezer Ortaçağda Doğu-Batı Ticaret İlişkileri

Ertan Eğribel Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve

Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri Batılılaşma

Aka Gündüz Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup

(Çevrimyazı: Mehmet Kanar)

Belge Serseri Nizamnamesi

(Çevrimyazı: Mehmet Kanar)

Erhan Berat Fındıklı İdeal Cumhuriyet Köyünü Düşlemek: Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlar ve Kırsal Mekan Algısı

Türkiyat Yazıları

Abulfez Süleymanov Çağdaş Azerbaycan’ın Sosyal Yapılanmasında Yurtdışı Eğitiminin Rolü

Hayri Ataş “Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı” Kavramı ve Azerbaycan Muhaceret Edebiyatının Türkiye’de Araştırılması Hakkında Bazı Notlar

Ayşe Gülver Ozanın Telinden Kalemin İzine Türk Kültüründe Şiir ve Müziğin Kadim İlişkisi

Osmanlı Uygarlık Bilinci

Mert Ağaoğlu-Fatih Sarımeşe Nefs-i İstanbul’un Camisiz Külliyeleri I

Ela Taş - Cemil Bedir Laleli Külliyesi Haziresinden Bir Grup


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2015
₺20,00

Historia 1923, altı aylık yarı akademik-yarı popüler bir dergi-kitap. Belirli dosya konuları çerçevesinde hazırlanmış olan makalelerin yanı sıra, serbest makaleleri, röportajları ve köşe yazılarını da kapsıyor.

İlk kitabımız, Prof Dr. Şerafettin Turan’ın anısına “Birinci Dünya Savaşı” özel dosyası ile çıkmaktadır; bunun yanı sıra eski ve genç kuşak tarihçilerimizin çeşitli konulardaki yazılarına da yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 292
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2016
₺49,30

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla bu alanda yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen serimize Fıkıh sayıları ile devam ediyoruz. Evvela Tefsir ve Kur’an İlimleri’ni iki cilt halinde, ardından Hadis konulu sayıyı tek cilt halinde yayınlamıştık. Şimdi ise bu geniş alanın diğer önemli bir ayağı olan Fıkıh sayıları ile karşınızdayız. Fıkıh sayılarını Osmanlı Dönemi I, Osmanlı Dönemi II, Cumhuriyet Dönemi I ve Cumhuriyet Dönemi II olmak üzere dört cilt halinde hazırladık. Serinin devamını, hâlihazırda çalışmaları sürdürülen ve yine Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yayınlanacak olan Kelam ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak. Bu seride Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde yapılan İslami İlimler çalışmalarının bir envanterinin çıkarılması, bu alanı genel olarak tanımlayabilmek için mevcut çalışmaların değerlendirilmesi, henüz araştırmacıların yeteri kadar ilgisini çekmemiş kaynak ve temaların gündeme getirilmesi ve bu alana katkıda bulunmuş belli başlı kurumsal ve kişisel gayretlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
TALİD’in 2005 yılında neşredilen Türk Hukuk Tarihi (c. 3, sy. 5) sayısında ağırlıklı olarak Osmanlı hukukunun resmî kaynaklarını teşkil eden literatür işlenmiş; hukuk ve fıkıh tarihi yazımına dair üç makalenin yanısıra Divân-ı Hümâyun kayıtlarının ana defter serileri, klasik dönemdeki kanunnameler, Tanzimat sonrası kanunlaştırma ve kanunnameler (kanunlar, Mecelle, Arazi kanunnamesi), şer’î mahkeme sicilleri ve sakk mecmuaları tanıtılmıştı. Ayrıca fetva literatürü ve başlangıçtan 1600 yılına kadar olan fürû-i fıkıh kitapları literatürü işlendiği gibi, tematik olarak da Osmanlı’da vakıf, ceza hukuku, zimmiler ve kadın konulu çalışmalar yer almıştı. Kurum tanıtımı türünde ise mahkemelere ve merkezî meclislere dair literatür değerlendirilmişti. Elinizdeki sayılarda ise müftî ve müderrislerin müktesebatının temelini oluşturan fıkıh literatürüne ağırlık verilmeye çalışıldı.

Fıkıh sayılarının Osmanlı dönemine dair ilk iki cildinde yer alan makalelerin bir kısmı doğrudan yazma eser kütüphanelerinde yapılan araştırmalara, Osmanlı dönemine ait yazma veya matbu şekildeki klasik kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Kanaatimizce bu çalışmalar, Osmanlı hukuku araştırmalarına dair genel haritanın çıkarılması yolunda büyük bir katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte Osmanlı hukukuna dair henüz tam bir envanterin bile çıkarılamadığını belirtmek gerekir. Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh sayılarının Osmanlı dönemi fıkıh/hukuk araştırmalarıyla ilgili ortaya koyduğu bir husus varsa o da, araştırma sayısının son on yıldaki artışına rağmen Türkiye’de Osmanlı hukuku çalışmalarının henüz başlarda olduğu, şimdiye kadar yapılan çalışmaların planlı bir araştırmadan ziyade tesadüfî olarak ilerlediği ve çoğu kere şahsi ilgi ve gayretlere dayandığıdır.

Elinizdeki Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh - Osmanlı Dönemi I sayısının ilk makalesi, Pehlul Düzenli’nin “Osmanlı Fetvâsında ‘Muteber Kaynak’ ve ‘Müftâ Bih Mesele’ Problemi” başlıklı yazısıdır. Düzenli, yazısında altı asır boyunca onlarca kültür ve medeniyetin iç içe yaşadığı Osmanlı coğrafyasındaki zengin fıkıh birikiminin nasıl yorumlandığı, değerlendirildiği, muteber ve müftâ bih görüşlerin diğerinden nasıl ayıklandığı, hangi kaynakların esas alındığı, fakihlerin hangi ölçülere göre değerlendirilip derecelendirildiği gibi konularda tespitlerde bulundu. Konu ile ilgili teorik çalışmalar hakkında özet bilgiler sunan Düzenli, belirli dönem ve alanlardan seçilen fetvâ mecmûaları üzerinden istatikî inceleme yaparak bu teorik çalışmaların pratiğe nasıl yansıdığını değerlendirdi. Süleyman Kaya “Osmanlı Fetvası Üzerine” başlıklı yazısında Osmanlı tarihi araştırmaları için önemli birer kaynak olan Osmanlı müftîlerine ait fetvalar üzerine yapılan kitap, tez, makale ve tebliğ türünden çalışmaları tanıttı. Ayrıca yine Osmanlı fetvası üzerine literatürdeki sorunlar, yapılabilecek çalışmalar ve bu türden çalışmalarda karşılaşılabilecek muhtemel problemlere dair bilgiler sundu. İsmail Cebeci, İngilizce literatürde Osmanlı dönemi fetvalarına ilişkin olarak yapılan çalışmaları değerlendirerek bu alandaki temel yaklaşımları ortaya koyduğu “İngilizce Literatürde Osmanlı Dönemi Fetva Çalışmaları” başlıklı makalesinde, literatürdeki temel bakış açıları, yöntemler ve fetvanın -devlet, mezhep ve coğrafya gibi- kavramlarla ilişkisine yönelik dikkat çekilen noktaları ele aldı. “Üç Ferâiz Metni Çerçevesinde Gelişen Müteahhirîn Dönemi Ferâiz Literatürü” başlıklı makalesinde Abdurrahman Yazıcı, miras/ferâiz ilminde üç ayrı mezhepte meşhur üç temel metin ile bu metinler etrafında oluşan şerh, haşiye, manzum, muhtasar vb. eserler çerçevesinde Osmanlı ferâiz literatürünün de içinde yer aldığı müteahhirîn dönemi literatürünü genel hatlarıyla inceledi. Fatih Bozkurt’un Osmanlı miras hukuku uygulamasına dair en önemli kaynaklar olan tereke defterleri hakkında yazdığı “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke Çalışmaları” başlıklı çalışması, öncelikle tereke defterlerini özellikleri, muhtevası, sınırları ve kavramlarıyla tarihî birer kaynak olarak inceliyor. Ardından ise ortaya çıkışından itibaren tereke defterleri üzerine çalışmaların seyrini, gelişimini, ele alınan konuları, takip edilen yöntem ve yaklaşımları ele alıyor. “Osmanlı Erken Klasik Döneminde Telif Edilen Fıkıh Usûlü Eserlerinde Makâsıdu’ş-şerî‘a” başlıklı makalesinde Abdurrahman Haçkalı, hepsi XV. Yüzyılda telif edilen ve Osmanlı âlimlerinin ilk usûl çalışmaları arasında yer alan Molla Fenârî’nin Fusûlü’l-bedâyi‘; Molla Hüsrev’in Mirkatü’l-vüsûl ilâ ilmi’l-usûl ve onun şerhi Mir’âtu’l-usûl; Kirmastî’nin el-Veciz fî usûli’l-fıkh, Zübdetu’l-vusûl ilâ umdeti’l-usûl ve Usûlu’l-ahkâm adlı fıkıh usulü eserlerinde makâsıdu’ş’şerî’a konusunu irdelemektedir.

İlyas Yıldırım, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı kabul edilen Molla Fenârî’nin Osmanlı fıkıh tarihindeki yerini ve onun fıkıh eserlerini konu edindiği “Molla Fenârî: İlmî Kişiliği, Fıkıhla İlgili Eserleri ve Osmanlı Fıkıh Tarihindeki Yeri” başlıklı yazısında, Fenârî’nin fıkıh ilmiyle ilgili eserlerini; yazma nüshaları ve bunlar üzerine yapılan ikincil çalışmalarla birlikte tanıttı. Abdurrahim Kozalı ise “Molla Hüsrev’in Şerhu Usûli’l-Pezdevî Eseri Üzerine Bazı Değerlendirmeler” başlıklı yazısında Osmanlı döneminin en önemli hukuk bilginlerinden Molla Hüsrev’in, Hanefî fıkıh usûlü geleneğinin, gerek içerik gerekse sistematik bakımdan en etkili standart metinlerinden olan, ömrünün sonlarında yazmaya başladığı, ancak yarım kalan kapsamlı şerhine; Usûlü’l-Pezdevî’sine dair bir değerlendirme yaptı. “Usûl Yazım Yöntemi Açısından Hicrî VIII.-X. Asra Ait Zeydî ve Hanefî Literatürü” başlıklı çalışmasında Fatih Yücel, müteahhirîn dönemi usûl eserleri üzerinden Zeydî ve Hanefî fıkıh usûlü eserleri arasında fürû-ı fıkıhta ileri sürüldüğü gibi bir benzerlik ve yakınlık bulunup bulunmadığını incelemekte ve literatürü mukayeseli olarak değerlendirirken, usûl eserlerinin tertibi/sistematiği, usul muhtevasına dâhil edilen ve edilmeyen konular, kullanılan kavramlar, fürû-i fıkhın esas alınıp alınmaması, mantık ve kelâm verilerinin kullanılıp kullanılmaması gibi ölçütleri dikkate almaktadır. Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh – Osmanlı Dönemi I sayısının “Çağdaş Arapça Literatürde Osmanlı Dönemi İslâmî İlimler ve Ulemâ” başlıklı son makalesinde Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 1900 yılı sonrasında Arap dünyasında, -fıkıhla sınırlamaksızın- genel olarak İslami ilimler kapsamındaki Osmanlı dönemi literatürü ve Osmanlı ulemâsı üzerine yapılan çalışmaları incelemektedir.

Türkiye’deki Fıkıh çalışmalarını konu edinen bu sayıların söyleşileri Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Prof. Dr. M. Akif Aydın, Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. İbrahim Çalışkan, Prof. Dr. Orhan Çeker ve Prof. Dr. Hamdi Döndüren gibi sahanın öncü isimleriyle gerçekleştirildi. Söyleşilerde değerli hocalarımızın akademik çalışmalarının seyrini, Türkiye’deki ve dünyadaki fıkıh çalışmaları üzerine düşüncelerini, kazanımlar, sorunlar ve öneriler çerçevesinde bugünkü ve gelecekteki fıkıh çalışmalarının gidişatı üzerine görüşlerini bulacaksınız. Elinizdeki Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh – Osmanlı Dönemi I sayısında Prof. Dr. Hayrettin Karaman ile yapılan söyleşiyi okuyabilirsiniz.
Derginin son kısmında ise Türkiye araştırmaları üzerine Temmuz 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında yayınlanan dergi ve makalelerin içeriklerini toplu halde görebileceğiniz bir ek bulacaksınız.

Fıkıh sayılarının Osmanlı dönemiyle ilgili ilk iki cildinde çeşitli nedenlerden ötürü yer verilemeyen, bununla beraber fıkıh literatürü çerçevesinde zikredilmesi gereken bazı alanlar ve türler de bulunmaktadır. Sayının planlama aşamasında gündeme alınmış olmakla birlikte yazıları muhtelif sebeplerle temin edilemeyen bu türden başlıklar arasında özellikle Osmanlı fürû ve usul literatürüne dair genel çalışmalar bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden biri, henüz bu alanda envanter çıkarılması düzeyinde bile ciddi araştırma eksikliğinin bulunmasıysa, bir diğeri bu tür çalışmaların Türkiye’de ancak son yıllarda ilgi görmeye başlamış ve hala araştırma yöntemi ve üslûbuna dair yeterli sayıda öncü örneklerin ortaya çıkmamış olmasıdır. Türkiye’deki yazma eserlerin kataloglama ve dijitalleştirilmesinde arzu edilen gelişmelerin ancak son yıllarda başlamasının da bunda etkili olduğunu unutmamak gerekir. Osmanlı fürû ve usûl literatürüne dair genel makalelerin yokluğu yanısıra önemli eserler veren fakihlere, şerh ve haşiye gelenekleri oluşturan eserlere, önemli tartışma konularına ve fakihlerin gündemine dair çalışmalar da yapılamamıştır. Osmanlı’dan günümüze fıkıh eğitimi, yani müderrislerin, kâdıların ve müftîlerin nasıl ve hangi süreçlerden geçerek yetiştiği konusunda da bir yazı bulunmamaktadır. Dolayısıyla fıkıh sayılarının Osmanlı dönemiyle ilgili olan ciltlerinin, Türk akademyasında şimdiye değin yapılanlar kadar yapılamayanlar yahut yapılmamış olanlar hakkında da fikir vermesi ve bundan sonraki araştırmaların, alanı kapsamak üzere daha yoğun ve planlı olarak gerçekleştirilmesine katkıda bulunması umulmaktadır.

Bu sayının çıkmasını sağlayan yazarlara, hakemlere, ajans görevlilerine, yayın ve danışma kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fıkıh sayılarının hazırlanmasında baştan sona gösterdiği gayretten ötürü sayı editörü Doç. Dr. Tuncay Başoğlu’na bilhassa teşekkür ederiz.

Türkiye’de İslami İlimler serisinin Fıkıh - Osmanlı Dönemi II sayısında görüşmek üzere…


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 603
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺31,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 392
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺49,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 460
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2017
₺31,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2017
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 314
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2016
₺20,00

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan- Edebiyat-Tarih-Sosyoloji İlişkisi ve Yöntemi Üzerine

Pınar Şenışık- Mehmet Akif Ersoy ve İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde Kimlik Dönüşümleri (1918-1920)

Mehmet Aygün- Sarıvadi Köyü Üzerine Notlar: Köyün Sosyo-Ekonomik Yapısının Değişimi ve HES Barajı Altında Kalan Arazi İsimleri

Ali Şenyurt- Erzincan’dan Amerika’ya Yedi Osmanlı’nın Girişimcilik Öyküsü

Sena Adıkutlu- Rıza Şah’ın İran Modernleşmesinde Atatürk Devrimlerinin Etkisi

Doğan Özgüden- Darbe Sabahı İzmir’deki NATO Karargahı’nda

Mustafa Peköz- Büyük Ortadoğu’nun Politik Güç Dengelerinde İran’ın Artan Rolü

Hasan Saybir- Kılıç Ali Paşa Camii’nden Tophane’yi Okumak

Oya Şenyurt- 2. Mahmud Döneminde İnşa Edilen Üsküdar Adliye (Şerefâbâd) Cami ve Tamirleri

Ayşe Gülver- Türk Ninnilerinde Anadolu Kadınının Dünyası ve Görünürlüğü 

Barış İnce- Sezai Karakoç’un Şiirinde Masumiyet, Direniş, Diriliş, Afrika: Ötesini Söyleyemeyeceğim 

Tajinuer Maihaimu- Yetim Kalan Uygur Türkleri ve İstanbul’a Sığınmış Uygur Yetimleri 

Mert Ağaoğlu-Sabetayizm Üstüne Bir Kitap


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 232
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺20,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 423
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺31,20

Historia 1923, altı aylık yarı akademik-yarı popüler bir dergi-kitap. Belirli dosya konuları çerçevesinde hazırlanmış olan makalelerin yanı sıra, serbest makaleleri, röportajları ve köşe yazılarını da kapsıyor.

İkinci kitabımız, “Ermeni Sorunu – Tarihi Parlamentolar mı Yazacak?” özel dosyası ile çıkmaktadır; bunun yanı sıra eski ve genç kuşak tarihçilerimizin çeşitli konulardaki yazılarına da yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 408
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2016
₺49,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 270
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2012
₺20,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 278
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2017
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 173
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2010
₺13,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺13,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 175
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2012
₺13,36
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 76
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 11.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 10.2018
₺0,00
Tükendi

“İnsan üç boyutlu bir varlık. Geçmiş, şimdi ve gelecek. İçinde bulunduğumuz ve dolayısıyla zihnimizi şekillendiren boyutta, geçmişin geride, geleceğin de ileride olduğuna dair bir algıya sahibiz. Peki ya, biri size hem geçmişinizin hem de geleceğinizin yaşadığınız anın içinde saklı olduğunu söylerse? Üç boyutun da yaşadığınız anın içinde olduğunu ve akmaya devam ettiğini… Bu akışı dengede tutmak yani ‘an’da kalmak ise sadece zihnin farkındalık ve bilinç düzeyi ile ilgili olduğunu…

Bu, varlığınızın biyolojik yaşınızdan ibaret olmadığına ve geleceğinizi de bugünkü eylemleriniz ve bakış açınızla inşa ettiğinize dair bir bilinç. Ancak hafıza güçlendikçe yükselen bilinç sayesinde insan varlığını inşa edebilir. Yani, kökleri, gövdesi ve dalları ile aynı ‘an’da yaşayabilir. Peki, her gün üzerinden geçtiğimiz sokaklara, alışveriş ettiğimiz dükkanlara, buluşma noktalarımıza ne kadar ve nasıl bir bilinçle bakıyoruz? Yaşadığımız kentin enerjisi hayatımıza etki ederken her gün üzerinde otobüs beklediğimiz yolun aslında bir imparatorluk yolu olduğunu hissedebiliyor muyuz? Yaşadığımız mekanların hafızası da tıpkı biz insanlarınki gibi. Bugün Kadıköy’ü diğer ilçelerden ayıran o havasındaki suyundaki farklılık, hepimizi buraya çeken ve çoğumuzun tarif edemediği enerjisinin kaynağı da tarihi… Bu sayıda, Kadıköy’ün altında yatan antik kenti anlattık. Bizans öncesi Roma Dönemi’ne dayanan, imparatorluk yolları, antik tiyatrolar, saraylar, tapınaklar ve altarlar ile Kadıköy’ün altında uyuyan efsanevi kenti sayfalarımıza taşıdık. Yazar Erhan Altunay ile Kadıköy’ü yeniden keşfettik.”
Dilek Karagöz


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 144
En / Boy : 21 / 29,7
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 11.2018
₺0,00
Tükendi

Türkiye Notları’nın 2. sayısı çıktı. Türkiye Notları bu sayıda herkesin bildiği ve kimsenin bilmediği bir mevzuyu, İttihatçılığı merkeze alıyor. Düşünce ve kültür bölümlerinde ise tarih, edebiyat eleştirisi, din sosyolojisi, sinema ve filoloji ile alakalı yazılar yer alıyor.

Hamit Emrah Beriş, İttihat ve Terakki Cemiyeti2nden Cumhuriyet’e giden yol üzerine düşündü ve yazdı. “Kurt Kanunu Mucibince” Türkiye Notları’nda. Ferhat Eroğlu, üç devrin tanığı Yunus Nadi’yi yazdı. “Meşrutiyet döneminde Yunus Nadi ve İttihat-Terakki Türkiye Notları’nda. Güngör Göçer, uslanmaz bir İttihatçı üzerine güzel bir yazı kaleme aldı. “Her Devrin Muhalifi: Hüseyin Cahit Yalçın” Türkiye Notların’nda. Polat Tuncer, İttihat ve Terakki’nin Maliye Nazırı Cavit Bey hakkında yazılmış en kapsamlı biyografiyi birini kaleme aldı. “Cavit Bey’in Felaket Günleri” Türkiye Notları’nda. Yunus Şahbaz, resmi tarihte hep üstünkörü geçilen bir olguyu, Milli Mücadele günlerinde İttihatçıların katkılarını yazdı. “Milli Mücadelede İttihatçılık” Türkiye Notları’nda. Onur Bayrak, Yahya Kemal’in hayatından kesitlerle İttihatçıların ve Türk aydınının izini sürdü. “İçinden Yahya Kemal Geçen Üç Soru” Türkiye Notları’nda. Türkiye Notları, nitelikli çeviriler yayımlamaya da devam ediyor. Louis Fischer’in “Enver Paşa’nın Sonu” adlı makalesi ilk defa Türkçe’de ve Türkiye Notları’nda.

Merkeze İttihatçılığı alan Türkiye Notları’nın Düşünce ve Kültür bölümlerinde de oldukça nitelikli metinler bulunuyor.

Nuri Salık, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden uluslararası ilişkiler teorisyeni Robert W. Cox ve düşünce sistemi üzerine derinlikli bir yazı kaleme aldı. Robert W. Merry’nin,The American Conservative için kaleme aldığı Liberal Hegemonyamızın tehlikeleri başlıklı ilginç makale ilk defa Türkçe’de ve Türkiye Notları’nda. Gazeteci Murtaza Hussein’in “Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası Hakkında İki Kitap” adlı makalesi ilk kez Türkçe’de ve Türkiye Notları’nda. Pasif Direniş düşüncesine önemli katkıları olan Mark Engler’in Uruguaylı yazar Eduardo Galeano üzerine yazdığı ilginç yazı, “Pan-Amerikan: Eduardo Galeano’nun Dünyası” ilk kez Türkçe’de ve Türkiye Notları’nda. Öner Buçukcu, Müslüm Baba filminden hareketle arabeskin dönemler ve sosyolojik tabakalar arasındaki algısının konjonktürel olarak değişimi üzerine yazdı: Grotesk ve Arabesk Hikâyeler” Türkiye Notları’nda. Mesut Bostan, önemli sinemacılarımızdan Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi üzerine yazdı: “Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Süreklilik ve Dönüşüm” Türkiye Notları’nda.

Nihat Özdal, çok ilginç bir konu üzerine güzel bir yazı yazdı. “Koku ve Edebiyat” Türkiye Notları’nda. Türkiye Notları yayıncılık sorunlarımıza eğilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kapanan Arka Kapak Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni M. Ali Çalışkan, derginin serüvenini yazdı. “Bir Ciddiyet Hikâyesi” Türkiye Notları’nda. Mimar Semih Akşeker, uygarlık tarihi üzerine alternatif düşünceler üretmeye ve yazmaya devam ediyor. “Uygarlık Anlatı/sı” Türkiye Notları’nda. Zeynep Buçukcu’nun ilk sayıda büyük ilgi çeken, kelimeleri tarihsel ve filolojik kökenleri üzerinden incelediği çalışması “İki Kelime” bu sayıda da yolculuğuna devam ediyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 124
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺0,00
Tükendi

“Rüzgar esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkan

Yeni Deniz Mecmuası üç yaşında!

Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası’nın 12. sayısı, Behçet Necatigil ve Sinoplu Herakleitos’un şiiriyle açılıyor.

“Rüyalarda Binilen Salıncaklar: Kayıklar” başlığıyla yayımlanan dergi Ali Rıza İşipek’in “Boğaziçi’nin tadının çıkarılmasıdır Kayıklar” başlıklı yazısıyla bizi boğazda bir kayık yolculuğuna davet ediyor.

Çinli asker ve diplomat Zheng He’nin yaşadığı devrin koşulları için şaşırtıcı nitelikteki yolculukları Haluk Ertan’ın kaleminden okurla buluşuyor.

Cem Gürdeniz, “Donanma Vakfı, Kıbrıs Barış Harekatı ve Savunma Sanayi” başlıklı yazısında bu harekattan çıkarılacak dersleri anlatıyor.

Murat Koraltürk’ün lezzetli yazısında ise üzerine şiir yazılan efsane gemi “Gülcemal” var.

Dergide yer alan diğer konu başlıkları ve yazarlar şöyle:

Kaplar Denizin Yüzünü - Behçet Necatigil

Saraydan Denizlere Bir Osmanlı Amirali: Piyale Paşa - Dr. Seçkin Çelik

Boğaziçi’nin Tadının Çıkarılmasıdır Kayık - Ali Rıza İşipek

Kılıçbalığı Avcılığı ve Avcılıkta Kullanılan Takımlar 3 - Evren Ertük

Zheng He’nin Yolculukları - Haluk Ertan

Donanma Vakfı, Kıbrıs Barış Harekatı ve Savunma Sanayi - Cem Gürdeniz

Gülcemal Hayal Oldu Gitti - Murat Koraltürk

Kuzey İstilasının Ötesinde: XVII. Yüzyılda Akdeniz - Molly Greene

İstanbul’da Bir İlk: Klasik Tekneler Gün Işığında

Baba Bana Bir Tekne Alıver - Artun Ünsal

Lodos Fırtınalarının, Adaların ve Sisli İstanbul Manzaralarının Ressamı - Hasan Aslan Akpınar

İstiklal Savaşı’nda Türk Denizcileri 1914-1981 - Refik Akdoğan

Unutulmaz Bir Gemi Modelcisi - Cem Gürdeniz

Bilge Süvari - Ahmet Aydogan

“Hayat Bir Gemi” - Haydar Ergülen

Toplum Metaforu Olarak Deniz: Tabutta Rövaşata 2 - Mehmet Emin Özcan

Kartal İstimbotu, 100. Yılda Cumhuriyet Donanmasına Emanet - Sinan Acıoğlu

Dünya Seyahatinin 50. Yıl Dönümünde Sadun Boro - Cem Gürdeniz

Giderek Kaybolan Alet: Miyar Pusula - Ali İbrahim Kontaytekin


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 130
En / Boy : 19,5 / 25,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺0,00
Tükendi
 • Faruk Nesimi Gözübüyük 1. Okur-Yazar Buluşması
 • Gorkem Akcay Atatürk’ün Madalya ve Nişanları
 • Namık Kemal Zeybek Türk Yazarı Atatürk
 • Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Anadolu Türkmenleri
 • Taner Ünal Osmanlıda Devşirme Zulmü - 2
 • Doç. Dr. Berdi Sarıyev Dil Dalaşı
 • Prof. Dr. Gullu Yologlu Sovyetler Birliği’nde Latin Alfabesi
 • Mithat Akar Ulus, Devlet ve Milliyetçilik Bölüm 2
 • Dicle Eroğul Kripto Paralar ve Blokzincir
 • Mustafa Çalık Türk Musikisinin Gelişimi Bölüm 2
 • Dr. Shurubu Kayhan Altay Türklerinde Ad Verme Geleneği
 • Umut Berhan Şen Asım Gündüz Paşa Bölüm 2
 • Emrah Yılmaz Türkmen Kültüründe Deve
 • Ismail Tezgel Atatürk ve Cumhuriyeti Anlamak
 • Mine Zeybek Temur 29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin İlanı
 • Mücahit Gezen Kurt Oluş

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 21 / 30
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 10.2018
₺14,25
Tükendi

Kapak konusu:İzmir'in Kurtuluşu

Aylık olarak yayınlanan akademik/kültürel dergimizin Eylül 2018 sayısı konu başlıkları;

* 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi - Faruk Nesimi Gözübüyük
* Unutulan Kahraman Yörük Ali Efe - Gorkem Akcay
* Türkler Tek Tanrı'ya İnandılar - Namık Kemal Zeybek
* Osmanlıda Devşirme Zulmü - Taner Ünal
* Verilme - Berdi Sarıyev
* Türklerde Ölüm Meleği "Aldaçı" 2 - Gullu Yologlu
* 21. Yüzyılda Ulus Devlet ve Milliyetçilik - Mithat Akar
* İnternet Paranın Sonunu mu Getirecek? - Dicle Eroğul
* Asım Gündüz Paşa - Umut Berhan Şen
* Türkmenlerde Takı Kültürü - Emrah Yılmaz
* İzmir'in Kurtuluşu - Mine Zeybek Temur
* Türk Musikisinin Gelişimi - Mustafa Çalık
* B.E.M. Gerçek Kayıp - Mücahit Gezen


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 21 / 30
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 10.2018
₺10,40
Tükendi

Kapak konusu: Büyük Taarruz

Aylık olarak yayınlanan akademik/kültürel dergimizin Ağustos 2018 sayısı konu başlıkları;

* Bozkurt - Lotus Davası - Faruk Nesimi Gözübüyük
* Mora İsyanı ve Türk Katliamları - Gorkem Akcay
* Nursultan Nazarbayev'de Tanrı İnancı - Namık Kemal Zeybek
* Yahya Kemal Şiirlerinde Balkan Rüyası - Yusuf Halaçoğlu
* Büyük Selçuklu Devleti Neden Yıkıldı? - Taner Ünal
* Türk Düşüncesi Şiirselliğe Dayalıdır - Berdi Sarıyev
* Türklerde Ölüm Meleği "ALDAÇI" - Gullu Yologlu
* Kültür, Uygarlaşma ve Bağımsızlık - Mithat Akar
* Başkurt Türklerinin Gelenekleri - Shurubu Kayhan
* Milli Emniyet Hizmetinin Kuruluşu - Umut Berhan Şen
* Jeoteknoloji - Dicle Eroğul
* Atatürk ve Başkomutanlık - Ismail Tezgel
* Büyük Taarruz - Mine Zeybek Temur
* Türkmen Kültüründe Halı - Emrah Yılmaz
* İhtiyar - Mücahit Gezen


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 21 / 30
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 8.2018
₺10,40
Tükendi

Yayın Yönetmenliğini Enis Batur’un yaptığı, yayın kurulunda Cem Gürdeniz, Emin Nedret İşli, Murat Koraltürk, Ahmet Kuyaş, Mehmet Ali Güller, Tansel Timur ve Tunca Arslan’ın yer aldığı Yeni Deniz Mecmuası’nın 11. sayısı tüm kitapçılar ve gazete bayiilerinde.

Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, deniz kültürünü her boyutuyla ve derinlemesine ele alıyor.

Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi “Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkmıştı.

Yeni Deniz Mecmuası’nın 128 sayfa hacmindeki 11. sayısı, yayın kurulu üyemiz Cem Gürdeniz’in genç yaşta hayatını kaybeden annesi Rahime Gürdeniz’in “Toprak Gemi” ve Yannis Ritsos’un, “Üçlük” şiiri Cevat Çapan çevirisiyle açılıyor. Dergimizde bu sayı heyecanlandıran bir keşfin haberi var. Beylikdüzü’nde yazılan tarih, MÖ 4. Yüzyıla kadar uzanan antik limanın açığa çıkarılmasıyla değişebilir. Kazılar ağustos başında başladı, biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kapak konusu yazı kapatırken karşımıza çıkan ve bir yumru gibi boğazımıza oturan bir haber sonucunda oluştu: Temmuz ayının son günlerinde, doğum yapan Tahlequah isimli, J35 olarak da adlandırılan bir orka, yavrusunun doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiyle dünyanın gündemine oturdu. Tahlequah, ölen yavrusunu tam 17 gün boyunca Pasifik Okyanusu’nda yüzeyde tutarak günde 100 kilometre yüzdü. Adeta sırtında taşıdı. Bu haberi Nermin Yıldırım, Bedia Ceylan Güzelce, Feridun Andaç ve Haydar Ergülen’e ileterek, kendilerinde uyandırdığı hissi yazmalarını istedik. Ve Susan Casey’nin konuya uzman bakışı olan yazısını da ekleyerek Okyanusta Balina ve Yas başlığıyla bir dosya halinde size sunduk.

Melih Cevdet Anday’ın şiirindeki denizi Oğuz Demiralp anlattı, Ömer Bozkurt da Joseph Conrad’ı incelemeyi sürdürdü. Tabutta Rövaşata filmindeki toplum metaforu olarak denizi de Mehmet Emin Özcan anlattı.

Şirket-i Hayriye’nin Rum kaptanlarından birkaçının hikâyesini kaleme alan Murat Koraltürk önemli bir tarih araştırması sunarken, Seçkin Çelik de Abdülaziz’den Atatürk’e Türk Deniz Kuvvetleri incelemesini tamamlıyor. Tansel Timur’un Pendik öyküleri ve Reşit Erol’un kaleme aldığı Celalettin Erol’un hayat hikâyesi, siyaset ve denizcilik arasındaki ilişkiyi çok net anlatıyor. Bu sayının en “tatlı” yazılarından biri de Turgut Yüksel’in balıkçıları analiz ettiği “Siz Hangi Tür Balıkçısınız?” başlıklı inceleme.

Sayfalarını çevirdikçe püfür püfür esen bir deniz kültürü rüzgârıyla karşılaşacağınız dergide yer alan diğer konu başlıkları ve yazarlar şöyle:

Amiral Kuznetsov Uçak Gemisi - Alp Kırıkkanat

Gemilerin Son Hallerini Görüntüleyen Fotoğrafçı - Lütfü Dağtaş

Gazi İnebolu - Cem Gürdeniz

Rus Kaptanın Nâzım Hikmet Sevgisi - M. Ali Sökmen

Boğaz’ın Kurufasulyesi: İstavrit - Artun Ünsal

Kılıçbalığı Avcılığı ve Avcılıkta Kullanılan Takımlar – II - Evren Ertür

Teknede Gezinen Sevdanın Adı mıdır Su? - İzzet Göldeli

Gerze’den Batum’a Seyir - Orhan Başar

Denizciler Fırtınalı Günleri Unutmasaydı - İsmet Hergünşen

Benim Boğaziçim Benim Adalarım Benim Gemilerim - İbrahim Akkaya

Kaptanların Yorgun Sesi: Muhabere Borusu - Ali İbrahim Kontaytekin

Deniz Alfabesi - Haydar Ergülen

Panik ve Mucizelerin, Kutsanmış Dehşetin Kenti - Regis Debray

Son Çeyrek Asrın En Büyük Gururu: MİLGEM - Deniz Mehmet Irak

Filika Tekrar İstanbul’da


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 130
En / Boy : 19,5 / 25,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 96
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 6.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 8.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 21 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 9.2018
₺0,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 454
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2016
₺31,20
Tükendi

Yayın Yönetmenliğini Enis Batur’un yaptığı, yayın kurulunda Cem Gürdeniz, Emin Nedret İşli, Murat Koraltürk, Ahmet Kuyaş, Mehmet Ali Güller, Tansel Timur ve Tunca Arslan’ın yer aldığı Yeni Deniz Mecmuası’nın 10. sayısı tüm kitapçılar ve gazete bayiilerinde.

Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, deniz kültürünü her boyutuyla ve derinlemesine ele alıyor.

Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi “Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkmıştı.

Yeni Deniz Mecmuası’nın 160 sayfa hacmindeki 10. sayısı, Cahit Irgat’ın “Deniz” ve T’ao Ch’ien’in “Tayfun” adlı şiirleriyle açılıyor. Kapak konusu Mehmet Emin Özcan’ın önemli incelemesi: Denizde Kurgu isimli köşesinde Özcan, ilk yazısında Victor Hugo’nun “Deniz İşçileri” eserini inceliyor. “Denizin içindekiler, dışındakiler, üstündekiler, dibindekiler… Bu sıvıya değen herkes deniz işçisidir…”

Bu sayının önemli konularından diğerinde de İstanbul’un denizle ilişkisini inceleyen ve ülkenin o dönemki şartlarını gözler önüne seren bir sergi ele alınıyor: İstanbul’da Deniz Sefası. Pera Müzesi’ndeki sergiyi, derginin kıymetli yazarı Selim İleri’yle beraber gezdik ve kendisinden bu serginin onda uyandırdığı hisleri anlatmasını istedik. Selim Bey de hem sergiyi, hem de hayatındaki denizi anlattı. Okurken eski günlere gideceksiniz… 

Doğan Kuban ve Bozkurt Güvenç de denizle ilk anılarını anlattılar.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kazası hem teknik hem de Boğazlar Sözleşmesi özelinde incelenirken, okyanus kirliliğine dair Cem Gürdeniz okyanuslardaki plastik adalar sorununu ele alıyor. 

Ömer Bozkurt Joseph Conrad’ın Denizciliği ve Tanıklığı’nı kaleme alırken, Seçkin Çelik’in incelemesi, Abdülaziz’den Atatürk’e Türk Deniz Kuvvetleri, ilk bölümüyle bu sayıda yer alıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 19,5 / 25,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺0,00
Tükendi

Kapak konusu: Erzurum Kongresi

Aylık olarak yayınlanan akademik/kültürel dergimizin Temmuz 2018 sayısı konu başlıkları;

 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi- Faruk Nesimi Gözübüyük
 • Cumhuriyetimizin Tapusu Lozan - Görkem Akçay
 • Türk İnancı ve Ekber - Namık Kemal Zeybek
 • Kıbrıs’ın Fethi, İskanı ve Vakıflar – Yusuf Halaçoğlu
 • Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? - Taner Ünal
 • Söz Varlığımızdaki Kız - Doç. Dr. Berdi Sarıyev
 • Dinin Ateşi Şems Tebrizi - Prof. Dr. Güllü Yoloğlu
 • Bir Bilim Olarak İstihbarat - Mithat Akar
 • Manas Destanında Kırgızların Sosyal Yapısı - Dr. Shurubu Kayhan
 • Efsaneden Gerçeğe Ankara Savaşı - Umut Berhan Şen
 • Geleceğin Aklı - Dicle Eroğul
 • Unutulan Bayram Kabotaj - İsmail Tezgel
 • Erzurum Kongresi – Mine Zeybek Temur
 • İpek Yolu Kavşağındaki Kültür Merkezleri - Emrah Yılmaz
 • Elura - Mücahit Gezen

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 21 / 30
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 7.2018
₺10,40
Tükendi

Aylık olarak yayınlanan akademik/kültürel dergimizin Haziran 2018 sayısı konu başlıkları;

* İşgal Sonrası İzmir - Faruk Nesimi Gözübüyük
* Türk Devriminin Kıvılcımı - Görkem Akçay
* Türk İnancının Temel Kavramları - Namık Kemal Zeybek
* Vahdettin'in İhanetleri Bölüm 1 - Taner Ünal
* Türk Düşüncesi Şiirselliğe Dayalıdır 4 - Doç. Dr. Berdi Sarıyev
* Cengiz Aytmatov'un Tanrı İnancı - Prof. Dr. Güllü Yoloğlu
* Devletlerin Var Oluşunda Stratejinin Önemi - Mithat Akar
* Kırgız Türklerinde Kartal - Dr. Shurubu Kayhan
* Atatürk ve Bağımsızlık - İsmail Tezgel
* Yapay Zeka İnsan Zekasına Rakip mi? - Dicle Eroğul
* Mete Han - Umut Berhan Şen
* Dilin İç Yüzü - Emrah Yılmaz
* Küreselleşen Dünyada Atatürk Gençliği - Fatih Gökgöz
* Yol Cini Azmıç - Mücahit Gezen


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 7.2018
₺10,40
1 2 >
Çerez Kullanımı