Kur'an'ın 18. suresi olan Kehf (Mağara) suresinin 83-98. ayetleri aşağıdaki soruların cevabını veriyor;

Yüce gönüllü, barışsever ve adaletli peygamber kral Zülkarneyn kimdi?

Zülkarneyn çift boynuzlu bir miğfer taktı mı?

Zülkarneyn Güneş'in battığı yere neden gitti?

Güneş bir su havzası ve bataklık olan yere nasıl battı?

Zulme uğrayan kavme Zülkarneyn ne dedi?

Zülkarneyn Güneş'in doğduğu yere niçin gitti?

Güneş'in doğduğu yerde hangi kavme rastladı? Güneş'le aralarına bir siper koyulmayan bu kavim kimlerdi?

Zülkarneyn'in yanında olan ilim neydi? İnsanlık tarihinin ilk insan hakları bildirgesi olan çivi yazılı silindiri Zülkarneyn ne zaman ve nerede yazdırdı?

Zülkarneyn iki seddin arasına neden gitti?

İki set arasında yaşayan ve sözden anlamayan kavim hangi kavimdi? Fesatçı/bozguncu olan Yacuc ve Macuc kavimleri kimlerdi?

Yacuc ve Macuc kavimleri Türkler/Moğollar olabilir mi?

Zülkarneyn neden demir kütleleri getirtti?

Zülkarneyn erimiş demir üzerine neden katran/zift döktü?

Geçilemeyen/delinemeyen set nasıl yapıldı?

Günümüzde Zülkarneyn'in inşa ettiği setlerin kalıntıları nerede?

Yacuc ve Macuc kavimleri Dünya'yı nasıl istila edecek?

Zülkarneyn nasıl öldü?

Zülkarneyn'in mezarı nerede?

Zülkarneyn'le ilgili daha birçok sır perdesi artık Kur'an ayetleri ışığında aydınlandı.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺114,80

Salgın Hastalıklar Döneminde Cemaatle Yapılan İbadetlerin İcrası


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 172
Ağırlık : 172
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺69,00

Bu kitap, İslam-demokrasi ilişkisini tarihsel bir perspektif içerisinde kuramsal, kavramsal ve eylemsel yönden ele almaktadır. Müslümanların çoğunlukta yaşadığı memleketlerin, daha genelleyici bir ifadeyle İslam dünyasının, 19. yüzyıl ile birlikte Batı dünyasının her açıdan derin tesiri altında kalmaya başlaması, İslam-demokrasi ilişkisine yönelik ilk tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu yüzyıl, İslam dünyasının, Batı’nın askeri gücü karşısındaki çaresizliğine şahit olduğu için Müslüman entelektüeller Batı’nın üstünlüğünün hangi unsurlara dayandığını araştırmaya koyulmuşlardır. Askeri alan için talep edilen Batılılaşma/ modernleşme, zamanla idari, bürokratik ve siyasal alanların da modernleştirilmesi gerektiği anlayışını ortaya koymuştur. Ancak modernleşme hamlelerini gerçekleştirmek, başka bir deyişle Batı’ya mukavemet etmek için modernleşmeye engel teşkil eden dinsel unsurların tespit edilerek, bunların ıslah edilmesi anlayışı ortaya çıkmıştır. .ünkü dinsel olan/alan ıslah edilmeden, siyasal olanın/alanın ıslah edilmesi düşünülemezdi. Bu noktada, otantik İslam’ın ne siyasal modernleşmeye ne de (daha sonraki yüzyılda demokratik siyaseti savunun Müslümanlar tarafından şiar haline getirilen) demokrasiye karşı olduğu, ancak tarihsel süre. içerisinde ortaya çıkan ve İslam’a dayandırılan uygulamaların modernleşme ve demokrasi .nünde engel teşkil ettiği anlayışı baskın hale gelmiştir. Dinsel ıslah söylemi ile siyasal ıslah/modernleşme söylemi arasında kurulan ontolojik bağ vasıtasıyla İslam-demokrasi ilişkisini şekillendiren kavramlar ortaya çıkmıştır. Demokratik siyaseti benimseyen Müslüman düşünürler, demokrasinin Batı’ya özgü bir fenomen olmadığını, Hz. Peygamber ve ilk dört halifenin siyasal uygulamasını örnek alan ve otantik İslam’ın değerlerine bağlı kalarak ortaya konulan siyasal eylemlerin demokrasiyle uyumlu olduğunu düşünmüşlerdir. Bu anlayış, bir yönüyle ekol haline gelerek, İslam ile modern dünyasının tek meşru yönetim biçimi olan demokrasi arasında olumlu bir ilişkiyi tesis etme uğraşını devam ettirmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 292
Ağırlık : 292
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺129,00

Samsun Canik Müftüsü Dr. Mukadder Arif YÜKSEL, iki eser birden yayınladı.
Üç Maddeli hikmet dersleri adlı kitap ise, üç şey vardır ki... şeklinde başlayan özdeyişlerin derlemesinden oluşuyor.
Siyer, Hadis ve tefsir Bağlamında Haccın Ahkamı ve menasiki adlı eserinin ise bu yıl içinde Türkiye Diyanet vakfı yayınları arasında yayınlanması bekleniyor....


Basım Ayı/Yılı : 2013
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 56
Ağırlık : 56
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Sevadül Azam Ehli Sünnet İnancının Temel İlkeleri


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 174
Ağırlık : 174
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Aziz Mahmud Hüdâyî’dir. İlmini irfana, mâlumâtını mârifete dönüştürmeyi başarmış nadir şahsiyetlerden birisidir. Hem aklî hem kalbî ilimleri tahsil etmiş bir mutasavvıftır. Bursa’da kadı iken nefisini terbiye için ciğer satmış, halk nezdinde meczub iken hakikatte câzib olmuş, padişahlar ardınca yürümüştür. Hüdâyî Efendi, aldığı eğitim ve icra ettiği görevlerin yanında âlim, ârif, şâir, vaiz, bestekâr, fâkih, muhaddis, müderris, mutasavvıf, kadı gibi unvanlara sahip olmasıyla kültür tarihimizde eşine az rastlanır, nüktedan, hazırcevap, zarif, tatlı dilli güler yüzlü, samimi bir üslup sahibi, öngörüsü çok güçlü, makam ve mevki hırsı olmayan, mala mülke tamah etmeyen bir Allah dostudur. Bu yönleriyle Aziz Mahmud Hüdâyî, hayatın her yönüne temas eden, Müslümanca bir tavır ile yaşayan tam ve mükemmel anlamda entelektüel bir sûfîdir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 143
Ağırlık : 143
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de İbn Haldun’dur. Tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı vasıflarıyla tanınan İbn Haldun, Tunus şehrinde dünyaya gelmiş, dönemin ilim geleneği ile yetişmiş, birçok siyasî görevde bulunmuş ve insanlığa paha biçilmez eserler bırakmıştır. Mukaddime gibi dünya literatürüne mal olmuş ve hakkında sayısız araştırmalar yapılmış olan bir eserler telif etmiştir. Dolayısıyla hayat mücadelesinin, kaleme aldığı eserlerin ve en önemlisi ortaya koyduğu fikirlerin tanıtılması İslâm bilim tarihi açısından vazgeçilmezdir. Bu çalışma günümüz gençlerin İslâm bilim geleneğinde ciddi önemi haiz olan İbn Haldun gibi bir âlimi tanımaları ve onun Nebevî mirastaki konumunu bilmelerini sağlama ihtiyacından dolayı kaleme alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. O, kendisini Kur’ân’ın bendesi, Peygamber Efendimiz’in ayağının tozu olarak görmektedir. Eserleri Peygamber Efendimiz’in siyerini anlatmaktan ziyade Sîret-i Nebî'nin anlatıldığı metinlerdeki nebevî kimliğe dikkat çekmektedir. Döneminin seçkin uleması onun peygamber vârisi olarak ilmine, ahlakına ve fazlına şehadetlerini her fırsatta dile getirmektedir. Mevlânâ herkesin kendine göre bir din anlayışı benimsemesini değil her müminin vahyin ışığında ve Resülullah’ın rehberliğinde bir dindarlık serüveni gerçekleştirmesini, sağlıklı ve temeli sağlam bir dindarlık kimliğine bürünülmesini istemektedir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 189
Ağırlık : 189
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Muhyiddin İbnü’l-Arabî’dir. İbnü’l-Arabî’nin sistemi esas olarak nübüvvetin savunulması üzerine kuruludur. Bundan dolayı onu “nübüvvet merkezli bir düşünür” şeklinde tanımlayabiliriz. Sisteminde nübüvvet yer almamasından dolayı metafiziği yetersiz bularak eleştirmiştir. Metafiziğin söz konusu yetersizliğini, İslâm düşünce mirasıyla ikmal ederek özel olarak “tasavvuf metafiziği” şeklinde ifade edilse de genel anlamda “İslâm metafiziği” olarak adlandırabileceğimiz yeni bir düşünceden bahsetti. Kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle tasavvuf tarihindeki bu dönüşümün belirginleşmesine hizmet etmiştir. Bu bağlamda onun düşüncedeki yerini genel olarak şöyle ifade edebiliriz: Hem büyük bir müellif, hem büyük bir şârih, hem de büyük bir şerh edilendir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 191
Ağırlık : 191
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Cüneyd-i Bağdâdî’dir. O, erken dönem meşhur sûfîlerinden biridir. Yetiştiği çevre itibarıyla genç yaşta ilmî ve tasavvufi hayata dâhil olmuştur. Dayısı Serî es-Sakatî Cüneyd’in tasavvufi hayatında üstadı sayıldığı gibi onu önce hadis ilmine yönlendirmiş sonra tasavvufta derinleşmesini sağlamıştır. Cüneyd-i Bağdâdî aynı zamanda fıkıh eğitimi almış ve genç yaşta içtihat edecek seviyeye erişmiştir. Kelamın bazı meselelerine dair görüş belirtmişse de bu disiplinde ilmî açıdan herhangi bir ameliyede bulunmamıştır. Cüneyd-i Bağdâdî döneminde meşruiyet kazanmış ve farklı


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Süleyman b. Yesâr’dır. Medine’nin yedi büyük âlimini tarif için türetilen Fukahâ-i Seb‘a tanımı içerisinde yer alan Süleyman b. Yesâr, sahâbenin terbiyesinde yetişmiş, bu durum onun fıkhî yönünün öne çıkmasına etki etmiş ve hayatını Medine’de sürdürmüştür. Fukahâ-i Seb‘a’nın diğer fakîhleri gibi vaktinin büyük çoğunluğunu fıkhî meselelere ayırmıştır. İlme verdiği önemle toplumunda kritik bir role sahip olmuştur. Yaptıklarıyla Hz. Peygamber’in vârisi olan Süleyman b. Yesâr, Muhammed Kasım Zaman’ın belirttiği üzere İslâm toplumundaki değişim muhafızları arasında yerini almıştır.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,50

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Mücâhid b. Cebr’dir. Mücâhid, sahâbe ve sonrası arasında köprü vazifesi görmüş bir âlimdir. Onun nebevî vârislik yönüne işaret etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Resülullah’ın (sas) izinden giderek ömrünü Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılmasına adadığı, bu yönüyle de erken dönem tefsir faaliyetlerinin öncülerinden olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda Mücâhid’in giriştiği te’vîl anlayışı nakilden tamamen bağımsız olmamıştır. Âyetleri yorumlarken sadece duyduklarını nakletmemiş, giriştiği yorumlama faaliyetiyle tefsir sisteminde öncesinin birikimini aktarmanın yanında aklı öne çıkarması ve re’ye önem vermesi çağdaşları arasında ayırıcı özelliği olmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 125
Ağırlık : 125
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Çocuğum olmuyor diye üzülüyorsanız, çocuğumun alim olması için neler yapabilirim diyorsanız, hamileyseniz ve çocuğunuzun çok zeki olmasını istiyorsanız, doğumun zor olmasından korkuyorsanız, çocuğunuzun iştahsızlığı sizi üzüyorsa, çocuğum var ama bir tane de kızım olsun diyorsanız, düşük tehlikeniz varsa ve daha birçok konuda bu kitap tüm anne ve anne adayları için bir “el kitabı” niteliğindedir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 34
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

IRCICA, çalışmaları arasında yer alan Kur’an-ı Kerim’in İncelemeleri çerçevesinde, Kur’an-ı Kerim’in yayılma sürecinin tarihi hakkındabilimsel araştırmalar yapmakta ve kaynak kitaplar yayınlamaktadır. Busürecin öne çıkan özelliklerinden biri Kur’an-ı Kerim’in mevsukiyetidir. Nüzulünden berion dört asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına, Arapça dilinin değişik bölgelerde dil, imlâ ve telâffuz bakımından gösterdiği yerel farklılıklara ve sayısız nüshalarının çeşitli yazı stilleri ve standartları uyarınca üretilmiş olmasına rağmen metni ve muhtevası olduğu gibi korunmuştur. Bukitapbuözelliğivurgulamaktavebukonunun bağlamındayeralmaktadır. Kur’an-ı Kerim incelemelerindedünyacatanınmışbiruzman olan Dr.Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanmış olup Daniel Alan Brubaker’in Corrections in early Qur’ānic Manuscripts. Twenty Examples (Erken dönem Kur’an elyazmalarında düzeltmeler. Yirmi örnek) (Lovettsville: Think and Tell Press, 2019) başlığıyla yayınlanan kitabına bir cevap oluşturmaktadır. Brubaker’in kitabı, Kur’an’ın kadim nüshalarındaki çeşitli kâtip sehivleri üzerinde sonradan yapılmış düzeltmeleri onun asıl metninde kasıtlı yapılmış olabilecek değişiklikler şeklinde algılayan Batılı yazarların çok sayıdaki kitaplarından biri olarak tanımlanabilir. Brubaker söz konusu kitabında çeşitli nüshalardaki kâtipsehivlerinin düzeltmelerinden yirmi örneği sunarakbunları, Kur’an’ın asıl metninde çeşitli zamanlarda yapılmış olabilecekdeğişikliklerin muhtemel delilleri olarak yorumlamaktadır. Dr. Tayyar Altıkulaç ise bu çalışmasında Brubaker’in verdiği düzeltme örneklerinin her birini tek tek tartışıp değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerle, Kur’an-ı Kerim’in mevsukiyetine olan inanca gölge düşürmeyi amaçlayan Brubaker’inki gibi her türlü iddianın başarısızlığa mahkûm olduğunu göstermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 109
Ağırlık : 109
En / Boy : 17 / 28
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺240,00

İslam Medeniyetinde Konya Uluslarlarası Sempozyumu Tebliğleri: Aralık 2016, Konya


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 433
Ağırlık : 433
En / Boy : 13,5 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

The fifth symposium on the theme “Islamic Civilisation in Volga-Ural Region” was organized jointly by IRCICA, Tatarstan Academy of Sciences, Shehabeddin Merdjani Institute, and Russia Islamic University (Kazan) in June 2012. The papers presented dealt with specific topics and eminent figures within the history of thought and trends of modernization in Volga-Ural region, contacts and exchanges having taken place between the region and various parts of the Muslim world in cultural and educational areas, urban and architectural developments in the region and inter-cultural influences, among others. In the preface Dr. Halit Eren points to the importance of Volga-Ural region in Islamic history. The people of the region converted to Islam over time by gettingacquainted with it through contacts with merchants comingfrom Kharezm and Khorassan.Encouragedbythisdevelopment, Almish Khan, rulerof the Bolghar State in the voga region at the beginning of 10th century, established relations with the Abbasid Caliphate by sending an envoy to Caliph Muqtedir Billah, requesting him to send religious scholars to the Boghar to teach the precepts of Islam. The Caliph responded favourably, sending an Abbasiddelegation tothe Bolghar State in the year922. Almish Khan convertedtoIslam and his statebecame the first Islamic country in the region. The firstaccountof this relationshipis thetravelogueof Ibn Fadlan, who was thesecretary tothe Ambassador in this mission tothe BolgharState. Afterwards cities were foundedin the region with Islamic institutions such as mosques, madrasas andlaw courts. Bolghar city itself turnedintoa vibrant commercial center thatdrew merchants from Arab,Persian,Turkoman,Caspian,Scandinavian and Russian lands. Later,after foundation of Kazan city, Kazan Khanate became the second Islamic state in the region and Islam maintained its vitality for centuries as one of the most important civilizational traditions. These processes and their present heritage are highlighted in the series of symposiums organized by IRCICA in cooperation with governments and academic


Basım Ayı/Yılı : 2015
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 223
Ağırlık : 223
En / Boy : 13,5 / 25
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺240,00

The international seminar on Islamic Civilisation in Caucasia was organisedunder thepatronage of thePresident of the Republic of Azerbaijan, jointlyby IRCICA and the Azerbaijan Academy of Sciences. The symposium took place in Baku, on 9-11 December 1998. This book contains twenty-eight research papers presented by specialists of the region’s history. The first part of the book contains the papers in Azerbaijan Turkish and the second part, those in Turkish or English.


Basım Ayı/Yılı : 2000
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 257
Ağırlık : 257
En / Boy : 13,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Yaşadığımız coğrafyada yıllardır bir İslâmsızlaştırma projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı ilgililerince malumudur. Bu yıkıcı proje çerçevesinde; hem İslâm’ın inanç esasları, hem ibadet şekilleri, hem ahlaki prensipleri, hem de dünyaya ait diğer hükümleri hayatımızdan çıkartıldı. Bunların yerine Batılı değerler, şirke bulaşmış bir inanç ve hayattan koparılmış bir din algısı oluştu. Bütün bu ve benzeri uygulamalar neticesinde, Müslümanlar gerçek kimliklerini unuttular; gençlerimiz bilgisiz, bilinçsiz, ahlaksız, kültürsüz ve başıboş bırakıldı. Gelinen noktada İslam’dan habersiz, İmanı karmakarışık, ahlakı bozuk, siyasi şuurdan mahrum ve ilimden uzak bir nesille karşı karşıya kalındı. Yeni nesil İslâm’ı bütün yönleriyle YOL AZIĞI 16 bilmiyor, onu sadece; ihtiyarlık döneminde eda edeceği Namaz, Oruç, Hac ve Zekâttan ibaret sanıyor. Bu kitap İslam dinini yeni tanıyanlar ve onun gereklerini hakkıyla yerine getirmek isteyenler için yazılmıştır. Elbette her insanın İslam hakkında çeşitli bilgi ve kanaatleri vardır. Fakat bunlar büyük ölçüde eksik, yanlış ve yetersiz kaynaklardan oluşmuştur. Pek çok insan sadece ailesinden veya arkadaş çevresinden duyduğu, medyadan takip ettiği veya çeşitli kitaplardan okuduğu kadarıyla İslam’ı tanır, Kur’an- Kerim’in hükümlerinden haberdar olur. Bu kitapta; İslam mümkün olduğunca ana konularıyla ve temel ilkeleriyle özetlenmeye ve bu hususlar beraberce verilmeye gayret edilmiştir. Böylelikle İslâm’ın yalnızca imandan ibaret olmayıp, aynı zamanda, sahih bir iman, doğru bir ibadet, ahlaki, siyasi, hukuki ve sosyal bir yönünün de olduğunu okuyucuya vermeyi hedeflemiştir. Bu kitapta, İslam yoluna giren her bir fert hem bu yola ilk adımını attığı andan itibaren kendisine lazım olacak temel konuları bulabilecek ve hem de İslâmî bir şuurla donanmış olacaktır. Bu çalışmamız hidayet yoluna girenler için bir “Yol Azığı” olacaktır. İnşallah! Kitabın içeriğinde şunlar yer almaktadır: İlk etapta her konuyla ilgili bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif verilmektedir. Akabinde konunun neden ele alındığını veya sonuçta bu konudan nasıl bir netice alınmak istendiği “Konunun Gayesi” bölümünde vurgulanmaktadır. Akabinde de konunun ara başlıklarla ana gövdesi yer almaktadır. Son olarak her bir konunun sonunda konu ile alakalı ve müzakere esnasında lazım olacağını düşünülen, üç adet boş soru hanesi bırakılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 378
Ağırlık : 378
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00

İyi veya kötü davranışları ifade eden ahlak; insanın fıtratında var olan ve inandığı değerlerle şekillenen bir erdemdir. Ahlak kalpte, düşüncede, söz ve işlerde ortaya çıkar. İslam inancının esasları incelendiğinde, ahlakın temel bir unsur olduğu görülür ve insan hayatı ile ilgili tüm konular, İslam hukuk esasları ve terbiye metodu bu esaslar üzerine bina edilir. İslam ahlakının; nezahet, arınma, emanet, doğruluk, adalet, şefkat, merhamet, iyilik, ahde vefa ile söz ve hareketlerin niyete uygun olmasına dair olduğu görülür. Bu ahlakın temel gayesi zulümden, azgınlıktan, hile ve aldatmadan, sahip olmadığı malı haksız yere yemekten, insanların ırz, can ve mahremiyetlerine tecavüzden vazgeçirmeye çalışmaktır. Her ne olursa olsun, İslam ahlakı fuhşun her çeşidini önlemeyi esas alır. Fert, toplum ve devlet ilişkileri hep bu ahlak ilkesi üzerine kurulur. AHLAKI KUŞANMAK 14 İslam ahlakı, insanlar ve toplum tarafından ortaya konulmamış ve yeryüzünün değerlerinden de doğmamıştır. Geçmiş kavimlerin tecrübe, örf ve menfaat değerlerine de ait değildir. O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın koyduğu sarsılmaz kurallardır. İslam’ın ahlak sistemi yeryüzünün hiçbir değeriyle sınırlı değildir; insanlığın gücünün yetebileceği en son noktaya kadar ulaşır ve Allah’a dayanır. İşte o ahlak, bütün güzelliği, ahengi, üstünlüğü, doğru ve değişmez oluşuyla Hz. Muhammed’de (s.a.v.) tecessüm etmiştir. Bu hakikat Allah’ın kitabında şöyle beyan edilir: “Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.” (Kalem Sûresi: 4) Peygamber Efendimiz de kendisinin gönderiliş gayesini şöyle açıklar: “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta’, Hüsnü’l-Huluk, 8) Zaten gönderilen tüm peygamberlerin ortak daveti de İslam inancıyla birlikte İslam ahlakını tesis etmektir. İslam’ın tavsiye, buyruk ve temel rükûnları ile ahlak arasında kopmaz bir bağ vardır. İbadetler, insanı arzu edilen kemale ulaştırmak ve onun değerini yükseltmek için sadece birer araçtır. Güçlü bir iman mutlak olarak güçlü ahlakı gerektirir. Ahlaksızlık, imanın zayıf veya zaaf içinde olduğunu ya da tamamen yokluğunu ortaya koyar. İslam, kötü ahlakı yermiş ve ondan sakındırmış, güzel ahlakı övmüş ve onu kuşanmayı emretmiştir. Bu çalışmada İslam ahlakının temel konularını ele almaya çalıştım. Konu başlıklarında önce yerilen ve kötü ahlak olarak tanımlanan söz ve fiilleri ele aldıktan sonra ardından güzel ahlakı izah etmeye çalıştım. Her konuyu basit bir örnekle anlatıp sonunda da İslam davetçisinin ahlakıyla ilgili kısa açıklamalarda bulundum.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 262
Ağırlık : 262
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00

Herkesin birbirinden şikâyet ettiği bir toplum haline geldik. Lâkin kimse neden bu hale geldik sorusuna cevap aramıyor. Yüz yıla yakın bir süredir üzerinde bin bir türlü tuzak, hile ve entrika kurulan bu ülkenin insanları bu kadar çok düşmana rağmen kendilerini çok iyi muhafaza ettiler. Halen iyilik cevheri yüreklerden sönmedi ve halen insanlığı bu topraklarda görebiliyoruz.

İslâm değerlerine sıkıca sarılan bu toplum, kıymetli insanlardan oluşmakta. İslâm değerlerine sıkıca sarılan cümlesine, “nerede İslâm değerlerine sarılan insanlar?” sorulu bir cümle ile karşılık verebilirsiniz. Şimdiki zamanla düşündüğünüzde bu tepki doğal karşılanabilir. Fakat içinde bulunduğumuz yüzyıl incelendiğinde fark edilecektir ki bu ülkenin insanları İslâmi değerlerden uzaklaşmış değil zorla uzaklaştırılmış insanlardır.

1900’lü yıllar itibari ile İslâm ile aralarına çok büyük engeller konulan bu toplumun insanlarına sadece şefkat ve merhamet ile gerçekleri öğretmek yeterli olacaktır. Güneş balçıkla asla sıvanamaz.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 158
Ağırlık : 158
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00

Pirandan Yükselen Feryat


Basım Ayı/Yılı : 10/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,75

"Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır.Yolların en doğrusu da Muhammedi'in yoludur.İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır"Fesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli en hayırlısı ve en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'ân-ı Kerim'dir.Verdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir"


Basım Ayı/Yılı : 2008
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1902
Ağırlık : 1902
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺657,00

Bülent Kılıçaslan'ın uzun yılların araştırmaları ile ortaya çıkan roman: Efsaneden hakikate bir yolculuk niteliğindedir. Birçok kaynak gözden geçirilerek kaleme alınan roman Abdal Musa'nın dilinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli etrafından şekillendirilen inancın yolu anlatılmaktadır. Ebu-l Vefa Kürdi, Baba İlyas, Baba İshak, Lokman Perende, Ahmet Yesevi'den süzülen batini düşünce ve inancın Hacı Bektaş etrafında şekillenmesi romanın ana fikri olmaktadır. Ayrıca Hacı Bektaş ile bu düşünce ve inanç Yunus Emre'ye, Abdal Musa'ya oradan ise günümüze kadar gelen ‘'Dört kapı kırk makam'' anlayışının şekillenmesini konu almaktadır. Anlatı birçok karakter etrafında sürmektedir. Ana karakterler olan Abdal Musa ve Hacı Bektaş Veli romanda usta bir incelikle birleştirilmektedir. Acıların, yıkımın içinde umudun yeniden nasıl yeşereceğini, kin ve nefret yerine sevgi ve aşk ile erkânın nasıl sürdürüleceği ‘' incinsen de incitme'' düsturu ile anlatının diğer iki karakteri olan Timuçin ve İbrahim ile beden bulmaktadır. Okuyan tüm canlara Aşk ile…


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺152,10
Teorik Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri

Tarih boyunca yeni teknolojiler ve dünyayı algılama biçimleri toplumsal yapılarda derin değişimlere neden olmuştur. Yaşam tarzlarımızdaki ilk büyük değişim olan neolitik devrimden sanayi devrimine ve bugün 21. yüzyılın yeni teknolojilerine kadar pek çok alanda büyük bir hızla çeşitli toplumsal değişimler görülmüştür. Akıllı telefonların yanı sıra internet bağlantılı milyarlarca taşınabilir cihaz bilgiye ulaşımı sınırsız hâle getirmiş ve yepyeni fırsatlara kapı aralayarak insanları, küresel ölçekte mobil teknolojilerde yeni bir devrimin eşiğine getirmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin son sürat ilerlediği dijitalleşme çağında, insan davranışı ve düşüncesine çağlar boyu rehberlik etmiş klasik değerler hiyerarşisinin yerini, teknoloji kaynaklı yeni sosyal ilişkiler ağı almıştır. İnsanlar bu süreçte çok farklı ve değişken bir kültürü deneyimlemektedir. Dijitalleşme süreci, yeni dindarlık formlarının doğuşuna da zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda dinsel kimliğin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sosyo-kültürel değişim süreçleri karşısındaki konumuna ve yeni dini formları çerçevesinde yol açacağı uzun vadeli etkiler tartışılmaya devam edecektir. Elinizdeki eser, böylesine dinamik bir literatüre güncel örneklerle katkıda bulunma girişiminin ürünü olarak okuyucularına sunulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 756
Ağırlık : 756
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺396,00

Münafık; kendini mümin göstererek, sözde imanlı olduğunu savunup, Allah'a, Resulüne ve müminlere düşmanlığını gizleyen kimsedir. Aynı zamanda İslam toplumu içinde can ve mal emniyetini sağlamak; evlenme, boşanma, miras ve ganimet gibi, Müslümanların sahip olduğu her türlü nimetlerden istifade edebilmek veya bir takım gizli yollar ve entrikalarla İslam toplumunu içten yıkmak için asıl mahiyetini ustaca gizleyip, kalben inanmadığı halde Müslümanlara karşı kendisini inanmış gösteren kişi anlamına gelmektedir.  Ayrıca münafıklar insanların en şerlisi ve ikiyüzlü olanlarıdır. Bunlar iki sınıf halk arasında bir kısmına bir yüzle gelirler diğer bir kısmına da başka bir yüzle gelirler. İki sürü arasında gidip gelen mütereddit koyuna benzerler. Yani iman ve küfür arasında bocalar dururlar. Ne Müslümanlara ne de kafirlere yaranamazlar. Bunlar cehennemin en alt tabakasında azap edilecek kimselerdir.

Diğer taraftan münafıkların tanınması da oldukça güçtür. Ancak bunların şerlerinden korunabilmek için de kendilerinin gerçek yüzleriyle tanınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Yüce Allah onları yakinen tanıyabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde münafıklara dair bilgiler sunmuş bununla da yetinmeyip onlar hakkında müstakil bir sure indirmiştir. Bu sure nazil olunca münafıkların korktuğu şey başlarına gelmiş ve bütün sırları, hileleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti. İşte biz de buradan hareketle münafıkları bizlere tanıtan Münafikun suresini tefsir etmek üzere bu çalışmamızı hazırladık.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

- İslam, Tarihsellik ve Değişim - Müslüman Zihnin Yeniden İhyası - Yeni Kavramsal Çerçeve: Kelime Değil Muhteva - Kavram Tashihi; - İslam Düşüncesi - İslam Devleti/Hilafet - İslam Hukuku / Şeriat - İslam ahlakı - İslam Ekonomisi - İslam Medeniyeti - İslami ilimler ve İlahiyat - Din, Diyanet ve Laiklik - Devletin Dini Adalet, Din’in Devleti Özgürlüktür - Putperestliğin Ahlaksızlığı - Zerdüştlüğü ve Paganizmi Aşmak; Tevhit, Özgürlük ve İnsan.


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 148
Ağırlık : 148
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,80

İmanın şartları - İslamın şartları - Din amaç mıdır, araç mıdır? - Dinler ömrünü tamamladı mı? - Din’in öznesi Allah mıdır, insan mıdır? - İslam çağımıza yanıt verebilir mi? - İslam, özgürlük, bilim ve ilerlemeye karşı mıdır? - İslam, Hz. Muhammed’in uydurması mıdır? - İslam, Arap dini midir? - Başörtüsü İslam’ın emri midir? - Kuranda çelişki var mıdır? - Mucize, keramet, ruh, cin, sihir, büyü nedir? - İslam da kadın hakları var mı? - İslam erkek dini midir? - Yeniden ihya için yeniden iman.


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 154
Ağırlık : 154
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,80

Türkiyede ilk kez basılan Rüya Tabirleri Ansiklopedisi daha sonra basılan eserlerin kaynağı olup, ya bu eserden kopya edilmiş, yada da bu eserden türetilmiştir. Rüyanın mesaj olması durumundan, doğru mesajın algılanması esastır. Bu anlamda incelediğiniz eserin önemi gün yüzüne çıkmaktadır.

Rüyalar üç kısımdır.;

Birincisi, kişiyi korku, umutsuzluk ve hüsrana düşürmek için şeytan tarafından gelen rüyalar.. Bunlar dikkate alınmaması, bir başkasına anlatılmaması, görüldüğünde de Allah'a sğınılması gereken rüyalardır.

İkincisi, uyanıkken meşkul olduğumuz şeylere ait rüyalardır. Bu rüyalar kişinin beynindeki bilgilerin ve yaşadıklarından kazandığı ivme ile mizacına uygun kuruntu ve hayallerdir.

Üçüncüsü, Allah'ın izni ile görülen, amacı kişiye müjde ya da uyarı niteliğinde olan mesajlardır. Bu mesajlardaki asıl amaç kişiye güven ve huzur vererek, kişinin Allahla ilişki kurmasını sağlamaktır.

Meteryalistlerin söylediği gibi, rüya sadece alt beyindeki bilgilerin rüyaya yansıması olsaydı, kişi daha önce hiç görmediği, bilmediği ve gitmediği bir yere gitmesi ya da kişilerle tanışması mümkün olmazdı...


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 1047
Ağırlık : 1047
En / Boy : 16 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺382,50

Kitapta Sahih-i Buhari hadislerinin neşredildiği 11 ciltlik eserin taraması yapılarak bir derleme ortaya konulmuştur. Kitabın hazırlanma amacı iyi insan olmanın öneminin hadislerde nasıl ortaya konulduğuna dikkat çekmektir. Araştırmalarım sonucunda İslam’daki en önemli husus olan iyi/salih kimse olmak konusu merkezinde hadislerin araştırılmadığı görülmüştür. İlk kitap Kur’an’da İyi İnsan Olmaya Dair Ayetler’den sonra bu kitabın yani hadisler ışığında iyi insan olmak konusunun incelenmesinin de gerekliliği doğmuştur.

Bu kitapta hadisler seçilirken öncelikli olarak iyi insan olmaya dair hadisler ele alınmıştır. Bunun yanında müjdeleyici hadislere de yer verilmiştir. Seçilen hadislerin bazen bir kısmı bazen tamamı iyi insan olmaya dairdir. İyi insanın özelliklerine sahip olan birinin salihlerin ahlakı ile ahlaklanmış olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca her daim halis niyete sahip olmak iyi insan olmanın en önemli özelliğidir.


Basım Ayı/Yılı : 6/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Tasrifat (Osmanlıca)


Basım Ayı/Yılı : 2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

Bu eser imamı rabbani hazretlerinin güzide eseri Mektubatı şerife den seçilmiş mektupların kırık manasından oluşmuştur. İmamı rabbani hazretleri birçok zata birçok mektup yazmıştır. Aynı konuda  birçok zata yazılmış mektuplar olmak ile beraber Aynı zata yazılmış farklı mevzularda da birçok mektup vardır. Mesela sünneti seniyye hakkında birçok mektup vardır. Bizde bunlardan en uygun mektubu seçerek kırık manasını verdik. Dana fazla sünnet hakkında malumat talebinde olanlar için sünnet ile alakalı diğer mektupların ibarelerinde yazılarak ilavelerde bulunduk. Seviyesi yüksek olan bu eserin orjinaline sadık kalmak için ibareler harekesiz bırakılsada çetin ibareleri olan yerlere harekeler ilave edildi. Ehli sünnet itikadından uzunca bahsedilen iki yüz altmış altıncı mektubun sonuna mevzu daha iyi anlaşılması için mektuota adı geçen akaidi nesefınin kırık manalı ve izahlı hali ilave edildi. Mektubatı şerife bir nur denizidir biz ona bu eser ile bir ışık tutmak istedik.


Basım Ayı/Yılı : 2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 500
Ağırlık : 500
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺351,00

Kitabü'l Nahiv - Kitab-ul İzhar ve Avamil (Osmanlıca)


Basım Ayı/Yılı : 2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 335
Ağırlık : 335
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺343,20

Ebu'l-Hasan Ahmed el-Hemedânî el-Kudûrî Hazretlerinin Hanefî fıkhına dâir yazdığı meşhur ve mûteber bir eser olup Hanefî Mezhebi'nin temel kitaplarındandır. Hanefî fıhkında el-Kitab denilince bu kitap anlaşılmaktadır. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş ve halen de okutulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2013
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺343,20

Birgivî, Nahiv, Avâmil, Âmil, Maʻmûl, İʻrâb


Basım Ayı/Yılı : 2015
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 118
Ağırlık : 118
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

Sırrul Esrar Fi İzahı Nurul-izah ve Necatül-ervah

Bu kitap Osmanlıca manalı olarak hazırlanmıştır.Kitabın orjinalinin anlaşılabilmesi için her kelimenin fıkıh lügatına mutabık olarak Osmanlıca manası verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2015
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 380
Ağırlık : 380
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

Bir müslümanın bütün hayatı inanç temeline oturmalıdır, düşüncesiyle kaleme alınan bu eser Allah'a imanın temellerini Kur'an-ı Kerim'den hareketle sunmaktadır. Ele alınan konular yalın ve açık bir dille ifade edilerek İslam inancının temeli ayetlerle ortaya konmakta, tevhidin günümüz insanı için anlamı ve bu yoldan sapmanın sebepleri sonuçlarıyla açıklanmaktadır. Eserleri ile bütün İslam dünyasında tanınan Muhammed Kutub, bu kitabında müslümanın inancını tevhit zemininde düzenleyen sistemin ana hatlarını çizmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 454
Ağırlık : 466
En / Boy : 15 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

İslam toplumunun son iki asır içinde topyekûn maruz kaldığı her türlü olumsuzluğa karşı İslam medeniyetini tekrar eski canlılığına kavuşturmak için çalışan aydınlar; bir taraftan İslam’a yöneltilen hücumlara cevap vermeye çalışırken diğer taraftan da Müslümanları uyandırma, siyasi esaretten ve ekonomik çöküntülerden kurtarma, dini hurafelerden temizleme gayretinde olmuşlardır. 
Bu dönemde Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Seyyid Ahmed Han, Muhammed İkbal, Seyyid Emir Ali, Said Halim Paşa, Reşit Rıza, Abdürreşid İbrahim ve Carullah Bigiyef, Batı sömürgeciliğine karşı dinî ıslah çalışmaları ile dikkati çeken şahsiyetlerdir
Kazan bölgesinde gelişen “ceditçilik” akımının önde gelen isimlerinden birisi olan Musa Carullah Bigiyef; İslam âleminin, Türk dünyasının, özellikle de Rusya Müslümanlarının birliği, geleceği için çözüm yolları üretmeye çalışan, görüşlerini yazılı ve sözlü olarak her zaman ve mekânda cesaretle ifade eden bir İslam âlimidir. 
Her ne kadar Carullah; Kelam ilminin pratik faydası bulunmayan boş ve manasız bir ilim olduğunu, kelamcıların ise İslam âleminin bu hâle gelmesinin müsebbibi olduğunu söylese de kendisi de Kelam yapmaktan uzak kalamamıştır. O, selef Kelam âlimlerinin yolundan giderek kendi görüşlerini onların kalıplarında beyan etmiş ve bu konuda müstakil eserler kaleme almıştır.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00

Bu Kur’an mealinin en doğru, en isabetli ve en kapsamlı olabilmesi için yüzyıllar boyu İslam âlimlerinin bin bir zahmetle hazırladıkları büyük Kur’an mirası olan ölümsüz yapıtları unutmadı ve el-Mizam, Mecmeu’l-Beyan ve el-Keşşaf gibi değerli birçok Kur’an tefsirinden yararlanıldı.

Yine en doğru, en özgün ve aslına mutabık tercümeyi yapmak için el-Müfredat gibi kayak konumundaki Kur’an lügatlarından faydalanıldı

Dr. Ebülfez Kocadağ’ın hazırladığı bu Kur’an meali ile insanın kalbini aydınlatan nurlu ilahi masajları daha iyi anlayacak ve en doğru manaya ulaşarak gönül rahatlığıyla ilahi öğretileri yaşamınıza uygulayabileceksiniz.


Basım Ayı/Yılı : 9/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 624
Ağırlık : 624
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺272,00

Değerleri özünde benimsemiş ve hayatına yerleştirebilmiş şahsiyetler kendi dönemlerine ve sonraki dönemlere ışık tutmuşlardır. Ahlaki değerlerin insan için, insanlık için ne derece önemli unsurlar olduğunu günümüz ağ toplumunda daha fazla müşahede etmekteyiz. Bu çalışma çerçevesinde incelediğimiz Yusuf suresinde göze çarpan pek çok değere bir de bu açıdan bakılması istenmektedir. Çünkü o, hayatı boyunca çeşitli sıkıntılardan geçmiş, Allah’ın imtihan ettiği örnek şahsiyetlerden biridir. Onun güzelliği çeşitli benzetmelere konu olmuş, insanlar evlatlarının, kadınlar eşlerinin Hz. Yusuf gibi güzel olmasını talep etmişlerdir. Hz. Yusuf, Çetin imtihanına rağmen sahip olduğu üstün ahlak vasıtasıyla Allah’ın (c.c) lütfuna nasıl mazhar olunabildiğinin güzel bir örneğini sunmaktadır. Onun Züleyha ile olan iletişiminin, ahlaki değerler açısından tekrar merceğe alınması, değişen dünya şartlarında maruz kalınan anlam kayması karşısında bir değer olarak “iffet”in öneminin anlaşılması açısından da önemlidir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 138
Ağırlık : 138
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,65
Akıl, İlim ve Alemin Alemlerin Rabbi ve Rasulleri Karşısındaki Konumu

Elinizdeki kıymetli eser Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde Şeyhu’l İslâm olan, ilmî çalışmalarının yanında, Batılılaşmanın çok yoğun olduğu, ulemânın etkisinin tükendiği ve nihâyet İslâm’ı devletten ayırarak Türkiye’nin laik bir düzene geçtiği dönemde mücadelesini bütün imkanlarıyla sürdürmüş, kendisinden sonra gelen nesillere güzel bir örneklik bırakmış olan Şeyhu’l İslâm Mustafa Sabri Efendi (rahmetullâhi aleyh)’e aittir.

Kendisi vatanından ayrılıp Mısır’a gittiğinde en azından el-Ezher gibi köklü bir kuruma ev sahipliği yapan Mısır’daki ilmî havzanın mensuplarının daha şuurlu olmasını beklerken, aksine boğazına kadar akide ve fikirde sapmış, siyasi bakışta Batıcılaşmış bir ortam buldu.

Orada geçirdiği yıllar içinde birçok kitap yazan Şeyhu’l İslâm, gerek modernistlere yönelik tenkidleri, gerekse hilâfeti müdafaa ettiği yazılarıyla geriye hatırı sayılır bir külliyât bıraktı. Yazdığı kitapların en önemlisi ve de hacimlisi ise elinizdeki üçüncü cildi neşredilmiş olan Mevkıfu’l Akl isimli meşhur eseridir.

Müellif merhum, eserinin muhtevasını 4 bölüme ayırmış ve şöyle demiştir:

“1- Allah’ın varlığını ispat meselesi... Hem de pozitif ilimlerden daha alt derecede olmayacak hatta bunları aşacak kıymet ve kuvvette ilmi olarak ispat etmek, 2- Vahdet-i vücud meselesi ve bu anlayışın doğduğu kaynak, 3- Mucizenin mümkün olması meselesi. Bununla beraber nübüvvetin ispatı, içinde yaşanacak ba’s, haşr, mükâfat ve azap hususlarıyla beraber ahiret hayatının ölümden sonra dirilmenin ispatı... 4-Dini devlet işlerinden ayırmayı, İslâm kabul eder mi, ümmetin maslahatı bu ayırımı gerektirir mi yoksa men mi eder meselesi...”

 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺400,00

Bana deseniz ki bir daha İsviçre’deki Alplere gidip Rabbimiz’in yarattığı o muhteşem doğal güzellikleri görmek ister misin? Öyle bir imkân olursa isterim tabii… Rabbimi bol bol zikredip şükretmeme O’na olan hayranlığımı haykırmama sebep olacağı için. Ama “ah keşke bir kere daha gitsem” diye bir arzum yok. Olsa da olur olmasa da… Ama Kâbe öyle mi? Kâbe’nin ve Ravza’nın kıymetini bilen her Müslümanın kalbi “ah bir kere daha o güzel mekanlarda Rabbime kulluk etsem” özlemiyle yanar hep. Mesele yalnızca Kâbe’ye ve Ravza’ya gitmek değildir. Orada bulunduğumuz süreyi Rabbimiz’in rızasına en uygun bir biçimde değerlendirebilmektir. O’nun sevgisini ve rızasını kazanabilmektir. Bayan din görevlisi olarak hac ve umrede bulunduğum sürelerde o kutsal mekanlarda yaşanan bazı ilginç olaylara şahit oldum. Bazılarını da bizzat yaşayan kişilerden dinledim, not aldım. Bunları öyküleştirerek insanların yollarına ışık tutmak, daha makbul bir hac veya umre yapmalarına yardımcı olmak istedim. Yüceler Yücesi Rabbimden niyazım eserimi hayırlara vesile kılmasıdır.

 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Her medeniyet bir teori üzerine kurulur. İslam medeniyetinin esaslarını oluşturan kaynak da Kur’an’dır. Peygamber efendimize ilk âyetlerin gelmesinden itibaren Kur’an, kendisine inanıp, onunla amel eden toplumların sorunlarına çözüm olmuştur. Bunun sonucunda, dünyadaki diğer din ve ideolojilerin esas teşkil ettiği medeniyetlerden daha üstün bir medeniyet olan İslam medeniyeti kurulmuştur. Günümüzde ise Batı medeniyetini önceleyen toplumların gelişmişlik seviyesi göreceli olarak Müslüman toplumların gelişmişlik seviyelerinden öndedir. Bunun çözümü ise Kur’an’ı Müslüman toplumlar içindeki bireylerin gündemine taşımaktan geçmektedir. Ancak günümüzde, özellikle Arapça bilmeyen toplumlarda, Kur’an’ı anlama faaliyetlerinin başarıya ulaşamamasındaki önemli sebeplerden biri de İslam’ı çeviriler üzerinden anlama yöntemlerinin yetersizliğidir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 418
Ağırlık : 418
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺230,00

Bu kitâb, bitmek-tükenmek bilmeyen ve hârikulâdeliklerinin sonu olmayan Kur’ânî beyânın sırlarının bir kısmını açıklar. Ne zamân tefekkür edip üzerinde düşünsem, bu kitâbın arzı ve ulvî semâvâtı yaratan zâttan başkası tarafından indirilmesinin mümkün olmadığına yakînim ve basîretim artar.
Bu kitâbta masdarlardan, sıfatlardan ba‘zı binâları ve müterâdif [eş anlamlı] gibi görünen, ama her tercîhin binâsı sebebiyle veya maksadlı olarak ya da san‘atsal bir hârikalık için yapıldığını gördüğüm kelimeleri anlattım.
Daha sonra te’kîd, zikr-hazf, takdîm-te’hîr, teşâbüh-ihtilâf konularını ve Kur’ân'daki fâsılaları araştırdım. Bunlardan sonra da seçilmiş ba‘zı âyetleri tefsîr ettim.
Üzerinde düşündüğüm veya benzeri gibi görünen kelimelerle karşılaştırdığım her ta‘bîr bu hakîkati pekiştirdi. Kur’ânî ta‘bîrlerdeki her lafız bir maksada binâen seçilmiştir. Dilin kâidelerini bilen ve kendisine basîretten bir pay verilmiş olan kişilere bu hakîkat hiçbir gizlilik ve karışıklık kalmayacak şekilde açıkça görünür.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 408
Ağırlık : 408
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺166,00

Ne çok yol, ne çok yol gösteren var şu yalan dünyada değil mi? Peki biz, kimi takip edelim? Gösterdiği yolun sonu nereye varır belli olmayanı mı? Bize durmaksızın yol gösterip o yola kendisi çıkmayanı mı? Yoksa uzaktan gördüğümüz hiç de güven vermeyen şu gölgeyi mi? Yoksa yoksa… Kalbimize ferahlık veren, gönlümüzü serinleten, içimizde bir yerlerden tanıdığımız o sesi mi? Bizi sonsuz keremiyle var etmiş, nimetleriyle donatmış Rabbimiz hiç bizi yol yordamsız bırakır mı? Elbette ki O bize yolumuzu da takip edeceğimiz kişileri de göstermiştir. O’nun gösterdiği yolun sonu güzel. Hem de çok güzel… 
Öyleyse okuyalım, öğrenelim ve O’nu bir ömür takip mesafesinde kalalım.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 174
Ağırlık : 174
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00

Kavramları doğru kavramak, hakkı hak bilip ona ittiba, bâtılı bâtıl bilip ondan ictinap etmek açısından elzem bir mükellefiyettir. Hele, hakla bâtılın arasının ayrılması yerine, alabildiğine birbirine bulandırıldığı, ölçülerin, ilkelerin bulanıklaştırıldığı, bâtıla hak elbisesi giydirilmek için resmi ve gayri resmi çabaların tam anlamıyla tavan yaptığı günümüzde...
İşte kavramları doğru anlamak, bize sonu dünyada zillet, âhirette ziyan olacak olan bu gibi sapmalardan koruyacak, istikamet krizlerinden salim kılacaktır.
"İlim" ve "Âlim" kavramlarını izah etmeye çalışırken yer verdiğimiz İbn Fâris'in "ilim" tarifinde de görüleceği üzere, Rabbimizin bize Kitab-ı Kerimiyle bildirdiği ilmin temel gayesi de zaten, hakla bâtılı ayırt etmek, birbirinden keskin hatlarla ayırmaktır.
İslam'ı anlama ve yaşama hususunda kavramların önemi, ilk nesilden bugüne ilim ehlinin farkında oldukları ve emek harcadıkları öncelikli bir konu olagelmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Allah sevgisini kazanmanın en yüce yolu Resûlullah’ı (sas) sevmektir. Bu yüzden Resûlullah’a duyulan sevgi ve ilgi, tarih boyunca müslümanları siyere dair çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Hz. Peygamber’in (sas) hayatını ve şahsiyetini konu edinen bu çalışmalar, İslâm tarihinin her döneminde varlığını muhafaza etmiştir. Pek çok âlimin katkısı ile zaman içerisinde zengin bir siyer literatürü teşekkül etmiştir.

Siyerin Öncüleri serisi bu çalışmaları kaleme alan âlimlerden bir demeti sizlere sunmayı hedeflemektedir. Seçilen kırk kişi, ilk dönemlerden itibaren Hz. Peygamber’in hayatını en ince ayrıntılarıyla bize sunma gayretini temsil eden kişilerden oluşmaktadır. Asırlara yayılan örnekler, her dönemde siyer yazımının farklı bakış açılarıyla daima canlılığını…


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 126
Ağırlık : 126
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25

Bazı lafız sözcüklerin hem lügat (sözcük) hem de ıstılah (terimsel) manaları vardır. Istılah anlamını taşıyan yerlerde sözlük anlamı getirilirse tamamıyla yanlış ve çarpıtma olur. Örneğin: “Hac” sözlükte kasıt manasındadır ama ıstılahta (Kur’an ilke kanunları şeriatta) Allah rızası için O’nun evini (Kâbe’yi) ziyaret etmek ve gereken amelleri yapmaktır. “Savm” (oruç) da sözlükte, bir işten kendini tutmak ve sakındırmaktır. ”Zekât” da sözlükte “temizlik, fazlalık” manasındadır ama ıstılahta; kişinin kendi malından Allah yolunda gereken yerlere infak edip verdiği muayyen miktarda bir maldır.

Söz konusu “sâlât” ise4 sözlükte bazen “dua, rahmet” gibi manalarındadır. Hz. Peygamber (s.a.a) salat ve selam etmemiz gibi veya kuşların salatlarını yani dualarını, teşbihlerini etmeleri gibi ve bunlar bir iki tane meselededir. Oysa Istılahta ise belli vakitlerde abdest, ezan, kıble, yolculuk, evde, savaşta vs. vakitleri ve rekâtları ile malum olup şartlarına uygun olarak Allah rızası için kılınan Namazdır.

İlk abdest, namazı Muhammed, Ali aldı ve kıldı

Nesli Ehlibeyt’ ten, 12 imamdan bize miras kaldı

Mehdi, İsa ile kılacaktır Allah onu gaybe saldı

Namazda iktidamız Sahipzaman Mehdi’dir


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 446
Ağırlık : 446
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Günümüz dünyası, sanayi ve teknik dünyası olarak bilinmektedir, çünkü insanoğlu son asırlarda bu alanda göz alıcı ilerlemeler kaydetmiştir, dolayısıyle bu konunun onun özelliklerinden sayılması çok yerinde bir harekettir. Ancak bu özelliğin beraberinde, çok büyük kültürel bir olay da vuku bulmuştur ve o da günümüz insanının dine ve dini kavramlara yönelişidir. Dine yöneliş, tarihte bahsi geçen insan yönelişlerinin en temeli ve en eskisidir. Mevcut belge ve bulguların da ortaya koyduğu üzere, hiçbir dönemde insanoğlunun hayatı dine yöneliş ve din hissinden boş kalmamıştır. Bununla birlikte Rönesans ve bilimsel metotların değişimiyle insanın madde alemine sulta kurmasından sonra, bazı siyasi ve kültürel etkenler sonucu dine yöneliş rengini kaybetmiş ve batı dünyasında dine karşı bir nevi ilgisizlik baş göstermiştir. Sonra gittikçe bu hastalık doğulu ülkelerde sıçrayarak bir gurubu etkisi altına almış ve giderek bu dalda o kadar ilerlemiştir ki, bazıları modern bilimin insanoğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve dinin temin ettiği istekleri moder bilimin de temin edebileceğini sanmışlardır. Fakat ortaya çıkan bir takım etkenler ve yıkıcı olaylar, bu düşünceyi çürüttü ve insanoğlunun hiçbir zaman dinden ve onun kılavuzluklarından mustağni olmayacağını ve hiçbir şeyin dinin yerini dolduramayacağını ispatladı.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00
Tükendi

• İhramını giydin ve artık bunu bir kefen bil. Çünkü kefen de beyaz, modası değişmez ve onun da cebi yoktur.

• Mal mülk, çoluk çocuk, aile, kariyer, servet, saltanat ve dünya sevgisini kalbinden at.

•Kalbindeki ve gönlündeki bütün 'BEN'likleri unut. Orada 'BEN' yok, ümmet var.

•Gurur, kibir, şan, şöhret, makam, mevki, rütbe yok artık.

• Kimsenin kölesi (kulu) değilsin, sadece Allah'a KUL'sun.

• İbrahim ve İsmail gibi Allah'a teslim ol. Hacer gibi gayretli, azimli, inançlı ve umutlu ol.

•Tavaf yaparken; ışıkda yok olan kelebek (pervane) gibi ol. Kalıbınla değil, kalbinle tavaf et.

•Hacer-ül Esved'le sözleşmeni yenile. Çünkü O kıyamette lehinde veya aleyhinde şahitlik edecektir.

•Şeytan taşlamada, içindeki kötülükleri atmalısın. Orda şeytan taşlayıp, memlekete gelince insan şeytanlarını alkışlama.

• Kurban keserken, gerektiği zaman malını Allah yolunda feda edebilmelisin.

•Traş olurken, gerektiği zaman, Allah yolunda canını verebilmelisin.

Hac ve umredeki sembolik gibi gözüken menasiklerin çok derin anlamları vardır ve onları iyi düşünüp öyle ibadet etmelisin.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00
Tükendi

UMRE ASR-1 SAADET'E YAPILAN MANEVİ BİR YOLCULUKTUR

Umre, hayatımızın özlemidir, hasretidir, bereketidir, rahmetidir, mağfiretidir, selametidir, iyiliktir, şükürdür ve arınmaktır.

Umre, insanın hayatında dönüm noktasını teşkil eden ve aynı zamanda hayatının kilometre taşlarından biridir.

Umre, aynı zamanda Rasulullah'ın (s.a.s.) yaşadığı zamana doğru, ruhen ve bedenen yapılan bir yolculuktur

Umre, O mübarek beldelerin kokusunu içine çekmektir, havasıyla, suyuyla, taşıyla, toprağıyla o muazzam atmosferi yaşamaktır.

Umre, insanın üzerindeki günah yükünü boşaltması, hafiflemesi huzura kavuşması ve umreden sonra kalan hayatına pozitif bir şekilde yön vermesidir.

Umre, insanın daha önceki hayatında İslam'a uymayan hâl, hareket, davranış, kusur ve günahlarının temizlenmesi, haya- tına sıfırdan başlaması, İslam'la uyuşmayan davranışlarına reset çekmesi ve beynindeki gayri İslami düşüncelere format atmasıdır.

Umre, doğduğunuzda nasıl ki saf, masum, temiz ve günahsız idiyseniz, umreye gidince de aynı şekilde yeniden doğmaya, saf, temiz, berrak ve günahlarınızdan arınarak yeniden doğmuş gibi tertemiz ve günahsız olarak dönmeye gidiyorsunuz demektir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,50
1 2 3 ... 88 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı