Metin dilbilimi (text linguistics), metni birincil araştırma nesnesi olarak kabul eden bir dil bilimi disiplinidir. Yapısalcılıktan ve klasik filolojik dil incelemesinden farklı olarak sözceyi ve sözceler arası bağlantıları önceleyen Metin dilbilimi, araştırmacılara metinsellik ölçütleri çerçevesinde inceleme olanağı sunmaktadır. Metin dilbilimi alanyazınında, yedi metinsellik ölçütünden ikisinin ön plana çıkarıldığı görülmektedir: Bağdaşıklık (cohesion) ve tutarlılık (coherence). Bağdaşıklık, metnin yüzey yapısındaki dilbilgisel ilişkilere odaklanılmasını gerektirmektedir. Tutarlılık ise, metnin derin yapısındaki anlamsal ve mantıksal bağlantıların çözümlenmesine dayanmakta ve kanaatimizce en temel metinsellik ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte elinizdeki Metinsel Tutarlılık Çözümlemeleri kitabının kapsamını da, metnin büyük ölçekli yapısının çözümlemesine dayanan tutarlılık ölçütü ve bu ölçüt çerçevesinde yapılan Çağdaş Türk Edebiyatına ait özellikli (spesifik) hikâye çözümlemeleri oluşturmaktadır. Kitapta; hem kuramsal bilgilere yer verilmesi hem uygulama örneklerinin sunulması, eserin özgün değerine yönelik bir strateji olarak değerlendirilebilir.


Metinsel Tutarlılık Çözümlemeleri kitabının yazılmasındaki temel amaç, edebî nitelik taşıyan anlatı metinlerinin çözümlenmesine yönelik yapılan araştırmalara, kuramsal ve uygulamalı boyutta katkı sunmaktır. Kitabın alan uzmanlarına, Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde/programlarında öğrenim gören sevgili öğrencilere yararlı olmasını diliyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 82
Ağırlık : 82
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00


Basım Ayı/Yılı : 12/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 126
Ağırlık : 126
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺84,00

 Sözlükler; bir dilin söz varlığını yansıtmasının yanında temel dil becerilerinin geliştirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Sözlüklerin elektronik ortama aktarıldığı bir dönemde, sözlüğe erişimin daha hızlı ve kolay olduğu da bir gerçektir. Özellikle okul sözlükleri (school dictionaries); öğrencilerin sözcük dağarcığının geliştirilmesi ve kavramsal derinlik yetisi kazandırılması bakımından önemli bir kaynaktır. Elinizdeki Ortaokullar İçin-Güncel Yeni Türkçe Sözlük’ü hazırlarken en çok dikkat ettiğimiz nokta; bu sözlüğün “kullanıcı dostu”, yani “öğrenci dostu” nitelikli olmasıydı. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, son iki yılında ise yoğunlaştığımız bu kitap benzerlerinden farklılıklar göstermektedir. Sözlükte taranan edebi yapıtlar; “Ortaokul Dönemindeki Çocuklara Seslenen” yapıtlar arasından uzman görüşleri alınarak seçilmiştir. Sözlüksel tanımı yapılan kavramın daha iyi anlaşılması için, Türk çocuk edebiyatının 54 (elli dört) özgün yapıtının tamamı taranarak “tanık cümle”ler ile desteklenmiştir. Ortaokullar İçin-Güncel Yeni Türkçe Sözlük’te; tanımı yapılan hedef sözcüğü ya da söz öbeğini daha kolay bulabilmeniz için ilgili ögenin altı çizildi. Ayrıca; çok anlamlılık durumunda anlam sıralaması soldan sağa değil; görsel algılamayı ve okuma kolaylığını sağlaması amacıyla yukarıdan aşağıya şeklinde yapıldı. Ortaokullar İçin-Güncel Yeni Türkçe Sözlük’ün siz değerli öğretmenlere ve sevgili öğrencilere yararlı olmasını diliyoruz. İyi bir sözlüğün önemli özelliklerinden birisi de “güncellenebilir” olmasıdır. Bu bakımdan sözlükle ilgili tarafımıza ileteceğiniz geribildirimleriniz son derece önemlidir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 470
Ağırlık : 470
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺436,00

Yeni ve genç bir dil bilimi disiplini olan diltoplumbiliminin (sociology of language) çerçevesi, yakın disiplinler olan toplumdilbiliminden (sociolinguistics), kültürdilbiliminden (cultural linguistics) ve kültürbiliminden (culture science) çeşitli farklılıklar göstermektedir. Diltoplumbiliminde inceleme nesnesi olarak dil verileri, kültürel fenomenler değil, toplum (ve toplumsal yapı) öncelenmiştir. Bu doğrultuda, elinizdeki kitabın hazırlanmasındaki temel amacımız, toplumsal çeşitlilik, kültürel çeşitlilik süreçlerinin izlenmesi ve bu süreçlerin dildeki iz düşümü olan dilsel çeşitlilik olgusunun diltoplumbilimsel ilke ve yöntemler ışığında değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Kitapta, diltoplumbilimi ile ilgili olan “ana dili, ata dil, çokdillilik, ikidillilik, dil canlandırımı, dilsel çeşitlilik, dil değişkeleri, dil değiştirimi, dil planlaması, dil seçimi, dil sürdürümü, dil tutumu, dil yitimi, geçer dil, hane dili, temas dilleri, yapma dil” gibi temel kavramlar; “eksiklik kuramı, ayrılık kuramı, nezaket kuramı, nezaket dışılık, Sapir-Whorf hipotezi” gibi temel kuramlar; “coğrafya, toplumsal sınıf ve toplumsal ağ, cinsiyet, yaş” gibi temel sosyal değişkenlerin dil üzerindeki etkileri ve “kültürün tanımı, bileşenleri ve türleri, kültürel kurumlar ve dil ilişkisi” karşılaştırmalı bir anlayışla ve örneklerle açıklanmıştır.

Diltoplumbilimi, Fishman’ın da belirttiği üzere henüz “prematüre dönemi”ni yaşamaktadır ve kuramsal olarak yeterince tanımlanmamıştır. Alanın temel kavramları, ilkeleri, yöntemleri, dayandığı kuramlar henüz kesinleş(tiril)miş ve olgunlaş(tırıl)mış değildir. Ancak, sunmuş olduğu yeni bakış açısı ve her türlü toplumsal grubun eylemini inceleme nesnesi edinmesi bakımından geniş bir perspektif sunan diltoplumbilimi gelişime açık bir disiplindir. Kitabın, dilin “sosyal öz”ünü araştırma iddiasında olan diltoplumbilimi disiplininin özellikle Türkiye’deki tanıtımına ve gelişimine katkı sunmasını umuyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 2/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 98
Ağırlık : 98
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00
Kavram - Kuram - Uygulama

Edim bilimi (pragmatics), son yıllarda gelişen, derinleşen, zenginleşen bir dil bilimi alanıdır. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak, Türkiye’de de edim bilimi ile ilgili çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye’de, üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinde/programlarında ders olarak da okutulan edim bilimi ile ilgili çok sayıda kitap bölümü, lisansüstü tez, araştırma makalesi, bildiri hazırlanmıştır. Ancak, -bildiğimiz kadarıyla- Neslihan Kansu Yetkiner’in Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine adlı yapıtı hariç, doğrudan edim bilimi ile ilgili kitap düzeyinde bağımsız bir çalışma henüz yoktur. İşte, Edim Bilimine Giriş kitabını hazırlamamızdaki temel amaç, alanyazındaki bu boşluğun giderilmesine katkı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle yabancı alanyazını tarayarak konunun kavramsal ve kuramsal çerçevesinin oluşturulmasına çalıştık. Kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulmasından sonra, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çok sayıda örnek verdik. Edim Bilimine Giriş; dört bölümden oluşturuldu: Giriş, kavramsal çerçeve, kuramsal çerçeve ve sonuç. Kitabın sonuna, geniş ve güncel bir kaynakça bölümü eklendi.

Bazı araştırmacılar edim bilimini, dil biliminin en karmaşık ve belli bir sistematiğe uymayan konularını içeren bir “çöp kutusu” olarak değerlendirmiştir. Edim biliminin özgün ve bağımsız bir disiplin olabilmesi için, kuramsal nitelikli çalışmaların ihmal edilmemesi gerektiği kanısındayız.


Basım Ayı/Yılı : 2/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 108
Ağırlık : 108
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler arasında okuma güçlükleri en sık olarak özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler arasında gözlemlenmektedir. Hatta ciddi okuma güçlükleri olarak bilinen disleksi de özel öğrenme güçlüğü altında yer almaktadır. Aslında araştırmalar özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%60 ile %90 arası olarak belirtilmekte) temelde okuma becerilerinde yaşanan problemlerden dolayı bu tanıyı aldığını vurgulamaktadır. Okuma güçlükleri temel okuma becerilerini edinmenin yanı sıra akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde de sıklıkla gözlemlenmektedir. Elinizdeki Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programı (TOGAP) öncelikle özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanmış bir programdır. TOGAP okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerini destekleyen bilimsel dayanaklı birçok stratejinin bir araya getirilip kullanıldığı kapsamlı ve çok boyutlu bir program olmanın yanı sıra özgün metinler ve bu metinlere ait okuduğunu anlama soruları içeren bir programdır. Program doktora tezi kapsamında geliştirilmiş ve etkililiği bilimsel bir çalışma ile ortaya konmuştur. Program Öğretmen Kılavuzu ve Öğrenci Çalışma Kitabından oluşmaktadır.

TOGAP öğrencilerle birebir uygulama şeklinde kullanılmakta ve özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerle hem destek eğitim odalarında ve genel eğitim sınıflarında hem de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılabilmektedir. Uygulama öncesinde TOGAP Öğretmen Kılavuzunun detaylı ve dikkatli bir şekilde okunması ve bu kılavuzdaki adımlarının takip edilerek TOGAP Öğrenci Çalışma Kitabı ile birlikte uygulamanın gerçekleştirilmesi önemlidir. Fakat öğrencilerin gereksinimlerine göre program uygulama sürecinde farklılaştırmalar gerçekleştirilebilir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 310
Ağırlık : 310
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺156,00

70 yıldır bilinen, bankaların mevduat toplayarak kredi verdikleri yalanını tarihe gömüyoruz. Bankalar kredi vererek mevduat yaratırlar.

 “Ana akım iktisadın para ve finansman alanındaki temel Neoklasik yanılgılarından birinin didaktik ve renkli bir irdelemesi. Sadece iktisat öğrencilerine değil, konuyla ilgilenen herkese tavsiye edilir.”

Prof. Dr. Yılmaz AKYÜZ Emekli Direktör, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

 “Sayın Yılmaz, standart para-banka ve makroekonomi kitaplarında on yıllardır sorgulanmadan sunulan bazı genel kabullerin geçersizliğini yalın ve çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. Akıcı ve anlaşılır bir üslupla kurgulanan bu eser iktisat ve finans meraklılarının kütüphanesinde muhakkak bulunmalı.”

Prof. Dr. A. Hakan KARA - Bilkent Üniversitesi

 “Dr. Engin Yılmaz paranın neredeyse on bin yıla dayanan serüvenini önemli dönemeçleriyle, ekonomi yazınında henüz çözülememiş tartışmaları ve herkesin anlayabileceği sade, yalın bir dille aktarıyor. Sadece tarihçe ve iktisadi paradigmaların kuramsal tartışmalar ile yetinmeyen; paranın ve muhasebesinin teknik boyutlarını bizlere ulaştıran bir yapıt.”

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan - Kadir Has Üniversitesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 104
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2021
₺105,00
Tükendi
  • Dünya üzerinde 20 ülkenin resmi dili.
  • İnternet üzerinde en fazla kullanılan üçüncü dil.
  • Dünya üzerinde 18 milyon kişi yabancı dil olarak İspanyolca öğreniyor.
  • Uluslararası iletişimde en çok kullanılan ikinci dil.
  • Dünya üzerinde en çok konunuşulan ikinci dil.
  • Dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kişi İspanyolca konuşuyor.

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 144
En / Boy : 16,5 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺19,21
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 159
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺9,11
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı