• İndigo Kitap Kampanya
  İndigo Yayınlarında kaçırlmayacak fırsat'
 • Destek Yayınları Kampanya
  Destek Yayınları Kampanya
 • Kara Karga Kampanya
  Kara Karga Kampanya
 • Beyaz Baykuş Kampanya
  Beyaz Baykuş Kampanya
 • İmzalı Kitaplar
  İmzalı Kitaplar

Sünen’üt-Tirmizî (el-Câmi’us-Sahih)

Kütüb-i Sitte’den“el-Câmi’us-Sahih”in müellifi, muhaddis, İmam Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî(Ö. 279/892) Hicri, 209 (M. 824) yılında Özbekistan sınırları içinde bulunan Tirmiz'e bağlı Buğ köyünde doğdu.İmam Tirmizî 235 (M. 849) yılı civarında hadis tahsiline başladı.İmam Buhârî, İmam Müslim ve Ebû Dâvûd gibi muhaddislerden hadis öğrendi. İmam Tirmizî, uzun süre Buhârî’nin talebesi oldu, ondan pek çok hadis rivayet etti ve Fıkh’ül-Hadîs’i öğrendi.İmam Tirmizî, el-Câmi’us-Sahih’i tamamladıktan sonra onu Horasan, Irak ve Hicaz bölgelerindeki âlimlere gösterdi, onların takdir ve tasviplerini aldı. İmam Tirmizî 13 Receb 279’da (9 Ekim 892) Tirmiz’e bağlı Buğ köyünde vefat etti. İmam Tirmizî, Hadisleri seçerken bir fakihin o hadisi delil olarak kabul etmesine özellikle dikkat ederdi.

İmam Tirmizî’nin“Kütüb-i Sitte’ye” dâhil olan bu eseri, kaynaklara (Câmi’ut-Tirmizî, Sahîh’ut-Tirmizî, el-Câmi’us-Sahîh, el-Müsned’üs Sahîh, el-Câmi’ul-Kebîr) gibi değişik adlarlageçmişve daha çok “Sünen’üt-Tirmizî” adıyla meşhur olmuştur. Sadece ahkâm hadislerini değil, diğer konulara dair hadisleri de ihtiva eden ve İmamTirmizî’nin 270 (M. 883) yılında tamamladığı bu esere “Sahih” denilmesinin sebebi, eserin ihtiva ettiği hadislerin büyük kısmının sahih olmasındandır. İmam Tirmizî’ninel-Câmi’us-Sahih’ihakkında Hicaz, Irak ve Horasan âlimleri“Kimin evinde bu kitap bulunursa onun evinde konuşmakta olan Peygamber var demektir”demişlerdir.El-Câmi’us Sahîh, Kütüb-i Sitte içinde Buhari ve Müslim’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. El-Câmi’us-Sahîh, 2496 baptan meydana gelip3956 hadis ihtiva etmektedir.

Sünen’üt-Tirmizîve diğer muteber hadis kitaplarının birçok tercümesi bulunmaktadır. Ancak bu tercümelerin birçoğu iyi niyetle de olsa şerh ve ilave görüşlerle okuyanları belirli oranda mütercimin şahsî görüşlerine yönlendirmektedirler. Bu yönlendirmelerin ne derece isabetli olduğu ise tartışılmaktadır. Bu sebepten dolayı elinizdeki tercümede yorum ve yönlendirme yapılmayarak hadislerin tercümesi mümkün mertebe aslına uygun yapılmaya çalışılmıştır. Tercümede ilk râviler esas alınmıştır. Kitap 44 ana bölümden (Kitap) meydana gelmekte ve 3956 hadis ihtiva etmektedir. Bazı yerlerde çok kısa terim, tabir ve yer isimleri hakkında bilgi verilmiştir. İçindekiler bölümüne sadece ana bölümler alınmış yaklaşık 2496 civarındaki bab başlıkları alınmamıştır.

Sünnet, Kur’an’dan sonra ikinci asıl kaynaktır ve İslâm'ın pek çok hükmü, İslâmî müessese ve esasların bütünlüğü sünnetle tamamlanmıştır. Sünneti reddedip Peygamber (s.a.v)’i devre dışı bırakmak isteyen bazıları, “rivayetinde bir sıkıntı var” sözüne can simidi gibi sarılırken, tarihin çöplüğüne atılmış ve ne idüğü belirsiz bazı âlim bozuntularının görüşlerine hiç bir tahkik yapmadan sarılmada bir sakınca görmemektedirler. Demek ki aradıklarını oralarda bulmaktadırlar. Evet, bazı hadislerde rivayet sıkıntısı olabilir ama bunlar elimizdeki sahih kaynaklarda zaten belirtilmiştir. Bilhassa fakihler bu konuyu kılı kırk yaracak şekilde titizlikle incelemişlerdir. Bu tiplerin, lafı eveleyip gevelemeden niyetlerini açıkça söyleseler içerisinde bulundukları şaşkınlıkları daha rahat anlaşılabilir.Bu eserPeygamber (s.a.v)’i, sahabeyi, asr-ı saadeti ve o dönemdeki yaşayış ve uygulamaları anlamak ve hayatımızı o döneme göre düzenlemek niyetiyle okunmalı ve istifade edilmelidir.

- Mehmet Türk

Mütercim


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 725
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 2.2019
₺76,00

Salaha ermeyenler ererler mi felaha
Farkları kalır mı vampirlerden kenelerden
Kureyş kast etti canlara davrandı silaha
İzin geldi cihada semadan yücelerden
Sen Rahman’ın kayrası bendesisin efendim
Sen İslam’ın sayhası kalesisin efendim (A.G.)

Titus’un: “Savaş kimlere gerekir ise, onlar için haklıdır” ifadesi, sanki Hz. Peygamber döneminde gerçekleşen savaşlara tutulmuş bir ayna gibidir.Esasen bu dönemin savaşlarını,“fitne ve fesadı yaymak isteyenler” cephesine karşı, “fitne ve fesadı önlemek isteyenler” cephesi arasında gerçekleşen savaşlar olarak nitelendirmek mümkündür.Fitne ve fesatlarının ardı arkası kesilmeyen müşriklerin zulümleri ayyuka çıkınca,Cenab-ı Allah savaş iznini; bir anlamda fitne ve fesadı önleme emrini vermiştir Hz. Peygamber’e. O’nun yaptığı savaşlar bu emir doğrultusunda ve bu amaca yönelik olarak gerçekleşmiştir. Elinizdeki eser işte söz konusu tespitleridelillendirme çabasının ürünüdür. Bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve bağlamında cihad, gazve, savaş kavramlarının mahiyeti ele alındı. Konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’in ve Hadislerin bakış açısı tespit edildikten sonra, “İslam’ın silah zoruyla yayıldığı” şeklindeki müsteşrik bakış açılarının tahlili yapıldı; “İslâm’da savaşa başvurmanın sebepleri” ortaya konulmaya çalışıldı. Hz. Peygamber’in Gazveleri, temel kaynakların referansları ve muahhar çalışmaların yorumlarıylakronolojik bir sisteme göre irdelendi.Anlatılan her gazvenin sonunda, o gazveyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Nihayetelde edilen veriler sistematik bir şekilde okuyucunun istifadesine sunuldu.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 185
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺29,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 168
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺22,90

Ahlak denilince, genel anlamda bireysel ve toplumsal davranış kuralları ve bu kuralları saptayan, inceleyen bilim anlaşılır. Ahlâki değerler, insanı insan yapan en önemli özellikler arasındadır.

İman ise Allah tarafından gönderilen ilahi mesajı gönülden tasdik etmektir. Buna göre imanın bir gönül ve vicdan işi olduğu söylenebilir. Ancak bu gönülde olanın dışa yansımayacağı anlamına gelmez tam aksine insanın içinde ne varsa dışına o yansır 'bal küpünden sirke sızmaz'. Bunun için Allah'a iman ve O'nun  dünya-ahiret saadeti için insana emrettikleri, aktif bir bağ olarak ahlâki davranışı gerektirir.

Allah inancı ahlak kurallarına ulvi bir dayanak oluşturarak, insan zihninde olumlu düşünceler oluşturmaktadır. Allah'a iman hem ahlaka kaynaklık eder, hem de ahlâki davranışları geçicilikten kurtararak süreklililiğini sağlar. Bunun için ahlâki erdemlerin en büyük destekçisi Allah'a imandır.

Dolayısıyla, her ne kadar ayrı ayrı konular gibi gözükseler de aslında inanç ve ahlâk konuları, orijinleri, kapsamları ve hedefleri bakımından son derece benzerdirler. Öyle ki ilahi dinler açısından Allah'a iman, ahlaki bir zorunluluk olduğu gibi, ahlak kurallarına uymak da Allah'a imanın bir gereğidir. İnsandaki ahlâki değerlerin varlığı, aynı zamanda o değerlerin bir kaynağı olarak Allah’ın varlığına da büyük bir işarettir.

Bundan dolayı Allah inancı ve ahlâk birbirini bütünleyen, insan hayatına anlam kazandıran temel değerlerdir. Bir an için ikisinden birinin olmadığını varsayalım; inançsız ahlâk, sağlam bir dayanağı, sürekliliği olmayan, aklın yorumuna mahkum bir çıkmaza dönüşebileceği gibi, ahlâksız bir inanç da hurafe mesabesinde kalacaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 304
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2017
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 19,5 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2016
₺14,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 1187
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 12.2018
₺221,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 328
En / Boy : 19 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2018
₺56,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 149
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2013
₺44,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 86
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺7,50

Gelin - kaynana anlaşmazlığı toplumumuzun en büyük yaralarından biridir. Bu anlaşmazlık ileri boyutlara ulaştığı zaman maalesef cinayetler, yaralanmalar, ayrılmalar, boşanmalar, huzursuzluklar gibi sayısız sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Gelin - kaynana çekişmesi, fıkraların, şakaların ve özellikle de dedikoduların en zengin malzemesi durumundadır. Gelin ve kaynana arasında olumsuzluklar yaşamamış olanlar için bu olay, belki onlara mizahi gelebilir. Ancak gelin - kaynana dramını yaşamış olanlar için bu olay büyük bir çile ve hüzündür. Ama gelin ve kaynana geçinebiliyorlarsa (ki böyle aileler de vardır) bu da aile fertleri için gerçekten büyük bir mutluluktur. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır: Gelin ve kaynananın neden iyi geçinmesi gerektiği, gelin ve kaynananın aile içindeki görevleri, gelin - kaynana anlaşmazlığının genel sebepleri, erkeklerin annesine ve hanımına karşı vazifeleri, aile içinde diğer fertlere düşen görevler, aile fertlerinin hatalarının nasıl düzeltileceği... Gelin - kaynana sahasında ilk ve tek araştırma sayılabilecek bu çalışmanın, hayırlara, birliğe, beraberliğe, aile fertleri arasında sevgi ve saygıya ulaşılmasıda bir vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 251
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2002
₺11,30

Yüce Peygamberimizin hayatının insanlığa her türlü imkan ve vasıta ile tekrar tekrar anlatılması gerekmektedir. Zira o "Yüceler Yücesi"nin, "Gönüller Sultanı'nın alemlere rahmet olarak gönderildiğini biliyoruz. Rahmet Peygamberinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak, özellikle de çocuklarımıza mensubu olduğumuz dinin peygamberini en iyi şekildi tanıtmak amacıyla hazırlanan bu kitabın faydalı olacağına inanıyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 181
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺22,50

Okul hayatınızda öğrendiğiniz bilgiler sadece sizi sınavlarda başarılı kılar. Eğer hayat okulunda başarılı olmak istiyorsanız kitaba öenm vermelisiniz. Hem okul hayatınızın hem de hayat okulunuzun başarılı olmasını istiyorsanız kişisel eğitiminize ve bol bol kitap okumaya önem vermelisiniz. 

İnsan mükemmel yaratılmıştır. Potansiyelinin sınırı çok geniştir. Bu geniş sınırdan mümkün olduğu kadar istifade etmek istiyorsanız kendinizi geliştirin. Gelişime açık olun. Unutmayın her gün biraz daha gelişmek zorundayız. Gelişmek, hem birey için, hem de ülke için önemlidir. Gelişmenin en kısa yolu okumaktır.

Daha az zamanda dah açok okumak ve daha iyi anlamak için haydi anlayarak hızlı okumaya...
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 159
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2013
₺11,25

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 698
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 11.2011
₺37,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 180
En / Boy : 13,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺18,75

Hamd, en güzel isimlerin sahibi, kainatın mutlak hakimi, her şeyi her an yaratıp durmakta ve her şeyden her an haberdâr olmakta olan Allah’a, salat ve selam O’nun alemlere rahmet olarak gönderdiği Rasûlü Hz. Muhammed’e, tertemiz ailesine ve tüm arkadaşlarına olsun.

Allah’ın lütf ve inayetiyle kaleme almaya çalıştığım bu meal-tefsirin, Türkçe olarak yazılan bir eser olması hasebiyle bu alandaki bir açığı kapatacağını umuyorum. Zira elimizdeki meallerin pek çoğu ya çok kısa veya birbirine çok yakın ifadelerle kaleme alındığı için Allah’ın kelamının anlaşılmasında bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Bu eser, bu tür sıkıntıların giderilmesine bir miktar katkıda bulunabilmek amacıyla ortaya konulmuştur. Eser meal ve tefsir arası bir üslupla ele alınmıştır. Bunun sebebi de genellikle meallerin çok kısa olup ayetlerin tam olarak anlaşılamaması, tefsirlerin de çok uzun, dillerinin ağır veya tercüme olmasıdır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1040
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 6.2018
₺112,90

Sizlere sunmuş olduğumuz bu resimli testler son derece titiz ve yoğun emek harcanarak hazırlanmıştır. İmam-Hatip ortaöğretim öğrencilerimizi Arapça sınavına hazırlamak, onların Arapçaya olan ilgilerini arttırarak, sorular üzerindeki güçlerini etkin bir şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

Faydalı olacağını umuyor ve başarılar diliyorum...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 78
En / Boy : 19,5 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2018
₺14,25

Elinizdeki bu kitap; Arapça öğrenmenin verdiği mutluluğu hissedeceğiniz sıra dışı bir eser olarak kaleme alınmıştır.”Arapça Kısa Tiyatro Oyunları” adıyla oluşturulan bu kitap,Türkiye’de temel,orta ve ileri düzey Arapçanın yoğun olarak öğretildiği Anadolu İmam Hatip Liselerinde; yazar tarafından uzun yıllar uygulanan kısa skeçler olarak bir araya getirilerek okuyucu ile buluşturulmuştur.Kitapta yer alan herbir diyalog,skeçlerin doğası gereği kısa cümlelerden oluşmakta ve yine bu kısa yapıtların vazgeçilmez unsuru olan tebessümle sona ermektedir.

“Arapça Kısa Tiyatro Oyunları” adlı bu eserin; toplam altmışbir skecin biraraya getirilmesi ile okuyucunun ilgisini kazanacak ve Arapça sevgisini artıracak bir özelliğe sahip olduğu düşünülmektedir.Ülkemizde sempatik yaşam biçimi ile bütün gönüllerde eşsiz yer tutan Karadeniz insanına atfen; mevcut skeç sayısı Trabzonun sembollerinden 61 sayısı ile sınırlandırılmıştır.

Kitap genel olarak tüm dil becerilerinin gelişimi için faydalı niteliktedir.Ancak bir sözlü edebiyat ürünü olarak günlük yaşamdan çok fazla anektod içerdiğinden,özellikle “Arapça Kısa Tiyatro Oyunları”;İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere,Türkiyede Arapça öğretiminin yapıldığı çeşitli yükseköğretim proğramlarında da, öğrencilerin yabancı dil olarak Arapça gelişim düzeylerine katkı sağlayacaktır.


Basım Dili : Arapça
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 176
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺29,90

Bu çalışmada islma hukukunun ukubat kaşlığı altında ele alınan suç ve cezlara yer verilmiştir.
Çalışma giriş iki bölümden oluşmaktadır.girişte kısaca hak,hukuk hakka tecavüz ve bunu def etmeyi ama edinen ceza hukuku tanıtılmıştır.

Birinci bölüm, İslam hukuk açısında suçve suçunu unusurkarı ve suç çeşirleri üzerinde dururlmurtur. İkinci bölmüse iseceza,cezalara ait unsurlar,cezaya etki eden sebeplerı delilleriye birlikte ortaya koymayan çalışılmıştır.

İslam ceza hukuku kaynağı itibariyle ilahi bir hukuk olması hasebiyle diğer konukarda olduğun gibi ceza hukukuna ait preniplerin

Belirlenmesinde kitab,sünnet ve bu doğrultuda gelişririlen ictihadları belirleyici olmaktadır. Bu sabeple konumu anlatımıda mümkün alduğunca naslara bağla kalmaya çalışıldıancak konuyla doğrudan ilgisi olmayan hususları anlatımında ayrıntıdan sakınmak için adece o konunsdaki müctehidleringörüşlerin işaretle yetinildi.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 236
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺18,80

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 32
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺1,88

Bu Eser; Kur’an-ı Kerim’in ilk öğretildiği andan itibaren, tecvidli ve mahrecine dikkat edilerek, aslına uygun olarak, öğretilmesinin önemine binâen hazırlanmıştır.

Eserde; Türkçe karakterlerle Arapça harflerin yazılmasından uzak durulmaya çalışılmıştır. Kur’an-ı Kerim’i tecvidli olarak öğrenmek ve öğretmek isteyenlere, bir nebzede olsa katkıda bulunmak adına yapılan çalışmada yer yer uygulamalı anlatım tercih edilmiştir.

Eserde;

1. Arapça harflerin okunuşlarının doğru olarak öğrenilmesi adına, Kur’an öğretimine, harflere ses kazandıran, ‘hareke’ kavramı ile başlanılmış ve harflerin asıl sesleri doğru öğrenim adına sonradan verilmiştir.

2. Renklendirmeler kullanarak, kalıcı bir şekilde harflerin özelliklerini vurgulanmış, kalın veya kalın okunan harfler, ince harfler, ince harf olmalarına rağmen farklı okuma özelliği olan harfler, eser sonundaki alıştırmalara kadar, renkli verilmiştir.

3. Tecvid bilgisi, med(uzatmak) harflerinden başlamak üzere cüz tecvidli olarak konu konu ilerlemiştir.

Eser okutulurken tecvid kuralları ile beraber okutulmaya dikkat edilmeli. Tecvid açıklaması okutulup uygulatıldıktan sonra diğer konuya geçilmeli.

4. Tecvid, uygulamada kullanılan tanımlarla ve kısa açıklamalarla verilmiştir.

5. Kelime alıştırmalarını, Kur’an-ı Kerim’den, anlam bütünlüğünü de bozmayacak ve kolaydan zora doğru ilerleyecek şekilde verilmiştir.

Eserde kelimelerin bir defada takılmadan okunması önem arz etmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 104
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 3.2018
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 440
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2012
₺45,00

Abbasî Halifesi Mehdî hakkında bazıları: "İçki içen, şarkıcı kadınları dinleyen, işret âlemine iştirak eden, lüks ve debdebeye düşkün, israfçı bir kişidir" derler. Bazıları da: "Abbasî halifeleri içinde en cömert, en merhametli, en dindar, en ahlâklı olanı Mehdî’dir" derler. Abbasîlerin kuruluş döneminden yükseliş dönemine geçişte bir köprü görevi üstlenen Mehdî’nin hayatını en ince ayrıntısına kadar inceleyen yazar Ahmet Güzel, "Ağzında balı olan arının kuyruğunda iğnesi olduğu" gerçeğinden hareketle Mehdî hakkında farklı, çok farklı şeyler söylüyor. Bu bakış açısıdır ki "Abbasî Halifesi Mehdî b. Mansûr"u farklı bir eser haline getirmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 365
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2012
₺37,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 119
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2012
₺22,90

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 168
En / Boy : 13,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2012
₺21,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 254
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2012
₺29,90

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 55
En / Boy : 20,5 / 29
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2017
₺18,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 117
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2012
₺22,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 110
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2012
₺22,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 40
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2012
₺7,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 63
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2012
₺15,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 92
En / Boy : 11 / 16,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺15,00

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 40
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2012
₺7,50

Anne ve babanın çocuğun eğitiminde önemli bir rolü vardır.
Hiçbir şey bilmeden dünyaya gözlerini açan çocuk, ilk olarak aile bireylerini görür, iyi-kötü her şeyi ilkin onlardan öğrenir.

Her çocuğun İslam gerçeğini kabul edecek bir fıtrat üzere doğduğu bizzat peygamberimiz (S.A.V) tarafından bildirilmektedir. Ancak modern çağ, çocuk yetiştirmek için çok zor ve çetindir.

Bu güçlüğün sonundaki başarının da mükâfatı o kadar büyük olacaktır. Bu kitapta anne ve babaları n çocuklara karşı görevleri, bir çocuğun dilinden istekler şeklinde farklı bir üslupla ifade edilmektedir.


Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 17 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺7,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 32
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2012
₺7,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 32
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2012
₺7,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 40
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2015
₺7,50

Kitabın konusu velâyet-i fakih, İmamiyye İsnaaşeriyye Şia’sında diğer adıyla Caferîlikte ortaya çıkan, daha çok devlet idaresiyle ilgili siyasî bir teoridir. Teori, başta fakihlerin dinî kurum içinde velayetinin; dul, yetim ve buluntu çocuklara velayetini ifade ederken, oradan ilim havzalarını idare, malların zekatı ve humusunu toplama üzerine bir velâyetini ifade edecek şekilde genişlemesini; daha sonra şer’î mahkemelere uzanmasını; bilahare de devletin bütün işlerini içine alacak, dünyevî otoriteyi kontrol edecek ve onu yönlendirecek biçimde genişlemesini ifade temektedir.

Humeyni ile bu velayet bütün işlere hâkim olacak şekilde mutlak tam bir otoriteye dönüştü. Hatta o velayet makamını nübüvvet ve meleklik makamının üstüne çıkardı. Bunun yanında Ayetullah el-Hûi, Ayetullah Şerîatmedârî, Fazlullah Nuri gibi dini otoriteler teorinin Gaib İmam’ın yetkisi dâhilinde olan işleri de içine alacak şekilde genişletilmesine karşı çıkmışlardır.

Kitap teoriyi, savunanlarca İmâmî fıkhından aldığı meşruiyetini araştırmaya başlamadan önce Şîî Mezhebi’nin temellerini, genel görüşlerini anlatan tarihi ve betimleyici bir okumada bulunmakta, arkasından da salt İslamî perspektiften tenkidini yapmaktadır.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺15,00

Anne ve babanın çocuğun eğitiminde önemli bir rolü vardır.

Hiçbir şey bilmeden dünyaya gözlerini açan çocuk, ilk olarak aile bireylerini görür, iyi-kötü her şeyi ilkin onlardan öğrenir.
Her çocuğun İslam gerçeğini kabul edecek bir fıtrat üzere doğduğu bizzat peygamberimiz (S.A.V.) tarafından bildirilmektedir.

Ancak modern çağ, çocuk yetiştirmek için çok zor ve çetindir.
Bu güçlüğün sonundaki başarının da mükafatı o kadar büyük olacaktır. Bu kitapta anne ve babaları n çocuklara karşı görevleri, bir çocuğun dilinden istekler şeklinde farklı bir üslupla ifade edilmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 17 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺7,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 24
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺7,50

Dua: Küçüğün büyükten, acizin güçlüden, ihtiyaç ve arzusunu sözle, davranışla ve hal diliyle talep ve ricası demektir. Duanın ihlas ve ciddiyet içerisinde, çalım satmadan, saygısızlık etmeden, bağırıp çağırmadan, gösteriş yapmadan ve şikâyet etmeden sadece Allah’a, gönülden ve yalvararak yapılması gerekir. Duada lâyık olmayan ve günah olan şeyleri talep etmek, duada tecavüzdür. Bu kitaptaki dualar, tavsiye edilen dualar olduğu için; bu duaların farz ibadetler gibi algılanmaması gerekir. Rabbimiz: “Bana ibadet ve dua edin ki size sevap vereyim. Bana ibadet etmeye tenezzül etmeyenler, cehenneme aşağılanmış olarak gireceklerdir.” buyuruyor. (Mü’min: 60)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 136
En / Boy : 11,5 / 18,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺15,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 176
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺15,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 436
En / Boy : 10 / 13,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2013
₺15,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 223
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2013
₺30,00

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 104
En / Boy : 19 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺14,25

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 39
En / Boy : 13,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺11,30

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 150
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺22,50

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 40
En / Boy : 14 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2013
₺7,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .
₺7,50

 
Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 96
En / Boy : 11,5 / 16
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : .
₺4,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 323
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2013
₺37,50
1 2 3 4 >
Çerez Kullanımı