- Vergi Kavramı

- Vergi Hukukunun Anlamı, Kapsamı Ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

- Vergi Hukukunun Kaynakları

- Vergi Kanunlarının Uygulanması

- Vergi Ödevi

- Vergi Hukukunda Süreler Ve Mücbir Sebepler

- Vergi Alacağının Doğması Ve Vergilendirme Süreci

- Vergi Alacağının Kalkması

- Vergi İdaresi Ve Vergi Denetimi

- Vergi Muhasebesi Hukuku

- Kamu Alacağının Korunması Ve Cebren Tahsili (Kamu İcra Hukuku)

- Kabahatler, Suçlar Ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)

- Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 15
Sayfa Sayısı : 600
Ağırlık : 600
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,25

Biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı, diğeri insan hakları hukuku araştırmacısı iki hukukçu, Rıza Türmen ve Işıl Kurnaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) masaya yatırıyorlar. Mahkemenin kuruluş amacını, ilkelerini, işleyişini, bugünkü konumunu tartışırlarken, AİHS’nin maddelerini ayrıntılarıyla ele alarak bir insan hakları hukuku çerçevesi çiziyorlar. AİHM’de görülmüş Türkiye ve sözleşmeye taraf diğer devletlerin dava ve karar örnekleriyle, sözleşmeyle tanınan hakların ve bu hakların ihlallerinin derinine iniyorlar. Soyut bir tartışma izlemektense, özellikle Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları sorunlarını irdeliyorlar, demokrasi ve insan haklarının vazgeçilemeyecek ilkeler olduğu fikrinden şaşmayarak bu sorunların çözümlerine ışık tutuyorlar.

Bir AİHM Yargıcının Not Defteri hem hukuk öğrencilerine ve profesyonellerine bir rehber hem de insan hakları hukukunu daha yakından öğrenmek isteyenlere bir kaynak niteliğinde...


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 504
Ağırlık : 504
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺137,76

İmtiyaz Medeni Hukuk Hakimlik Ders Notları


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Bu çalışmanın konusunu, farklı hukuk sistemlerinde genellikle squeeze-out ya da freeze-out olarak anılan hakim pay sahibinin çıkarma hakkı oluşturmaktadır. Kuramsal temelinde hakimiyet olgusu bulunan söz konusu çıkarma hakkı, bir sermaye şirketinde nitelikli bir sermaye ve/veya oy çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olan bir ortağın, bu şirkette kurumsal bir amacı gerçekleştirmesine hizmet etmek üzere öngörülmüştür. Bu çalışmada, hakim pay sahibinin çıkarma hakkının, klasik anlamdaki haklı sebep temeline dayalı çıkarma haklarından farkları; hakimiyete dayalı bir çıkarma düzenlenmesi öngörmenin altında yatan kurumsal nitelikte sebepler; bu hakkın yabancı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiği konuları ele alındıktan sonra, hakkın kullanım şartları ile çıkarma usulü konuları, Türk Ticaret Kanunu'nun 208. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. maddesinde düzenlenen çıkarma hakları esas alınarak incelenmektedir.

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE

§1. Şirketten Ayrılma ve Çıkarma Kavramları

I. Ayrılma Kavramı

II. Çıkarma Kavramı

III. Çıkarmanın Hukuki Niteliği

IV. Doğrudan ve Dolaylı Çıkarma

§2. Teknik Anlamdaki Klasik Çıkarma Düzenlemelerinin Kuramsal Temeli: "Haklı Sebep" Temeline Dayanması ve Şirketin Feshi ile İlişkilendirilmiş Olması

I. Şahıs Şirketlerinde

II. Sermaye Şirketlerinde

III. Fesih ile Çıkarma Müesseseleri Arasında Kurulan Denge

§3. Sebep Aranmadan ya da Beyan Edilmeden Gerçekleşen Çıkarma

I. Sözleşmesel Bir Çıkarma Hakkı Çerçevesinde "Sebepsiz Çıkarma"nın Değerlendirilmesi

II. Sebepsiz Bir Çıkarma Düzenlemesi Olarak Squeeze-out

 

İKİNCİ BÖLÜM

HAKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKINA (SQUEEZE-OUT) İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE

§4. Şirketten Çıkarmanın Yeni Bir Türü Olarak "Hakim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkı"

I. Kavram ve Terminoloji Sorunu

II. Tarihsel Gelişim

§5. Hakim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkının Kanunen Düzenlenmesinin Altında Yatan Sebepler

I. Kanuni Düzenlemenin Gerekli Olup Olmadığı

II. Genel Olarak Kurumsal Amaçların Gerçekleştirilmesi Düşüncesi

III. Azınlığın Sebep Olduğu Masrafların Azaltılmasında İşlevi

IV. Pay Sahipleri Arasındaki Çıkar Çatışmalarının Önlenmesindeki İşlevi

V. Şirketler Topluluğunda Tam Hakimiyetin Sağlanmasında İşlevi

VI. Şirketin Halka Kapanması ve Borsada İşlem Görmesinin Sonlandırılmasındaki İşlevi

VII. Aleni Pay Alım Tekliflerini Teklif Sahibi Bakımından Daha Cazip Kılması ve Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünü Dengeleyici Rolü

VIII. Grup İçi Şirket Birleşmelerini Kolaylaştırması

IX. Haklı Sebep Temeline Dayalı Bir Çıkarma Hakkının Anonim Şirketler Hukuku Düzeninde Kabul Görmemesi, Squeeze-out'un Kanun Koyucu Tarafından Düzenlenmiş Olmasına Bir Gerekçe Midir?

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SQUEEZE-OUT DÜZENLEMELERİ

§6. Karşılaştırmalı Hukuktaki Sistemler

I. Genel Görünüm Biçimleri

II. Kıta Avrupası Hukukunu Temsil Eden Bazı Ülkelerin Hukuklarında

III. Anglo-Amerikan Hukukunu Temsil Eden Bir Ülke Olarak Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

§7. Türk Ticaret Kanunu'nun 208. Maddesinde Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Şartları

I. Çıkarma Hakkının Şirketler Topluluğu İlişkisi İçinde Kullanılmasının Gerekli Olup Olmadığı

II. Hakkın Kullanılacağı Bir Sermaye Şirketinin Varlığı

III. Çıkarma Hakkı Kullanacak Olan Hakim Pay Sahibi

IV. Türk Hukukuna Özgü Bir Şart: Haklı Bir Sebebin Varlığı

§8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. Maddesinde Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kapsamı ve Kullanılma Şartları

I. İncelenecek Hükümler ve Takip Edilecek Yöntem

II. Hakkın Kullanılacağı Şirket ve Bununla Bağlantılı Olarak Hükmün Uygulama Alanına İlişkin Bazı Meseleler

III. Çıkarma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gönüllü ya da Zorunlu Bir Pay Alım Teklifinde Bulunmanın Gerekli Olup Olmadığı

IV. Çıkarma Hakkını Kullanacak Olan Hakim Pay Sahibi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇIKARMA HAKKININ KULLANILMA USULÜ VE HAKKIN KULLANILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

§9. Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

I. Karşılaştırmalı Hukukta Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulüne İlişkin Farklı Sistemler

II. TTK 208'de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

III. SerPK 27'de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

§10. Çıkarmanın Hukuki Sonuçları

I. TTK 208 ve SerPK 27'de Düzenlenen Hakların Hukuki Niteliğe İlişkin Tespit ve Bu Tespitin Ortaya Çıkardığı Hukuki Sonuçlar

II. TTK 208'de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan Hukuki Sonuçlar

III. SerPK 27'de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan Hukuki Sonuçlar

 

SONUÇ

I. Kuramsal Temele İlişkin Sonuçlar

II. Hakkın Kullanım Şartları, Usulü ve Hakkın Kullanımının Doğurduğu Hukuki Sonuçlara İlişkin Sonuçlar

 

KAYNAKÇA


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 768
Ağırlık : 768
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,00

857 sayılı İş Kanunu'nun ve iş güvencesi sisteminin ülkemizde 2003 yılı içerisinde yürürlüğü girmesi, doktrin ve uygulamanın ilgisini iş hukukuna çekmiştir. Bu doğrultuda iş güvencesinden kaynaklanan davaların sayısında da büyük bir artış meydana gelmiştir. İş mahkemesinde verilen kararların temyiz incelemesinin yapıldığı Yargıtay 9. Hukuk Dairesine, 2004 yılı sonu itibariyle gelen dava dosyası sayısı 39.379, 2005 yılı 48.455, 2006 yılı 37.551 ve 2007 yılı itibariyle de 43.054 gibi yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bu nedenlerle, iş mahkemeleri uygulamasında önemli bir yer edinen işe iade davasının da incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

" Türk İş Hukukunda İşe İade Davası" isimli bu çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, 15.03.2007 tarihinde Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Doç. Dr. Murat ENGİN ve Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY' den oluşan jüri önünde savunularak, oy birliği ile alınan kararla başarılı bulunarak kabul edilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2008
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 252
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺175,00

Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı adlı yapıtın sekizinci kitabını teşkil eden işbu kitapta, İcra ve İflas Yasasının 154. Maddesinden 166. (dahil) maddesine kadar hükümleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Bu çalışmada, İflas Yoluyla İcra Takibi, İflas Talebi ve Süresi, İflas İdaresince Borçluya Ait Malların Defterinin Tutulması, İflas Kararlarının Temyizi, İflasın Açıklanma Günü, İflas İsteği Davaları konuları açıklanmaya çalışılmış, her konunun sonunda örnekler, Yargıtay Kararları gösterilmiştir. İcra ve İflas Yasası maddelerinin açıklanmasında İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı yapıtdaki biçim ve yöntem göz önünde tutulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2014
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 225
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Konu Başlıkları
İdarenin Taşınmaz Mal Gereksinimine Bağlı Hukuki Sonuçlar ve Genel Olarak Kamulaştırma
İdarenin İmar Planları Uyarınca Kamu Hizmetine Özgülenecek Taşınmazları Belirleme İşlemlerinin Değerlendirilmesi
İmar Planları Uyarınca Kamulaştırma İşlemine Bağlı Sonuçlar


Basım Ayı/Yılı : 2005
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 148
Ağırlık : 231
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,00

- Hukukumuzda Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler

- Türk Borçlar Kanunu'nun Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen Hükümlrine Genel Bakış

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Tanımı,Hukuki Niteliği Ve Özellikleri

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Fayda Ve Sakıncaları

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Unsurları

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Uygulama Alanı Ve Diğer Sözleşmelerden Ayrılması

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Uygulama Alanı

- Taksitlesatım Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Ayrılması

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Kurulması Ve Hükümleri

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Kurulması

- Taksitle Satım Sözleşmesinin Hükümleri


Basım Ayı/Yılı : 2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 247
Ağırlık : 519
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00
Genel Esaslar - Bireysel İş Hukuku

Bu baskıda da iş mevzuatındaki tüm yeni düzenlemeler ile yüksek mahkemenin en son kararlarına yer verilmeye ve yorumlanmaya çalışılmış. Ayrıca üretken iş hukuku öğretisi tarafından yapılan yeni yayınlarda ileri sürülen bilimsel görüşlerin okura aktarılmasına ve değerlendirilmesine çaba gösterilmiş.

Kitaptan, uygulamacılar yanında öğrencilerin de yararlandığı düşünülerek, kapsamı daha geniş tutmamak amacıyla fazla ayrıntıya girmekten mümkün olduğu kadar kaçınılmış. Daha ileri araştırmalara girmek isteyenler için başvurulacak kaynaklar ve metin içinde yer almayan kararlar dipnotlarında gösterilmiş.

* İş Hukuku Kavramı * İş Hukukunun Özellikleri * İş Hukukunun Kaynakları * Uluslararası İş Hukuku * İş Hukukuyla İlgili Devlet Organları * İş Hukuku Yaptırımları * İşçi * İşveren * İşyeri * İş Hukukunun Kapsamı * İş Akdi Kavramı * İş Akdinin Türleri * İş Akdinin Kurulması, Devri ve Geçersizliği * İşçinin Borçları ve Sorumluluğu * İşverenin Ücret Ödeme Borcu * İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu * İşverenin İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Koruma (Gözetme) Borcu * İşverenin Eşit Davranma ve Diğer Borçları * İş Akdinin Askıya Alınması * İş Akdinin Fesih Dışında Sona Ermesi ve Süreli Fesih * İş Güvencesi * Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi * İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi * Fesih Hakkının Sözleşmeyle Sınırlandırılması ve Cezai Şart * Kıdem Tazminatı ve İş Akdinin Sona Ermesinin Diğer Sonuçları * Çalışma Süreleri * Dinlenme Süreleri * Çocuk ve Kadın İşçiler * Devletin Ödevleri * İşverenlerin Yükümlülükleri * Çalışanların ve Sendikaların Hakları ve Görevleri * İş Denetimi (Teftişi) ve Kamusal Yaptırımlar


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 22
Sayfa Sayısı : 1043
Ağırlık : 1043
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,34

* Gayrimenkul Hukuku'nun Mevzuatı Nedir?
* Gayrimenkul Nedir?
* Neler Gayrimenkul Olarak Değerlendirilir?
* Kimler Gayrimenkul Edinebilir veya Tasarrufta Bulunabilir?
* Yabancıların Gayrimenkul Edinmesinin Esasları Nelerdir? Mütekabiliyet Nedir?
* Gayrimenkul Devri Türk Hukukunda Nasıldır?
* Gayrimenkul Alım-Satımı ve Diğer İşlemlerde Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
* Tapu Kayıtlarında Çıkabilecek Şerhler ve Kısıtlamalar Nelerdir?
* Gayrimenkul Alım-Satımında Tapu'da Beyan Edilen Değer ile Gerçek Değer Ne Demektir?
* Gayrimenkul Hukuku Hakkında Pratik Bilgiler ve İlgili Kanunlar...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 555
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺0,00
₺183,54

- Ortaklıkların Sınıflandırılması

- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları

- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları

- Adi Ortaklık

- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri

- Kollektif Ortaklık

- Adi Komandit Ortaklık

- Anonim Ortaklık

- Paylı Komandit Ortaklık

- Limited Ortaklık

- Ek (Soru Örnekleri)

- Önerilen Eserler

- Seçilmiş Makaleler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 558
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺137,54

*Milletlerarası Özel Hukukun Konusu, Özellikleri, Kapsamı, Çeşitleri, Amaçları, Kaynakları ve Tarihi Gelişimi

*Milletlerarası Özel Hukukun Genel Kuralları

*Hukuki İlişkinin Unsurları ve Milletlerarası Özel Hukukta Tabi Oldukları Rejim

*Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları Şerhi

*Yabancı Unsurlu Davalarda Yargılama Hukuku

*Milletlerarası Usul Hukuku Kuralları Şerhi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 878
En / Boy : 16 / 24,2
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺321,54

*Vatandaşlık Hukukuna Giriş

*Türk Vatandaşlık Hukuku

*Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel Prensipleri

*Türk Vatandaşlığının Kazanılması

*Türk Vatandaşlığının Kaybı

*Türk Vatandaşlığının İspatı ve Vatandaşlık İhtilafları

*Mevzuat

 

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 446
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺0,00
₺257,14

"Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku" isimli bu kitap, ilk basımı 1967 yılında Prof. Dr. Turgut Akıntürk'ün birinci sınıf öğrencilerinin not ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hazırladığı ve son olarak 2008 yılında güncellediği eserinin genişletilerek ve tekrar güncellenerek yayıma hazırlanan yirmi birinci basısıdır.

Bu son basıda; 19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı yasa ile Nüfus Hizmetleri Kanununda ayrıca 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli Kanunlarda yapılan değişiklikler ile önemli Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel yasal düzenlemeler kitaba işlenmiş.

Konu Başlıkları

Genel Bilgiler
Evlilik Hukuku
Hısımlık Hukuku
Vesayet Hukuku


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 584
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺275,54

*Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi *Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları *Sosyal Sigortalar Uygulama Alanı

Yönetimi-Finansmanı *Sosyal Sigorta Türleri *5510Sayılı Kanundan Önce Sigortalı Olan Kamu Görevlilerine Uygulanacak Hükümler

*İşsizlik Sigortası


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 934
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺358,34

Siyasal Düşünceler İlk Çağda Siyasal Düşünceler

Ortaçağın Toplum Yapısı ve Ortaçağda Siyasal Düşünceler

Modern Çağda Siyasal Düşünceler

Yakınçağda ve Çağımızda Siyasal Düşünceler

Sosyal Devlet

Siyasal Yönetimler

İlk Çağdan Günümüze Önemli Bazı Konularda Düşünürlerden ve Sistemlerden Kısa Açıklamalar Ne Nedir? Ne Değildir?


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 760
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺220,34

- Sosyal Güvenliğin Genel Esasları
- Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri
- Sosyal Sigortaların Özellikleri, Finansmanı ve İşveren Yükümlülükleri
- Sosyal Sigortaların Kapsamı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık
- Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları
- Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Uzun Vadeli Sigorta Kolları
- Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası
- Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Borçlanma Yoluyla Değerlendirilmesi
- Bireysel emeklilik Sistemi *Katılmasız Sosyal Güvenlik Sistemi

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 872
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺0,00
₺339,94

Giriş

Satış Sözleşmesi

Mal Değişimi

Bağışlama Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Ödünç Sözleşmeleri

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmeleri

Hizmet Sözleşmeleri

Eser Sözleşmeleri, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Arsa Satışı Karşılığı

Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri

Yayım Sözleşmesi

Vekalet İlişkileri

Kefalet Sözleşmesi

Garanti Sözleşmesi

Kumar ve Bahis

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 914
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺0,00
₺349,14

Milletlerarası insancıl hukukun, iki yüzü mevcuttur: İnsancıl hukukun birinci yüzü, milletlerarası hukukun güç kullanımını mesru saydıgı hallerle ilgili kurallar (jus ad bellum, savas yapma hakkı)dır.İkinci yüzü ise, çatısmalar süresince uygulanacak hukuki rejimi düzenleyen kurallar (jus in bello, savas içindeki haklar, yükümlülükler)dır. Insancıl hukukun amacı, savas mesrû olsun veya olmasın, bir savas durumunda asgarî bir uygarlık düzeyinin gerçeklestirilmesini saglamak, degerlerin gereksiz tahribini önlemektir.

Kitap, esasen milletlerarası hukukun bir parçasını olusturan milletlerarası insancıl hukukun, yukarıda adı geçen yüzlerine ayrıntıya girmeksizin, temel kavramlara ve güncel meselelere deginerek bir çerçeve çizmeyi ve lisans ögrencilerinin ders kitabı ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla içeriginde, ortaya çıkısı ve gelisiminden, kurallara uyulmaması durumunda karsılasılacak sonuçlara kadar konularda çok genel bilgileri ihtiva etmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 220
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺0,00
₺90,16

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 393
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺119,14

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 896
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺0,00
₺265,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1248
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺189,00

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Başkanı Hâkim Hilmi Şeker’in Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanacak Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe adlı eseri bu ay raflarda yerini alacak.

Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe adlı eser sekiz bölümden oluşuyor: Hukuksal Dizgede Gerekçe; Hukuk Öğretisinde Gerekçenin Görünümü; Gerekçeli Karar-Dil İlişkisi; Uygulamadaki Sapma Biçimleri ve Sapmaların Genetiği; Hakem ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz ve Tanınmasında Gerekçe; Gerekçeli Karar Hakkına Aykırılığın Etki ve Sonuçları; Yargıçların Sorumluluğu; Sapmaların Nedenleri.

Hilmi Şeker, bu eserinde doğu kökenli olan gerekçe kavramının varoluşunu ve bunun sonucunda meydana gelen hukuki ve toplumsal değişimleri akıcı bir anlatımla okurlara sunuyor.

Şeker, gerekçenin sağladığı yararın tek taraflı olmadığını, gerekçenin kültürel, politik ve ideolojik anlamda toplumdan etkilendiğini belirterek, gerekçenin devlet ve toplum arasındaki dengeyi sağladığını savunuyor. Gerekçenin toplumla bu kadar iç içe olmasının bir sonucu olarak tarih, sosyoloji ve felsefe gibi bilimlerden beslenerek zenginleştiğinin vurgulandığı bu eser, sadece hukuki açıdan değerli bir kaynak olmakla kalmıyor, aynı zamanda gerekçe kavramının tarihi ve felsefi boyutu hakkında bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1600
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺260,00

Bu kitapta, 1957 yılında nüfus 25 milyon dolayında iken 600’den fazla milletvekili seçilmesine karşılık 2011 yılında nüfusun 75 milyona yaklaşmasına rağmen daha az milletvekili seçildiği, Türkiye’de geçmişten bu yana Cumhurbaşkanlarının Almanya gibi ülkelerdeki parlamenter sistemin öngördüğü konumun hayli ötesinde etkili oldukları, 1982 Anayasasının parlamenter sistem ile yarı başkanlık arasında bir düzenleme yaptığı, Bazı spor kulüpleri 7000 kişinin katılımıyla başkan seçmekteyken başbakan veya başbakan yardımcısı olacak genel başkanları belirleyen parti kongrelerinin 1200 dolayında katılımla yapıldığı, Partilerde 1000 kadar ilçe, 2000’den fazla belde teşkilatına karşılık seçilmiş delege sayısının 1100 ile sınırlı olduğu gibi tespitler ve Anayasanın temel hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmeler ve ilkeleri gözönünde tutarak düzenlemekle birlikte toplumumuzun özelliklerini yansıtması, Uluslararası sözleşmelerle azınlıklara tanınan haklann çoğunluk içindeki gruplar ve kişilerden esirgenmemesi, Meclisçe seçildiği dönemlerde dahi Cumhurbaşkanının yarı başkanlık sistemine yakın şekilde düzenlenen yetkilerinin bazı ekleme ve çıkarmalarla yeni Anayasada da öngörülmesi, Parti içi demokrasi esasları ile nisbi temsil usulü, seçim çevrelerinin büyüklüğü, aday belirlenmesi gibi seçimlerle ilgili önemli hususların Anayasada düzenlenmesi, Güven oylaması ve gensoru gibi konularda yetkili olmayan bir Senato kurulması, Başbakanlığın birçok icracı bakanlığın birleştiği bir bakanlık olmaması Milletvekili sayısının en az 600 olması, Belediye başkanlıkları için iki turlu seçim sisteminin kabul edilmesi, İl Özel İdarelerinin görev ve yetkilerinin artırılması, Yüksek mahkemelerin bir çatı altında toplanması gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 206
En / Boy : 12 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺30,42

Spor konusundaki başlıca düzenlemeler, 658 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Dernekler Kanununda yeralmaktadır. Ayrıca Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı verilmesi Hakkında Kanun çıkarılmış bulunmaktadır. Bizce, toplumun tümünü veya önemli kesimlerini yakında ilgilendiren kanunların hukuk anabilim dalları, nihayet hukuk bilim dalları sayısı kadar olması şeklindeki temel görüşümüze uygun olarak, teşkilat dışındaki sporlar ilgili temel kanun düzenlemelerinin bir Spor Kanununda toparlanması, mükerrerlikleri önleyecek, uygulama ve bilimsel çalışmalar yönünden kolaylık sağlayacaktır. Bu kitap bu tür çalışmalara kolaylık sağlamak gayesiyle hazırlanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 470
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2017
₺93,90

Değerli Uzlaştırmacı Adayları, Adalet Bakanlığınca 05 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca uzlaştırmacılara yazılı sınav şartı getirilmiştir.

Eğitim Kitabında yer alan bölümlerden;

a) İletişim konusundan; 10 soru

b) Müzakere konusundan; 15 soru

c) Uygulamadan; 20 soru

d) Uzlaştırma, TCK, CMK, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ve Ücret Tarifesinden 55 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

Sınavda yanlış cevapların doğru cevabı götürmesi uygulaması yapılmayacaktır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yayınlanan eğitim kitabına tamamen uygun şekilde hazırlamış olduğumuz soru bankasında yukarıda belirtilen dağılıma uygun olarak hazırlanmış 10 farklı deneme sınavından oluşan toplam 1000 soru bulunmaktadır.

Eğitim kitabına uygun olarak hazırlamış olduğumuz soru bankası sizlerin Uzlaştırmacı Sınavında en büyük yardımcı kaynağı olacaktır. Sınava girecek tüm uzlaştırmacı adaylarına hayırlı olmasını temenni ederiz.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 196
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018
₺46,74
 • 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile
 • 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal kararları işlenmiştir.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 445
En / Boy : 15 / 20,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2015
₺0,00
₺99,90

İçindekiler;

1-Vergi Suçu ve Cezalarına Dair Genel Bilgiler

2-Türkiyede Vergi Suç ve Cezaları

3-Özel Usulsüzlük Suçu

4-Özel Usulsüzlük Cezası ile İlgili Danıştay Kararları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 238
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2015
₺0,00
₺61,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 250
En / Boy : 15,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2016
₺0,00
₺81,00

Öncelikle çalışmamın herkese faydalı olmasını diliyorum. Amacımız Ceza Hukuku dersine yardımcı bir kaynak oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda kitapta genel bir anlatım olmamış, konulara özel olarak değnilmiştir. Bazı suçlar için olay çözümü bazıları için ise yargıtay içtihatları yeterli görülmüştür.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 139
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2012
₺25,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 174
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺93,50
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Vergi Usul Kanunu
 • 3100 Sayılı Kanun
 • 6183 Sayılı Kanun
 • 4358 Sayılı Kanun
 • Mali Tatil İhdası Hakkında Kanun
 • 1905 Sayılı Kanun
 • Danıştay Kanunu
 • 2576 Sayılı Kanun
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • TCK (Genel Hükümler)
 • Kabahatler Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu 5746 Sayılı Kanun
 • Emlak Vergisi Kanunu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • Gider Vergileri Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • 5602 Sayılı Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Harçlar Kanunu
 • Değerli Kağıtlar Kanunu
 • 5345 Sayılı Kanun
 • 3568 Sayılı Kanun
 • ve ilgili bazı ikincil mevzuat...

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1080
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2015
₺127,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 196
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2009
₺0,00
₺43,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 248
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2017
₺0,00
₺76,00

- Koşulları

- Uygulanması mümkün olmayan haller

- Başvurulacak yasa yolları

- Kamu personel hukukuna etkisi

- Hukuk mahkemesi kararlarına etkisi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 508
En / Boy : 16,5 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2016
₺60,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2008
₺18,75

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 121
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺0,00
₺38,00

İdare Hukukunun güncel ve önemli konularının ele alındığı bu kitapta; ülkemizdeki yoğun mevzuat değişiklikleri de göz önünde tutularak, idarenin temel kavramlarına ve tutumlarına yer verilmiştir. İdarenin örgütlenmesi, görevleri, kamu hizmetleri ve yetkileri, bütçe konuları, idare malları ve memurluk gibi konular temel esasları ile anlatılmıştır. Kitap ders programlarında idare hukukuna yer veren kimi fakültelerdeki öğrencilerinde yararlanabileceği bir “el kitabı” olma özelliği taşımaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 426
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺0,00
₺121,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 203
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺0,00
₺65,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 195
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺80,00
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 228
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺0,00
₺30,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 196
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .1995
₺0,00
₺52,25

"Sorularla Anayasa Hukuku" isimli bu çalışmada sorular, Anayasa Hukuku derslerindeki konulara göre sıralanmıştır. Soruların seçiminde genel olarak Anayasa Hukuku için gerekli olan temel bilgiler esas alınmıştır. Bu çalışma, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanında, hukuk dersleri alan diğer öğrencilere ve anayasa hukuku konularına ilgi duyan herkese Anayasa Hukuku kural ve kavramlarının anlamını ve işleyişini açık bir dille anlatmaktadır. Bunun yanında çalışma, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’ndaki kurum ve kuralların anlaşılmasına da yardım edecektir. Kitap ayrıca Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde uygulanan anayasaların da (1876 Kanun-i Esasi, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları) temel özelliklerine yer vererek, hem okuyucuların bunları karşılaştırmalı olarak inceleyebilmesine fırsat vermekte hem de anayasacılık hareketleri serüvenimizi ortaya koymaktadır. Esasen, bu kitapta yer alan bilgiler, anayasa teorisi ve Türk Anayasa Hukuku üzerine yazılmış kitaplarda da ziyadesiyle mevcuttur. Ancak bu kitap anayasa teorisi kitaplarında yer verilen Anayasa Hukukuna ilişkin temel kavramları ve Türk Anayasa Hukuku kitaplarında yer verilen 1982 Anayasası’nın getirdiği düzene ilişkin bilgileri, tek bir kitapta toplaması açısından önemlidir. Kitabın asıl farklı özelliği ise içerdiği bilgileri düz bir anlatımla aktarmak yerine sorularla anlatmasıdır. Bilgilerin akılda kalması açısından da oldukça faydalı olan bu yöntem sayesinde, kitap mesleki bazı sınavlara hazırlananlara da oldukça fayda sağlayacaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 140
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺90,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 384
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2010
₺0,00
₺140,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 191
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺0,00
₺54,00

Devlet özellikle iç hukukunda, egemenlik haklarına dayanarak, toplumsal hayatın çeşitli alanlarına ilişkin hukuk kurallarını yürürlüğe koymakta ve yasama, yürütme yargı saç ayağında yargı gücü sayesinde hukuk kurallarının uygulanmasını temin etmektedir. Bununla birlikte günümüzde devletin hukuk kurallarının ihdası ve uygulanmasındaki tekelinin giderek erozyona uğradığı görülmektedir. Gerçekten küreselleşme olgusu ile birlikte sadece pazarlar dünya pazarına dönüşmemiş, aynı zamanda pazar katılımcıları da küresel hareket etmeye başlamışlardır. Bu ekonomik olguların sonucu olarak, bir devletin sınır ötesi ticaretini ve ekonomik faaliyetlerini düzenleyen milli hukuk kuralları yanında, aynı konuları düzenleyen kaynağını çok farklı alanlardan alan normatif düzenlemeler artış göstermekte ve kurulan yeni düzenin işleyişini teminen çok farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere yeni uluslararası kuruluşlar ihdas olunmaktadır.

Bu gelişmelere paralel olarak batılı ülkelerde uluslararası ekonomik faaliyetleri düzenleyen ve dağınık halde bulunan hukuk kurallarını bir bütün olarak incelemeyi hedef alan hukuk dalı olarak uluslararası ekonomi hukuku gelişmiştir. Sınırlar ötesi ekonomik faaliyetler birçok farklı hukuki düzenlemenin konusunu teşkil etmektedir. Bunların bir kısmı milli kamu hukuku ve özel hukuk karakterli, bir kısmı da uluslararası hukuk kaynaklıdır. Kısmi olarak bağlayıcı olmayan kurallar da buraya dâhil olmaktadır. Bu anlamda uluslararası ekonomik ilişkileri konu alan bütün hukuki düzenlemeler, uluslararası ekonomi hukukunun kapsamını belirlemektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 324
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2015
₺0,00
₺202,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 235
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2012
₺0,00
₺58,50

''Ayrım'' deyimi; Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı......ifade eder.'' (Ilo,111 Nolu Sözleşme md.1)

''Irklarına veya etnik kökenlerine bakılmaksızın herkezin katılımını öngören demokratik ve hoşgörülü toplumların gelişimini sağlamak üzere, ırk veya etnik kökene dayalı ayrımcılık konusunda atılacak özel bir adım istihdam faaliyetlerine ve bağımsız çalışmaya erişimden öteye gitmeli ve eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık bakımı da dahil olmak üzere sosyal koruma, sosyal avantajlar ile mallar ve hizmetlere erişim ve bunların sağlanması gibi alanları da kapsamalıdır.'' (2000/43/Ec Konsey Direktifi Girizgah Prg.12)

''İstihdam ve meslek, herkez için eşit fırsatların garanti altına alınmasında kilit öneme sahip olan unsurlardır ve vatandaşların ekonomik, kültürel ve sosyal yaşama tam katılımına ve potansiyellerinin farkına varmalarına güçlü bir biçimde katkı sağlar.''(2000/78/Ec Konsey Direktifi Girizgah Prg.9)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 359
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2014
₺0,00
₺90,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 120
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2007
₺42,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 206
En / Boy : 14 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2009
₺0,00
₺54,00
1 2 3 4 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı